แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2561
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมเสริมประสบการณ์
  เล่านิทาน
  การทดลอง/ปฏิบัติการ
  การศึกษานอกสถานที่
  การวาดภาพระบายสี
2. ข้อใดไม่ใช่อุดมการณ์ครู
  เต็มรู้
  เต็มใจ
  เต็มงาน
  เต็มพลัง
3. ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนต้องระวางโทษตามข้อใดจึงถือว่าถูกต้องตามกฏหมาย
  ปรับ 1,000 บาท
  ปรับ 500 บาท
  ปรับ 700 บาท
  ถูกทุกข้อ
4. บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ หมายถึง
  คณาจารย์
  อาจารย์
  ครู
  บุคลากรทางการศึกษา
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 มีเป้าหมายลดความแตกต่างของเด็กอ่อน เก่งในวิชาใด
  ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
6. ข้อใดเป็นลักษณะของครูตามหลักสูตร 2551
  สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติ
  สอนให้มีความรู้ ความจำ นำไปใช้
  สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ แก้ปัญหา
  สอนให้รู้จักคิด ปฏิบัติ แก้ปัญหาได้
7. ประเพณีประจำจังหวัดใดกล่าวผิด?
  ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ : เพชรบูรณ์
  ประเพณีชักพระ : นครศรีธรรมราช
  ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง : นครพนม
  ประเพณีการเล่นผีตาโขน : เลย
8. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็นกี่ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
  5 ระดับ
9. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ อยู่ในมาตรฐานด้านใด
  มาตรฐานการปฏิบัติตน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
  ทุกข้อที่กล่าวมา
10. ข้อใดไม่ได้อยู่ใน กฎ กคศ ว่าด้วยโรค
  โรคเท้าช้าง
  วัณโรคระยะติดต่อ
  วัณโรคระยะติดต่อ
  โรคติดยาเสพติดให้โทษ
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713