ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. A : Who’s he? B : …………………………………

  She’s Lisa’s aunt.
  He’s Jack’s father.
  He’s Sam.
  He’s Jack.
2. A : Is that Tom’s truck? B : ……………………….

  Yes, it is.
  No, it isn’t.
  It’s your truck.
  It’s my truck.
3. A : …………………….. B : It’s Jack’s father.

  Whose is that hat?
  Whose is that plane?
  Whose is that doll?
  Whose is that ruler?
4. A : Is that Tom’s truck? B : ……………………….

  Yes, it is.
  No, it isn’t.
  It’s your truck.
  It’s my truck.
5. Anne : This …………… a bank. It’s a school.
  isn’t
  am not
  aren’t
  was not
6. A : Jack’s truck is ………………. .

  small and new
  big and old
  small and old
  big and new
7. A : …………………….. B : It’s Jack’s father.

  Whose is that hat?
  Whose is that plane?
  Whose is that doll?
  Whose is that ruler?
8. A : ……….’s Tom’s uncle. That’s…….car.
  His, he
  He, he
  His, his
  He, his
9. A : Jack’s truck is ………………. .

  small and new
  big and old
  small and old
  big and new
10. A : Who’s he? B : …………………………………

  She’s Lisa’s aunt.
  He’s Jack’s father.
  He’s Sam.
  He’s Jack.
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์