แบบทดสอบ (ฝ่ายอะไหล่) 30 ข้อ.
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรม อะไหล่

  รายงานสิค้าค้างรับ
  รายงานเช็คสต๊อก
  รายงานสินค้าคงเหลือ
  รายงานสรุปขายสินค้า
2. การรับสินค้าเข้าสต๊อก มีขั้นตอนอย่างไร เราควรทำอย่างไร (ข้อไดกล่าวถูกต้อง) เลียงตามระบบ
  รหัสเข้าหนี้ > วันที่ส่งของ > เลขที่ใบส่งของ > บันทึกตั้งหนี้ > รายการอะไหล่
  รหัสเข้าหนี้ > พนักงาน > วันที่ส่งของ > เลขที่ใบสั่งซื้อ > รายการอะไหล่
  เลขที่ใบสั่งซื้อ > วันที่ส่งของ > เลขที่ใบส่งของ > แก้ไขรายการอะไหล่ >
  ไม่มีข้อไดถูก
3. รายงานไดไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอะไหล่
  รายงานสินค้าคงเหลือ
  รายงาน Lost Sales
  รายงาน Back Order
  รายงานเคลม
4. การคืนอะไหล่หน้าร้าน มีขั้นตอนอย่างไร เราควรทำอย่างไร (ข้อไดกล่าวถูกต้อง)
  ขายสินค้า > ออกใบเบิกศูนย์บริการ > ลูกค้า > รายการอะไหล่
  เบิกอะไหล่ > ออกใบเบิกศูนย์บริการ > ลูกค้า > รายการอะไหล่
  จ่ายอะไหล่ > ออกใบเบิกสินค้า > ลูกค้า > รายการอะไหล่
  ขายสินค้า > ออกใบเบิกสินค้า > ลูกค้า > รายการอะไหล่
5. จากรูป ข้อไดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับใบกำกับหน้าร้าน (เงินสด)

  เงินสด 1
  เงินสด 2
  เงินสด 3
  เงินสด 4
6. รูปข้อไดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับใบกำกับหน้าร้าน (เครดิต)

  เงินเชื่อ 1
  เงินเชื่อ 2
  เงินเชื่อ 3
  เงินเชื่อ 4
7. ข้อไดมีอยู่ใน การเคลื่อนไหวสินค้า
  สาขา + รหัสสินค้า + เลขเอกสาร + วันที่ + ราคาขาย + ยอดคงเหลือ + เลขทะเบียน
  สาขา + รหัสสินค้า + เลขเอกสาร + วันที่ + ชื่อพนักงาน + เวลาทำงาน + เลขใบเสนอราคา
  สาขา + รหัสสินค้า + เลขเอกสาร + วันที่ + ราคาทุน/ขาย + รับ/จ่าย + รหัสผู้ใช้งาน + สถานะ
  สาขา + รหัสสินค้า + เลขเอกสาร + วันที่ + รับ/จ่าย + ราคาเฉลี่ย + ชื่อพนักงานช่าง + สถานะ
8. ขั้นตอนการบันทึกประวัติลูกค้า กรณีลูกค้าจดทะเบียนเป็นบริษัท (ข้อไดกล่าวถูกต้อง)
  นิติบุคคล > กลุ่มลูกค้า > ชื่อลูกค้า > เลขประจำตัวประชาชน > ที่อยู่ > หมายเหตุ > Email
  บุคคลธรรมดา > กลุ่มลูกค้า > ชื่อลูกค้า > เลขประจำทะเบียนการค้า > ที่อยู่ > หมายเหตุ > Email
  บุคคลธรรมดา > กลุ่มลูกค้า > ชื่อลูกค้า > เลขประจำตัวประชาชน > ที่อยู่ > หมายเหตุ > Email
  นิติบุคคล > กลุ่มลูกค้า > ชื่อลูกค้า > เลขประจำทะเบียนการค้า > ที่อยู่ > หมายเหตุ > Email
9. การเพิ่มข้อมูลสินค้าขั้นตอนไดไม่เกี่ยวข้อง
  กำหนดข้อมูลสินต้า
  สินค้าหลัก
  สินค้าตามสาขา
  ข้อมูลเบื้องต้น
10. จากภาพที่เห็นนี้ คือรายงานส่วนได

  รายงานสรุปงานขาย
  รายงานสรุปรายได้ต้นทุนขาย
  รายงานสรุปกำไขต้นทุนขาย
  ไม่มีข้อไดกล่าวถูก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713