แบบทดสอบภาษาไทย ม.3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ผู้เขียนจะต้องวิเคราะห์สิ่งใดบ้าง เพื่อให้สามารถเลือกเรื่องและภาษาได้ถูกต้อง
  เพศวัย ระดับความรู้ของผู้อื่น
  การใช้ภาษาสุภาพ
  จุดมุ่งหมายในการเขียน
  ลักษณะ และวิธีการเขียน
2. ข้อใดเป็นการใช้คำให้เห็นภาพ
  ฉันชอบรับประทานอาหารผัด
  น้ำครำในคลองนี้เหม็นคลุ้งไปหมด
  ความรักคือยาพิษ
  ความชังคือความทุกข์
3. “ คนมีหรือจนก็มีความซื่อสัตย์พอๆ กัน หรือไม่มีความซื่อสัตย์พอๆ กัน แต่คนจนมองโลกจากแง่มุม ศิลธรรม ในขณะที่คนมีมองโลกแง่มุมของเหตุผลของทางเศรษฐกิจหรือกฎหมาย” ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น
  คนมีกับคนจนไม่แตกต่างกัน
  คนมีหรือคนจนเป็นทั้งคนดีและไม่ดีเท่าๆ กัน
  คนมีกับคนจนมองโลกในแง่มุมที่ต่างกัน
  คนมีเป็นคนมีเหตุผลในขณะที่คนจนมีศีลธรรม
4. ในปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์และสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ เราจะต้อง………….อยู่ตลอดเวลา จึงจะเข้ากับคนอื่นได้
  ปรับตัว
  เปลี่ยนแปร
  เปลี่ยนแปลง
  แปรเปลี่ยนตัว
5. ข้อใด ไม่ใช่ มารยาทในการเขียน
  เขียนในสิ่งที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  เขียนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง
  เขียนโดยแทรกภาษต่างประเทศไว้เป็นระยะ ๆ
  เขียนโดยใช้ภาษาที่สุภาพและถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ไทย
6. “ดึกมากแล้ว แต่ฉันยังนอนหลับ รอบๆ บ้านช่าง………..จริง นี้แหละหนาความวิเวกสหาย อันประเสริฐสำหรับฉัน” ควรใช้คำใดเติมในช่องว่างจึงจะเหมาะสม
  เงียบกริบ
  เงียบเชียบ
  เงียบสงัด
  เงียบ
7. ข้อใดเป็นกลวิธีในการเขียนจดหมายกิจธุระ
  ถามทุกข์สุขของผู้รับเป็นอันดับแรก
  ต้องมีเลขหนังสือและลงทะเบียนรับ – ส่ง
  ใช้ถ้อยคำสุภาพ กะทัดรัด ตรงไปตรงมา
  ใช้ถ้อยคำภาษาพูดเป็นกันเอง
8. ข้อความที่คัดลอกจากหนังสือเล่มอื่นมีข้อความที่เหมือนต้นฉบับทุกประการโดยอ้างถึงผู้กล่าวและความสำคัญ คือส่วนประกอบของรายงานข้อใด
  เชิงอรรถ
  อัญประภาษ
  การเขียนอ้างอิง
  การเขียนบรรณานุกรม
9. ประตูสามยอดเป็นประตูกำแพงเมือง ซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๕ โดยสร้างเป็นประตูสามช่อง มียอดทั้งสามช่อง นับตั้งแต่นั้นชาวบ้านก็พากันเรียกประตูดังกล่าวว่า “ประตูสามยอด” ข้อความใดตีความได้ถูกต้อง
  กำแพงเมืองนิยมสร้างให้มียอด
  เริ่มมีการสร้างประตูสามช่องในสมัยรัชกาลที่ ๕
  เริ่มมีการสร้างกำแพงเมืองในสมัยรัชกาลที่ ๕
  “ประตูสามยอด” ได้ชื่อมาจากลักษณะของการสร้าง
10. ข้อใดเป็นการเขียนเชิงวิทยาการ
  ความจำเจซ้ำซากของการเกิดมามีชีวิตนี้ค่อนข้างชอบกล
  ยุคสมัยเปลี่ยนไป ความเจริญในด้านต่างๆ ย่อมมีมากขึ้นมากมายมหาศาล
  ประชาชนในชนบทห่างไกลร้อยละสามสิบไม่ทราบว่า นากรัฐมนตรีของไทยชื่ออะไร
  เรื่องสั้นที่ขายได้ดีที่สุดอีกเรื่องหนึ่งในอนาคตอันใกล้ อาจชื่อว่า สายลมในเมืองหลวงก็ได้
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์