จำนวนเชิงซ้อน(i1+i2+i3+...+in
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. i-1+i-2+i-3+...+i-24 มีค่าตรงกับข้อใด
  -1
  0
  -i
  -1-i
2. i1+i2+i3+_ _ _+i21 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
3. i8+i10+i12+...+i76 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  1
  -1
  1+i
4. i1+i2+i3+_ _ _+i23 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
5. i1+i2+i3+_ _ _+i26 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
6. i-12+i-12+i-11+...+i23 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -i
  -1-i
7. i-1+i-2+i-3+...+i-27 มีค่าตรงกับข้อใด
  1
  0
  -1
  -1-i
8. i-10+i-12+i-11+...+i23 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -1
  1-i
9. i1+i2+i3+_ _ _+i28 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
10. i1+i2+i3+_ _ _+i25 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713