เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยMass Weight Density

1. What is the measurement of weight
ก. beam balance
ข. spring balance
ค. hydrometer
ง. vernier callipers
2. The mass of rock on earth is 2.4kg.What is the mass of rock on the moon?
ก. 0.4 kg
ข. 2.4 kg
ค. 3.4 kg
ง. 14.4 kg
3. What is the measurement of mass
ก. beam balance
ข. spring balance
ค. hydrometer
ง. vernier callipers
4. What is the formula of weight?
ก. W=mg
ข. W=fs
ค. W=s/t
ง. W=fv
5. A mass of 1 kg has a weight of ________
ก. 20 N
ข. 1 N
ค. 10 N
ง. 15 N
6. The mass of rock on earth is 2.0kg.What is the weight of rock on the Earth?
ก. 36 N
ข. 6 N
ค. 18 N
ง. 20 N
7. The weight of rock on earth is 36 N.What is the weight of rock on the Moon?
ก. 36 N
ข. 6 N
ค. 18 N
ง. 216 N
8. ______is the quantity of matter contained an object and measured with a_______balance
ก. weight, spring balance
ข. weight , beam balance
ค. mass, spring balance
ง. mass, beam balance
9. What is the SI unit of mass?
ก. Joules
ข. Kilogram
ค. Newton
ง. Pascal
10. An object at rest does not change its state of rest easily because of ____
ก. friction
ข. inertia
ค. mass
ง. density

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.