แนวข้อสอบบรรจุ ความรู้ทั่วไป
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. "เรื่องอะไรงานอะไรก็มาใช้แต่ผมนี่แหละ" สอดคล้องกับสำนวนใด
  กระโถนท้องพระโรง
  หนังหน้าไฟ
  ปลาติดร่างแห
  แพะรับบาป
2. ข้อใดคือการออกเลขหนังสือเวียนที่ถูกต้อง?
  นฐ 52507/ว.001
  นฐ 52507/ว.01
  นฐ 52507/ว19
  นฐ 52507/ว.19
3. ข้อใดเขียนผิด
  สวัสดีค่ะ
  รับอะไรดีคะ
  ขอให้โชคดีนะค่ะ
  คุณพ่อคะสวัสดีค่ะ
4. จงหาผลบวกของเลข1 2 3 ...........100
  3050
  4050
  5050
  6050
5. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยานั้น ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่ากี่วันนับถึงวันเลือกตั้ง
  60 วัน
  120 วัน
  180 วัน
  360 วัน
6. ข้อใดสอดคล้องกับคำว่า "การศึกษา" น้อยที่สุด?
  พ่อฝึกให้ลูกแปรงฟัน
  การรณรงค์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
  การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  การจัดนิทรรศการ เกษตรชุมชน
7. พระเมรุมาศ ร.9 ได้รับอิทธิพลความเชื่ิอจากศาสนาใด
  พุทธ
  เซน
  พราหม์
  เถรวาท
8. ประกาศประกวดราคาของส่วนราชการเป็นหนังสือประเภทใด
  หนังสือภายนอก
  หนังสือประทับตรา
  หนังสือประชาสัมพันธ์
  หนังสือแถลงการณ์
9. 107 108 117 120 127 132....
  144
  137
  157
  244
10. เศรษฐกิจของประเทศไทย“GDP” ปี2560 การเติบโต ในอัตราเฉลี่ยระดับใด
  3 %
  3.3 %
  4 %
  4.5 %
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document