ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. Anne : This …………… a bank. It’s a school.
  isn’t
  am not
  aren’t
  was not
2. A : Is that Tom’s truck? B : ……………………….

  Yes, it is.
  No, it isn’t.
  It’s your truck.
  It’s my truck.
3. A : ……….’s Tom’s uncle. That’s…….car.
  His, he
  He, he
  His, his
  He, his
4. Tom : This isn’t a hospital. It……….. a house.
  ’m
  ’re
  ’s
  ’d
5. A : …………………….. B : It’s Jack’s father.

  Whose is that hat?
  Whose is that plane?
  Whose is that doll?
  Whose is that ruler?
6. A : Is that Tom’s truck? B : ……………………….

  Yes, it is.
  No, it isn’t.
  It’s your truck.
  It’s my truck.
7. A : Whose is that hat? B : ………………………..

  It’s Sam’s.
  It’s Ginger’s.
  It’s Mrs. Wood’s.
  It’s Jack’s.
8. A : Is that Lisa’s truck? B : ……………………. .

  Yes, it is.
  No, it isn’t.
  It’s my truck.
  It’s Lisa’s doll.
9. A : Is that Lisa’s truck? B : ……………………. .

  Yes, it is.
  No, it isn’t.
  It’s my truck.
  It’s Lisa’s doll.
10. A : Jack’s truck is ………………. .

  small and new
  big and old
  small and old
  big and new
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์