เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยFuction Excel 1

1. หากต้องการหาค่าเฉลี่ย จะต้องใช้ฟังก์ชั่นใด
ก. COUNTIF
ข. COUNT
ค. AVERAGE
ง. IF
2. 70% เป็นรูปแบบการคำณวนแบบใด
ก. สูตรที่ใช้ในการเชื่อมข้อความ
ข. สูตรที่ใช้ในการอ้างอิง
ค. สูตรที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
ง. สูตรที่ใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์
3. รูปแบบคำสั่งใดถูกต้อง
ก. Min(B1:B5)
ข. =Average(B1:B7)
ค. =IF(B1:B7)
ง. Sum(B1:B7)
4. หากต้องการให้แปลงค่าจำนวนเงินตัวเลข ให้เป็นคำอ่านตัวอักษรจะต้องใช้ฟังก์ชั่นใด
ก. SUMIF
ข. TEXT
ค. BAHTTEXT
ง. BAHTONLY
5. หากต้องการหาระยะเวลาในการทำงานจะต้องใช้ฟังก์ชั่นใด
ก. DATEDIF
ข. DATETIME
ค. TODAY
ง. TIME
6. < > หมายถึงข้อใด
ก. น้อยกว่าหรือไม่เท่ากับ
ข. เท่ากับหรือไม่เท่ากับ
ค. ไม่เท่ากับ
ง. มากกว่าหรือไม่เท่ากับ
7. วิธีการพิมพ์สูตรในการคำนวณในข้อใดที่ไม่สามารถใช้ในการคำนวณได้
ก. =a2+a3
ข. =A2&A3
ค. A2+A3
ง. =a2*A3
8. หากมีเงื่อนไขหลายๆ ในการกำหนด จะต้องใช้ฟังก์ชั่นใดมาใช้
ก. COUNTIF
ข. DATEDIF
ค. VLOOKUP
ง. IF
9. ข้อใดคือฟังก์ชันในการหาค่าต่ำสุด
ก. SUM
ข. Max
ค. Average
ง. Min
10. ฟังก์ชั่น HLOOKUP ใช้สำหรับทำอะไร
ก. เปรียบเทียบเงื่อนไข
ข. หาระยะเวลาในการทำงาน
ค. ค้นหาข้อมูลในตารางแนวแถว
ง. ค้นหาข้อมูลในตารางแนวคอลัมภ์
11. ฟังก์ชั่นใดต่อไปนี้ เป็นฟังก์ชั่นช่วยในการทำงานกับข้อความ
ก. IF
ข. VLOOKUP
ค. LEFT
ง. HLOOKUP
12. หากต้องการให้ตำแหน่งที่อ้างอิงในการคำนวณนั้นไม่แปลงแปลง จะต้องใส่เครื่องหมายใด
ก. #
ข. &
ค. $
ง. @
13. =IF(B3>=3000,B3*5,B3*2) หมายความว่าอย่างไร
ก. ถ้าเซลล์ใน B3 มากกว่าหรือเท่ากับ 3000 ให้นำเซลล์ B3 คูณด้วย 5 ถ้าไม่ใช่ให้คูณด้วย 2
ข. ถ้าเซลล์ใน B3 มากกว่าหรือเท่ากับ 3000 ให้นำเซลล์ B3 คูณด้วย 2 ถ้าไม่ใช่ให้คูณด้วย 5
ค. ถ้าเซลล์ใน B3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3000 ให้นำเซลล์ B3 คูณด้วย 5 ถ้าไม่ใช่ให้คูณด้วย 2
ง. ถ้าเซลล์ใน B3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3000 ให้นำเซลล์ B3 คูณด้วย 2 ถ้าไม่ใช่ให้คูณด้วย 5
14. >= จะใช้ในฟังก์ชั่นใด
ก. AVAERAGEIF
ข. HLOOKUP
ค. VLOOKUP
ง. IF
15. ฟังก์ชัน VLOOKUP ใช้สำหรับทำอะไร
ก. ให้ค่าข้อมูลเป็นวันที่ปัจจุบัน
ข. จัดเรียงข้อมูลให้อยู่ในแนวตั้ง
ค. เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ง. ค้นหาข้อมูลที่ต้องการในตารางข้อมูลที่กำหนด
16. ข้อใดเป็นฟังก์ชัน SUM ที่ใช้ได้
ก. /Sum(C3:C6)
ข. @Sum(C3:C6)
ค. +Sum(C3:C6)
ง. =Sum(C3:C6)
17. ข้อใดคือฟังก์ชันในการหาผลรวม
ก. SUM
ข. COUNT
ค. IF
ง. DATE
18. หากต้องการนับจำนวนสินค้าที่ส่งในแต่ละวัน จะต้องใช้ฟังก์ชั่นใด
ก. IF
ข. SUM
ค. COUNT
ง. SMALL
19. ข้อใดมีค่าเท่ากับฟังก์ชัน =AVERAGE(B3:B7)
ก. =b3+b4+b5+b6+b7/5
ข. =(b3+b4+b5+b6+b7)/5
ค. =SUM(B3:B7)/5
ง. สามารถใช้ได้ทั้งข้อ ข และข้อ ค
20. หากต้องการนำข้อความหลายๆ ข้อความมารวมกัน จะต้องทำอย่างไร
ก. เอามาบวกรวมกัน
ข. ใช้เครื่องหมาย & ในการเชื่อมต่อกัน
ค. copy มารวมกัน
ง. ใส่เครื่องหมาย @

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง


สูตร Excel
 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.