แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ตำแหน่งใดที่รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้
  รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ผู้อานวยการสถานศึกษา
  หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนประวัติ
  ข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อานวยการสถานศึกษา
2. บุคคลในตาแหน่งใดที่มอบอำนาจให้ ผวจ.ปฏิบัติราชการแทนไม่ได้
  รมต.
  เลขาธิการ กพฐ
  ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ปลัดกระทรวง
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  คณะรัฐมนตรี
  เลขาธิการ
4. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ข้อใดที่ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย
  คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
  คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
  รัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทน
  รัฐมนตรีมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน
5. การแบ่งส่วนราชการในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตราเป็นกฎหมายใด
  ประกาศกระทรวง
  ออกเป็นกฎกระทรวง
  ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
  คำสั่งกระทรวง
6. ในการปฏิบัติราชการแทน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบอำนาจให้ข้าราชการในสถานศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการเขต พื้นที่การศึกษากำหนด
  ผอ.สพท.อาจมอบอำนาจให้แก่ข้าราชการใน สพท.ได้ตามคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด
  ผวจ.อาจมอบอำนาจให้แก่รอง ผวจ.ตามที่ได้รับมอบอำนาจ แต่ต้องแจ้งให้ผู้มอบอำนาจชั้นต้น ทราบ
  ผวจ.จะมอบอำนาจให้ผู้อานวยการสถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจชั้นต้นแล้ว
7. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการแทน จะใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างไร
  ปฏิบัติหน้าที่แทน
  ปฏิบัติราชการแทน
  รักษาการในตำแหน่ง
  รักษาราชการแทน
8. เมื่อได้มอบอำนาจแล้ว ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่ ยกเว้นข้อใด
  กากับติดตามผล
  แก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ
  แนะนาแก่ผู้รับมอบอำนาจ
  แต่งตั้งคนอื่นรักษาราชการแทน
9. การมอบอำนาจของบุคคลในตำแหน่งใด ให้แก่ผู้ดารงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนไม่ถูกต้อง
  เลขาธิการมอบอำนาจให้ ผอ.สถานศึกษา/ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่มอบอำนาจให้ ข้าราชการครูในสังกัด
  ผอ.สถานศึกษามอบอำนาจให้ ข้าราชการในสถานศึกษา
  ผวจ.มอบอำนาจให้ ผู้ช่วยผู้ว่าตามที่ได้รับมอบจาก รมต.ศธ.
10. ส่วนราชการตามข้อใดไม่ได้เป็นนิติบุคคล
  สำนักงานรัฐมนตรี
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์