แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562
Ӫᨧ
- ͺش§ 10 Ẻҡҹ
- ͡йʡŨǨͺ
- úǨͺ кзӡúѹ֡÷Ӵ ӹǹͷ
1. ธรรมะที่สงเคราะห์ หรือช่วยในการที่จะให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตประจำวันคือข้อใด
  สังคหวัตถุ 4
  มรรค 8
  ฆราวาสธรรม 4
  สัมมัปปาธาน 4
2. บุคคลซึ่งอายุเกินกี่ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
  60 ปี
  65 ปี
  70 ปี
  75 ปี
3. ข้อใดคือผู้ฆ่านกหัสดีลิงค์ที่ถูกต้อง
  นางสีดา
  พระราม
  ทศกัณฑ์
  หนุมาน
4. ข้อใดเป็นลักษณะของครูตามหลักสูตร 2551
  สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติ
  สอนให้มีความรู้ ความจำ นำไปใช้
  สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ แก้ปัญหา
  สอนให้รู้จักคิด ปฏิบัติ แก้ปัญหาได้
5. หากถูกลงโทษเพราะประพฤติผิดมาตรฐานวิชาชีพ
  ถูกพักใช้ใบประกอบวิชาชีพ
  ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
  ไม่สามารถสอนนักเรียนได้
  ถูกออกจากระบบราชการ
6. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามข้อใด
  กิจกรรมแนะแนว
  กิจกรรมนักเรียน
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
7. ใครเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เลขาธิการสพฐ.
  ผอ.สพท.
  ผอ.สถานศึกษา
  ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
8. บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่ากี่ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  6 ปี
  9 ปี
  12 ปี
  16 ปี
9. บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ หมายถึง
  คณาจารย์
  อาจารย์
  ครู
  บุคลากรทางการศึกษา
10. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่คน
  26 คน
  ไม่เกิน 26 คน
  27 คน
  ไม่เกิน 27 คน
Ǩͺ ʡ Шӹǹú
ҡúкǨͺ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713