บทที่ 4 การใช้โซล่าเซลล์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า คืออุปกรณ์ใด
  อินเวอร์เตอร์
  สายไฟ
  ดวงอาทิตย์
  แบตเตอรี่
2. เซลล์แสงอาทิตย์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  เซลล์สุริยะ
  โซลาเซลล์
  เซลล์โฟโตโวลทาอิก
  ทุกข้อคือคำตอบ
3. จากรูปเป็นการต่อแผงโซล่าเชลล์ในรูปแบบใด

  การต่อแผงโซล่าเชลล์แบบไฟฟ้ากระแสสลับ
  การต่อแผงโซล่าเชลล์แบบไฟฟ้ากระแสตรง
  การต่อแผงโซล่าเชลล์แบบขนาน
  การต่อแผงโซล่าเชลล์แบบอนุกรม
4. Lightening Protection หมายถึงอะไร
  ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  ระบบป้องกันมอเตอร์
  ระบบแปลงกระแสไฟฟ้า
  ระบบควบคุมแบตเตอรี่
5. ῎……………῎ ควบคุมการชาร์จไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ลงสู่แบตเตอรี่
  แบตเตอร์รี่
  อินเวอร์เตอร์
  เบรกเกอร์
  ชาร์จเจอร์
6. ῎............῎ทำหน้าที่ในการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์
  อินเวอร์เตอร์
  แบตเตอร์รี่
  ชาร์จเจอร์
  หลอดไฟฟ้า
7. อุปกรณ์ในข้อใดที่นำมาใช้งานร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
  แบตเตอรี่
  เครื่องควบคุมการประจุ
  เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
  ทุกข้อคือคำตอบ
8. ῎……………῎รับพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์นั้นให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้า
  อินเวอร์เตอร์
  แผงโซล่าเชลล์
  ชาร์จเจอร์
  แบตเตอรี่
9. การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ให้กระแสไฟฟ้าอะไรออกมา
  กระแสตรง AC
  กระแสสลับAC
  กระแสสลับ DC
  กระแสตรง DC
10. จากรูปข้อใดต่อแผงโซล่าเชลล์กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ถูกต้อง
  แผงโซล่าเซลล์→หลอดไฟฟ้า→แบตเตอร์รี่
  แผงโซล่าเซลล์→อินเวอร์เตอร์→หลอดไฟฟ้า
  แผงโซล่าเซลล์→หลอดไฟฟ้า→ ชาร์จเจอร์
  แผงโซล่าเซลล์→ชาร์จเจอร์→ หลอดไฟฟ้า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document