แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ม.3
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. การส่งเสริมสุขภาพมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของ
  2
  มีการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
  มีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
  ไม่สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้
2. ถ้านักเรียนต้องการข้อมูลด้านสุขภาพของชุมชนจะเลือกใช้วิธีการใด
  สอบถามข้อมูลจากอาสาสมัคร
  จัดคลินิกตรวจโรคทั่วไปร่วมกับการใช้แบบสอบถาม
  ศึกษาสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนและการใช้ บริการสุขภาพ
  ศึกษาอัตราการป่วยและการตายของประชากรร่วมกับ การใช้แบบสอบถาม
3. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ
  ออกกำลังกาย
  ควบคุมน้ำหนักโดยลดปริมาณอาหาร
  ควบคุมน้ำหนักโดยใช้ยาลดความอ้วน
  พบแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ข้อใดมีผลโดยตรงต่อสุขภาพทางด้านคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพในชุมชน
  ช่วยสร้างความเข้มแข็ง และมั่นคง
  ช่วยลดภาระและประหยัดทรัพยากร
  ช่วยพยากรณ์อนาคตเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ
  ช่วยลดภาวะการเจ็บป่วย พิการ และเสียชีวิต
5. เพราะเหตุใด ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์จึงให้รายละเอียดข้อมูลได้ตรงตามเป้าหมาย
  มีการทดสอบก่อนนำไปใช้จริง
  มีเนื้อหาที่ตรงกับวัตถุประสงค์
  ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
  ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปใช้
6. สถาบันใดที่เริ่มให้บริการพยาบาลอนามัยชุมชนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
  สภากาชาดไทย
  เทศบาลนครกรุงเทพ
  กระทรวงสาธารณสุข
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
7. เป้าหมายและหลักการของการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนคือข้อใด
  การป้องกันและควบคุม
  การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย
  การส่งเสริมและการป้องกันโรค
  การใช้การรักษาพยาบาลตามแผนการรักษา
8. เพราะเหตุใด เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในชุมชนจึงต้องมีการรวบรวมข้อมูลของปัญหาก่อนทุกครั้ง
  ข้อมูลของปัญหาคือการชี้ทางแก้ปัญหา
  สาเหตุของปัญหาคือตัวกำเนิดของปัญหา
  การแก้ปัญหาโดยไม่รู้สาเหตุจะทำให้มีปัญหามากขึ้น
  การแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นต้องใช้สาเหตุของปัญหานั้นมาเป็นแนวทาง
9. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดของคำว่าสุขภาพ
  การมีสุขภาพร่างกายจิตใจและสังคมดี
  การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์
  ภาวะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บของร่างกาย
  การมีภาวะสุขภาพสมดุลระหว่างร่างกายจิตใจและสังคม
10. ถ้านักเรียนเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพจะจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในฝ่าย จะเริ่มดำเนินงานขั้นตอนใดก่อน
  ศึกษาหาความรู้และค้นคว้าข้อมูล
  เขียนโครงการและขออนุมัติเงินสนับสนุน
  ดำเนินการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในด้านวิชาการ
  รวบรวมข้อมูลและหาปัญหาความต้องการในการฝึกอบรม
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์