แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2561
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมเสริมประสบการณ์
  เล่านิทาน
  การทดลอง/ปฏิบัติการ
  การศึกษานอกสถานที่
  การวาดภาพระบายสี
2. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมมีคุณสมบัติดังนี้ทุกข้อ คุณสมบัติข้อใดไม่ถูกต้อง
  วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
  มีคุณวุฒิอื่นที่สภาครูฯรับรอง
  ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและผ่านเกณฑ์การประเมินตามกำหนด
  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3. ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละกี่บาท
  100 บาท
  200 บาท
  300 บาท
  500 บาท
4. ข้อใดถูกต้อง
  อายุของวุฒิสภา 5 ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก
  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่ถัดจากวันเลือกตั้ง
  รัฐสภา ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 750 คน
  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่
5. การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาท่านใด
  รุสโซ
  ฟรอยด์
  ธอร์นไดค์
  สกินเนอร์
6. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ใครมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
  เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
  เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
  ศึกษาธิการจังหวัด โดยเห็นชอบ กศจ.
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยอนุมัติ กศจ.
7. ประเทศใดเป็นผู้ชนะเลิศฟุตบอลโลกมากที่สุด
  บราซิล
  เยอรมนี
  อิตาลี
  อาร์เจนติน
8. พฤติกรรมที่เด่นชัดที่สุดของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน คือพฤติกรรมใด
  นอน
  หยิบจับสิ่งของ
  เล่นสมมติ
  ทำตามกลุ่ม
9. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด คือใคร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปลัดจังหวัด
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
10. ข้อใดคือรายได้ของสภาครู
  ค่าธรรมเนียม
  เงินอุดหนุน
  ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินฯ
  ทุกข้อที่กล่าวมา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713