แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2561
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ในกล่องบรรจุลูกแก้วสีแดง 3 ลูก สีขาว 6 ลูก สีฟ้าและสีเขียวอีกสีละ 2 ลูก ถ้าหยิบออกมา 1 ลูก โอกาสจะได้สีใด มากที่สุด
  สีแดง
  สีขาว
  สีฟ้า
  สีเขียว
2. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย บุคคลใดมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้ง
  ผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.
  ศึกษาธิการจังหวัดโดยอนุมัติ กศจ.
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ตามข้อใดมากทีสุด
  20 ชั่วโมงต่อปี
  40 ชั่วโมงต่อปี
  60 ชั่วโมงต่อปี
  120 ชั่วโมงต่อปี
4. ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู มีกี่ประการ
  3 ประการ
  4 ประการ
  5 ประการ
  6 ประการ
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
  19 สิงหาคม 2542
  20 สิงหาคม 2542
  19 กันยายน 2552
  20 กันยายน 2552
6. ข้อใดคือการประเมินผลระดับชาติ
  NT
  SAT
  GPA
  GAT
7. ข้าราชการครูผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แล้วแต่กรณีต่อก.ค.ศ.ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำ สั่งและให้ก.ค.ศ.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
  90 วัน
  60 วัน
  30 วัน
  120 วัน
8. จากการพัฒนาประเทศไทยสู่ ยุค 4.0 นั้นประเทศไทยต้องการกำลังคนระดับอาชีวศึกษาด้านใดมากที่สุด
  โลจิสติกส์และระบบขนส่ง
  ยานยนต์และชิ้นส่วน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ไฟฟ้ากำลัง
9. สีเขียวไม่ใช่สีเหลือง และสีเหลืองไม่ใช่สีส้ม ฉะนั้น
  สีเขียวไม่ใช่ไม่ใช่สีส้ม
  สีส้มไม่ใช่สีเขียว
  สีเขียวเย็นตากว่าสีเหลือง
  สรุปไม่ได้
10. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ผลกรรม อ่านว่า ผน-กำ
  ผลผลิต อ่านว่า ผน-ผะ-หลิด
  ผลิตภัณฑ์ อ่านว่า ผะ-หลิด-พัน
  พรหมลิขิต อ่านว่า พรม-มะ-ลิ-ขิด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713