วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. สถานที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด ?
  เนปาล
  ปากีสถาน
  ศรีลังกา
  อินเดีย
2. วันที่เจ้าชายสิทธตถะประสูติ ตรงกับข้อใด ?
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
3. พุทธประวัติพรรณนาเรื่องของใคร ?
  นักบวช
  พระพุทธเจ้า
  นักพรต
  พระปัจเจกพุทธเจ้า
4. พระนางใดเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะหลังพระมารดาสิ้นพระชนม์ ?
  พระนางกัญจนา
  พระนางยโสธรา
  พระนางพิมพา
  พระนางประชาบดีโคตรมี
5. เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ สุบินนิมิตรอย่างไร ?
  พญาช้างเผือกชูสังข์
  พญาช้างเผือกชูดอกบัว
  พาหมณ์มอบสังข์ทอง
  พราหมณ์มอบดอกบัว
6. พ่อแม่มีวรรณะต่างกัน ทำให้เกิดชนชั้นใด ?
  พราหมณ์
  แพศย์
  ศูทร
  จัณฑาร
7. เจ้าชายสิทธัตถะประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะกี่ประการ ?
  ๓๑ ประการ
  ๓๒ ประการ
  ๓๗ ประการ
  ๓๘ ประการ
8. นครกบิลพัสดุ์ มีความสัมพันธ์กับนครใด ?
  สาวัตถี
  เทวทหะ
  พาราณสี
  ราชคฤห์
9. พระนามว่าสิทธัตถะมีความหมายว่าอย่างไร ?
  มีวาสนา
  มีรูปงาม
  มีความต้องการสำเร็จ
  มียศศักดิ์
10. เจ้าชาสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วัน มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ?
  ดาบสเข้าเฝ้า
  ขุดสระบัว
  ขนานพระนาม
  ได้ฌาน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์