วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการจัดการสารสนเทศ
  การจัดเรียงข้อมูล
  การเก็บรวบรวมข้อมูล
  การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  การทำรายงาน
2. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้อง
  ข้อมูล – การประมวลผล – สารสนเทศ
  สารสนเทศ – การประมวลผล – ข้อมูล
  สารสนเทศ – ข้อมูล – การประมวลผล
  การประมวลผล – ข้อมูล – สารสนเทศ
3. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของข้อมูลที่ทำให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดี
  ปริมาณของข้อมูล
  ความถูกต้อง
  ความสมบูรณ์
  ความสอดคล้อง
4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยี
  ทำให้ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก
  ทำให้มีสิ่งของเครื่องใช้ที่มีราคาแพง
  ทำให้เดินทางได้สะดวก
  ทำให้ค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย
5. ข้อใดเป็นสารสนเทศ
  ชื่อนักเรียน
  รูปภาพที่นักเรียนรวบรวมได้
  ราคาสินค้า
  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. ข้อใดถูกต้อง
  การสัมภาษณ์เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
  การสำรวจเป็นข้อมูลทุติยภูมิ
  สถิติผลการเรียนเป็นข้อมูลทุติยภูมิ
  การจดบันทึกเป็นข้อมูลทุติยภูมิ
7. ข้อมูล (DATA) คือ
  ข้อเท็จจริง
  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่
  รายละเอียดต่าง ๆ
  เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ คน สัตว์ สิ่งของและสถานที่
8. ข้อมูลข้อใดที่ไม่จัดเป็นข้อมูลตัวอักขระ
  บ้านเลขที่
  ทะเบียนรถยนต์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ราคาสินค้า
9. แหล่งข้อมูลใด ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
  มงคลเล่าเรื่องไปเที่ยวให้เพื่อนฟัง
  สุภาภรณ์เขียนจดหมายไปหาเพื่อน
  มลฤดีสำรวจต้นไม้ในโรงเรียน
  ทศพรฟังยายเล่าประวัติของชุมชน
10. สารสนเทศ หมายถึง
  ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ
  ข้อมูลที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ
  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูล
  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713