วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. That man ____ on the phone for 15 minutes.
  has been talking
  is talking
  will talk
  talks
2. His father ____ a Thai boxing match on TV every Saturday.
  watch
  watches
  has watched
  is watching
3. Muslims ______ during the month of Ramadan.
  fasted
  fast
  are fasting
  have fasted
4. What ____ you ____to draw ?
  are / trying
  is / trying
  do / try
  does / try
5. She sometimes ____ us waiting for her to come.
  keep
  kept
  keeps
  is keeping
6. I can´t go out because it ____ very hard now.
  rains
  rained
  had rained
  is raining
7. She ____in Chieng Rai since she was married. Now she is still living there.
  has lived
  have lived
  had lived
  lives
8. Water ____ at 100`C.
  is boiling
  has boils
  boils
  boiled
9. George ____ cigarettes since his doctor told him to stop
  doesn´t smoked
  isn´t smoking
  hasn´t smoked
  will not smoke
10. Suda ____ right now to visit India next month.
  plans
  planed
  will plan
  is planning
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์