เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยแนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

1. เพราะเหตุใดประเทศไทยถึงต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็น Thailand 4.0 ?
ก. รายได้ประเทศอยู่ในระดับต่ำ
ข. รายได้ประเทศอยู่ในระดับปานกลาง
ค. ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ
ง. ปัญหาการทุจริตภายในประเทศ
2. ประเทศไทย 4.0 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด
ก. รู้จักเติม
ข. รู้จักพอ
ค. รู้จักปัน
ง. ถูกทุกข้อ
3. กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 ข้อใดผิด
ก. กลุ่มอาหาร
ข. กลุ่มสาธารณสุข
ค. กลุ่มการลงทุน
ง. กลุ่มดิจิตอล
4. ประเทศไทย 4.0 เป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ต้นน้ำโดยใช้แนวทางใดในการขับเคลื่อน
ก. คืนความสุขในคนในชาติ
ข. สานรัก
ค. ประชารัฐ
ง. เดินหน้าประเทศไทย
5. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 2.0 หมายถึงอะไร
ก. โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร
ข. โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
ค. โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก
ง. โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
6. ประเทศไทย 4.0 ใช้แนวทางใดเป็นตัวการขับเคลื่อน
ก. เดินหน้าประเทศไทย
ข. ประชารัฐ
ค. การลงทุนจากต่างประเทศ
ง. การระดับทุนจากสถาบันการเงินในประเทศ
7. ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปเป็นตามข้อใด
ก. เกษตรสมัยใหม่
ข. เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
ค. เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ
ง. ถูกทุกข้อ
8. ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่ขั้นใด
ก. แรงงานที่มีความรู้
ข. แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ค. แรงงานที่มีทักษะสูง
ง. ถูกทุกข้อ
9. ประเทศไทย 4.0 จะพัฒนาจำนวนอุตสาหกรรมกี่กลุ่มเป้าหมาย
ก. 3 กลุ่มเป้าหมาย
ข. 4 กลุ่มเป้าหมาย
ค. 5 กลุ่มเป้าหมาย
ง. 6 กลุ่มเป้าหมาย
10. การทอผ้าไหม ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยนั้น ถือว่าอยู่ในยุคของประเทศไทยใด
ก. ประเทศไทย 1.0
ข. ประเทศไทย 2.0
ค. ประเทศไทย 3.0
ง. ประเทศไทย 4.0
11. Value Based Economy คืออะไร
ก. โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร
ข. โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
ค. โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก
ง. โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
12. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 3.0 หมายถึงอะไร
ก. โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร
ข. โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
ค. โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก
ง. โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
13. ประเทศไทย 4.0 จะเปลี่ยนจาก Treaditional SMEs เป็นไปตามข้อใด
ก. SMART Enterprises
ข. Startups ที่มีศักยภาพสูง
ค. Enterpreneur
ง. ก และ ข ถูกต้อง
14. กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ข. การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา
ค. การปฏิรูปการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
15. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 4.0 หมายถึงอะไร
ก. โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร
ข. โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
ค. โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก
ง. โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
16. ธุรกิจ Startups เกิดขึ้นในยุคใด
ก. ประเทศไทย 1.0
ข. ประเทศไทย 2.0
ค. ประเทศไทย 3.0
ง. ประเทศไทย 4.0
17. Value Based Economy อยู่ในโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใด
ก. ประเทศไทย 1.0
ข. ประเทศไทย 2.0
ค. ประเทศไทย 3.0
ง. ประเทศไทย 4.0
18. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 1.0 หมายถึงอะไร
ก. โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร
ข. โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
ค. โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก
ง. โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
19. ประเทศไทย 4.0 ตรงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใด
ก. 3 บันได
ข. 4 บันได
ค. 5 บันได
ง. 6 บันได
20. ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ข้อใดกล่าวผิด
ก. ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน
ข. ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
ค. ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ
ง. ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง


แนวข้อสอบประเทศไทย,ประเทศไทย 4.0,Thailand,Thailand 4.0,ไทยแลนด์,ไทยแลนด์ 4.0
 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.