แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2561
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร
  การศึกษาขั้นต้น
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษาตามอัธยาศัย
2. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของสถานศึกษา
  สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน
  สถานพัฒนาเด็กเล็ก
  โรงเรียนและศูนย์การเรียน
  วัดและสถานพิธีกรรมทางศาสนา
3. ผู้ใดกระทำอันเป็นเหตุมิให้เด็กได้เรียนในสถานศึกษาต้องระวางโทษตามข้อใด
  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 500 บาท
4. โครงการแกล้มลิง แก้ปัญหาเรื่องใด
  ดินเค็ม
  น้ำท่วม
  ฝนแล้ง
  ดินพังทลาย
5. ข้อใดไม่ใช่การวัดทางตรง
  ส่วนสูง
  น้ำหนัก
  ระยะทาง
  ทักษะ
6. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู มีกี่ข้อ
  3 ข้อ
  4 ข้อ
  5 ข้อ
  6 ข้อ
7. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการแนะแนว
  การแนะแนวการศึกษา
  การแนะแนวอาชีพ
  การแนะแนวการปรับตัวและบุคลิกภาพ
  การแนะแนวส่วนตัวและสังคม
8. เมตตากรุณา เป็นวัฒนธรรม ตามข้อใด
  เนติธรรม
  สหธรรม
  คติธรรม
  ธรรมทาน
9. กำหนดให้ 7*5 =37 6*2 = 16 แล้ว 8*3 = ?
  27
  28
  29
  30
10. คุรุสภา เป็นองค์การตามข้อใด
  องค์การมหาชน
  องค์การเอกชน
  นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
  ไม่มีข้อใดถูก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713