บทที่ 4 การใช้โซล่าเซลล์
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. อุปกรณ์ในข้อใดที่นำมาใช้งานร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
  แบตเตอรี่
  เครื่องควบคุมการประจุ
  เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
  ทุกข้อคือคำตอบ
2. เซลล์แสงอาทิตย์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  เซลล์สุริยะ
  โซลาเซลล์
  เซลล์โฟโตโวลทาอิก
  ทุกข้อคือคำตอบ
3. จากรูปเป็นการต่อแผงโซล่าเชลล์ในรูปแบบใด

  การต่อแผงโซล่าเชลล์แบบไฟฟ้ากระแสสลับ
  การต่อแผงโซล่าเชลล์แบบไฟฟ้ากระแสตรง
  การต่อแผงโซล่าเชลล์แบบขนาน
  การต่อแผงโซล่าเชลล์แบบอนุกรม
4. ῎……………῎รับพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์นั้นให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้า
  อินเวอร์เตอร์
  แผงโซล่าเชลล์
  ชาร์จเจอร์
  แบตเตอรี่
5. การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ให้กระแสไฟฟ้าอะไรออกมา
  กระแสตรง AC
  กระแสสลับAC
  กระแสสลับ DC
  กระแสตรง DC
6. การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า คืออุปกรณ์ใด
  อินเวอร์เตอร์
  สายไฟ
  ดวงอาทิตย์
  แบตเตอรี่
7. ῎……………῎ ควบคุมการชาร์จไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ลงสู่แบตเตอรี่
  แบตเตอร์รี่
  อินเวอร์เตอร์
  เบรกเกอร์
  ชาร์จเจอร์
8. ῎............῎ทำหน้าที่ในการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์
  อินเวอร์เตอร์
  แบตเตอร์รี่
  ชาร์จเจอร์
  หลอดไฟฟ้า
9. จากรูปข้อใดต่อแผงโซล่าเชลล์กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ถูกต้อง
  แผงโซล่าเซลล์→หลอดไฟฟ้า→แบตเตอร์รี่
  แผงโซล่าเซลล์→อินเวอร์เตอร์→หลอดไฟฟ้า
  แผงโซล่าเซลล์→หลอดไฟฟ้า→ ชาร์จเจอร์
  แผงโซล่าเซลล์→ชาร์จเจอร์→ หลอดไฟฟ้า
10. Lightening Protection หมายถึงอะไร
  ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  ระบบป้องกันมอเตอร์
  ระบบแปลงกระแสไฟฟ้า
  ระบบควบคุมแบตเตอรี่
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713