วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. I____ that book five times now.
  am reading
  have read
  will read
  read
2. Listen ! The bell _________.
  rings
  will ring
  was ringing
  is ringing
3. She ____in Chieng Rai since she was married. Now she is still living there.
  has lived
  have lived
  had lived
  lives
4. Muslims ______ during the month of Ramadan.
  fasted
  fast
  are fasting
  have fasted
5. That man ____ on the phone for 15 minutes.
  has been talking
  is talking
  will talk
  talks
6. How ____ since we left school ?
  are you
  were you
  have you been
  had you been
7. George ____ cigarettes since his doctor told him to stop
  doesn´t smoked
  isn´t smoking
  hasn´t smoked
  will not smoke
8. I can´t go out because it ____ very hard now.
  rains
  rained
  had rained
  is raining
9. "The policemen______ for the robber all week, but they have not found him yet."
  look
  looked
  have looked
  have been looking
10. "I ____ for my portrait for the last six weeks, but the artist hasn´t finished it yet."
  sat
  are sitting
  was sitting
  have been sitting
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์