แบบทดสอบ (ฝ่ายอะไหล่) 30 ข้อ.
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. ข้อไดไม่เกี่ยวข้องกับการจ่ายศูนย์บริการ
  เลขที่ใบแจ้งซ่อม
  เลขที่ใบเสนอราคา
  เลขที่เจ้าหนี้
  รหัสบริการ
2. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนได

  แฟ้มสินค้าหลัก
  แฟ้มสินค้าตามสาขา
  แฟ้มสินค้าหลัก+สินค้าตามสาขา
  แฟ้มวัสดุสิ้นเปลือง
3. ปุ่มไดต่อไปนี้หมายถึงการ “บันทึก”
  ปุ่ม F2
  ปุ่ม F4
  ปุ่ม F5
  ปุ่ม F7
4. การคืนอะไหล่หน้าร้าน มีขั้นตอนอย่างไร เราควรทำอย่างไร (ข้อไดกล่าวถูกต้อง)
  ขายสินค้า > ออกใบเบิกศูนย์บริการ > ลูกค้า > รายการอะไหล่
  เบิกอะไหล่ > ออกใบเบิกศูนย์บริการ > ลูกค้า > รายการอะไหล่
  จ่ายอะไหล่ > ออกใบเบิกสินค้า > ลูกค้า > รายการอะไหล่
  ขายสินค้า > ออกใบเบิกสินค้า > ลูกค้า > รายการอะไหล่
5. จากภาพที่เห็นนี้ คือรายงานส่วนได

  รายงานสรุปงานขาย
  รายงานสรุปกำไร
  รายงานใบกำกับภาษี
  ไม่มีข้อไดกล่าวถูก
6. รายงานไดไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอะไหล่
  รายงานสินค้าคงเหลือ
  รายงาน Lost Sales
  รายงาน Back Order
  รายงานเคลม
7. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนได

  ออกใบเบิกหน้าร้าน
  ออกใบเบิกให้ศูนย์บริการ
  ออกใบรับคืนหน้าร้าน
  ออกใบรับคืนศูนย์บริการ
8. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรมสต๊อก

  รายงานเพื่อเช็คสต็อก
  บันทึกผลจากการนับสต็อก
  บันทึกผลการตัดสต็อก
  บันทึกปรับปรุงยอดสินค้า
9. ราการไดไม่อยู่ในกลุ่มระบบสินค้าคงคลัง
  รับสินค้าเข้า - จ่ายอะไหล่ศูนย์บริการ - ปรับปรุงสินค้า - ใบเสนอราคา
  รับสินค้าเข้า - จ่ายอะไหล่ศูนย์บริการ - ปรับปรุงสินค้า - ออกใบส่งสินค้า - รายงานขายหน้าร้าน
  ออกใบเบิกหน้าร้าน - ใบลดหนี้ - ใบโอนอะไหล่ระหว่างสาขา - ใบคืนหน้าร้าน
  ออกใบซ่อมงานนอก - ออกใบกำกับหน้าร้าน - รายงานขายสินค้า - สินค้ายังไม่ออกใบกำกับ
10. ขั้นตอนการบันทึกประวัติลูกค้า กรณีลูกค้าจดทะเบียนเป็นบริษัท (ข้อไดกล่าวถูกต้อง)
  นิติบุคคล > กลุ่มลูกค้า > ชื่อลูกค้า > เลขประจำตัวประชาชน > ที่อยู่ > หมายเหตุ > Email
  บุคคลธรรมดา > กลุ่มลูกค้า > ชื่อลูกค้า > เลขประจำทะเบียนการค้า > ที่อยู่ > หมายเหตุ > Email
  บุคคลธรรมดา > กลุ่มลูกค้า > ชื่อลูกค้า > เลขประจำตัวประชาชน > ที่อยู่ > หมายเหตุ > Email
  นิติบุคคล > กลุ่มลูกค้า > ชื่อลูกค้า > เลขประจำทะเบียนการค้า > ที่อยู่ > หมายเหตุ > Email
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713