เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัจวัคคีย์ในวันอาสาฬหบูชา มีใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใด
  อริยสัจ 4
  โอวาท 3
  พรหมวิหาร 4
  ขันธ์ 5
2. ข้อใดเป็นการปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธพึงกระทำมากที่สุด
  ช่วยพัฒนาวัด
  ปล่อยนก ปล่อยปลา
  ละเว้นจากอบายมุข
  ถวายอาหารแด่พระสงฆ์
3. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ชาวพุทธทั่วโลกถือว่าสำคัญที่สุด
  วันมาฆบูชา
  วันธรรมสวนะ
  วันอัฏฐมีบูชา
  วันวิสาขบูชา
4. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะเวียนเทียน
  ตั้งใจระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
  เดินตามพระสงฆ์ไปช้าๆ
  ระมัดระวังไม่ให้ธูปจี้ผู้คน
  พูดคุยกันเบาๆ
5. ในวันธรรมสวนะ ชาวพุทธควรทำสิ่งใดมากที่สุด
  พัฒนาวัด
  ตักบาตร
  ฟังธรรม
  ปล่อยนก
6. วันใดที่มีพระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลก
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
7. ข้อใดถือเป็นการบูชาเป็นพิเศษในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  ตักบาตร
  ฟังธรรม
  เวียนเทียน
  ถืออุโบสถศีล
8. วันสำคัญใดที่ระลึกถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
  วันมาฆบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
9. ในแต่ละเดือน พระพุทธเจ้ากำหนดให้มีวันฟังธรรมโดยปกติกี่วัน
  4 วัน
  6 วัน
  8 วัน
  10 วัน
10. เหตุการณ์ใด ไม่ได้เกิดขึ้นในวันจาตุรงคสันนิบาต
  "พระอรหันต์ 1,250 องค์มาเข้าเฝ้าพระศาสดาพร้อมกัน"
  พระศาสดาแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
  เป็นวันเพ็ญพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
  เกิดปฐมสาวกขึ้นครั้งแรกในโลก
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์