หากต้องการใบรายงานการทำแบบทดสอบ ท่านจะต้องทำข้อสอบชุด 20 ขึ้นไปเท่านั้น
รายละเอียดชุดวิชา
 
วิชา WRK1002 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษา
จำนวนข้อ 37 ข้อ
เกณฑ์การตัดผ่านร้อยละ 70
รายงานการทดสอบในการสุ่มจำนวน 10 ข้อ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 6.0000
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน เท่ากับ 1.9748
ค่ามากที่สุด เท่ากับ 8
ค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 1
สร้างโดยสมาชิกadmin
*แบบทดสอบอื่นๆของสมาชิกท่านนี้ คลิกที่นี่
คลิกเลือกทำจำนวน    ทำ 5 ข้อ   ทำ 10 ข้อ   ทำ 20 ข้อ   ทำ 30 ข้อ  
หรือทำเพียง
 ข้อ

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562