เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2560 ชุดที่ 4

1. แผนปฏิบัติการให้จัดทำแล้วเสร็จภายในเดือนใดของปีงบประมาณนั้น
ก. มิถุนายน
ข. ตุลาคม
ค. สิงหาคม
ง. ธันวาคม
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บรักษาเงินสดไว้ในตู้นิรภัยได้จำนวนไม่เกินเท่าใด
ก. 10,000 บาท
ข. 20,000 บาท
ค. 40,000 บาท
ง. 50,000 บาท
3. ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. เงินสะสม หมายความว่าเงินที่เหลือจ่ายจากปีก่อน ๆ
ข. ใบสำคัญคู่จ่าย หมายความว่าหลักฐานที่เป็นใบเสร็จรับเงิน
ค. ตู้นิรภัย หมายถึงตู้เหล็กซึ่งใช้เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. หลักฐานการจ่าย หมายความว่า หลักฐานแสดงว่าได้มีการจ่ายให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันแล้ว
4. ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. การรับชำระเงินทุกประเภท จะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้นำมาชำระทุกครั้งและให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน เล่มเดี่ยวกันทุกประเภท
ข. หน่วยงานคลังบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากวันใดก็ได้ในหนึ่งเดือนที่มีการรับเงิน
ค. หน่วยงานคลังจัดให้มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนำส่งพร้อมกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
ง. เงินประเภทใดมีใบเสร็จเงินหลายฉบับไม่สามารถจะรวมรับเงินประเภทนั้นตามสำเนาใบเสร็จทุกฉบับมา บันทึกในบัญชีรายการเดียวได้
5. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ
ก. ประธานสภา อบต.
ข. ปลัด อบต.
ค. นายก อบต.
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ให้ผู้ใด เป็นผู้มีอำนาจยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ประธานคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่น
7. การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนงบป ระมาณประจำปี
ก. มิถุนายน
ข. ตุลาคม
ค. สิงหาคม
ง. ธันวาคม
8. ผู้มีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการคือผู้ใด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. นายอำเภอที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ผู้บริหารท้องถิ่นตามมติสภาท้องถิ่น
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข
9. การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานต้องแต่งตั้งอย่างน้อยจำนวนเท่าใด
ก. 2 คน
ข. 3 คน
ค. 4 คน
ง. 5 คน
10. ผู้มีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี คือผู้ใด
ก. นายอำเภอ
ข. ผู้บริหารท้องถิ่น
ค. สภาท้องถิ่น
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
11. ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 คำว่า "แผนพัฒนา" ไม่ได้หมายถึง
ก. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข. แผนพัฒนาห้าปี
ค. แผนพัฒนาสามปี
ง. ไม่มีข้อถูกต้อง
12. ใครเป็นผู้เก็บรักษาลูกกุญแจตู้นิรภัย
ก. รองนายก อบต.
ข. กรรมการเก็บรักษาเงิน
ค. ปลัด อบต.
ง. หัวหน้าส่วนการคลัง
13. องค์กรจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการชุดใดไม่เกี่ยวข้องด้วย
ก. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ค. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ง. ถูกทุกข้อ
14. การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอำนาจของใคร
ก. นายอำเภอ
ข. ผู้บริหารท้องถิ่น
ค. สภาท้องถิ่น
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
15. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีอำนาจหน้าที ่ต้องรายงานผลและเสนอความเห็น และต้องประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้อง ถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนใดของทุกปี
ก. มิถุนายน
ข. ตุลาคม
ค. สิงหาคม
ง. ธันวาคม
16. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. มีประธานกรรมการคือ
ก. ประธานสภา อบต.
ข. ปลัด อบต.
ค. นายก อบต.
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
17. การเจาะปรุหรือประทับตราเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินจะกระทำเมื่อใด
ก. เมื่อต้องการยกเลิกใบเสร็จ
ข. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ค. เมื่อใบเสร็จบางฉบับในหนึ่งเล่มสูญหาย
ง. เมื่อใช้ใบเสร็จไม่หมดทั้งเล่มในหนึ่งเดือน
18. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประธานกรรมการคือ
ก. นายก อบต.
ข. นายก อบจ.
ค. ประธานสภา อบต.
ง. ประธานสภา อบจ.
19. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประ ธานคือ
ก. ประธานสภา อบต.
ข. ปลัด อบต.
ค. นายก อบต.
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
20. การแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะต้องแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับใดขึ้นไปเป็นคณะกรรมการ
ก. ระดับ 3 ขึ้นไป
ข. ระดับ 4 ขึ้นไป
ค. ระดับ 5 ขึ้นไป
ง. ระดับ 6 ขึ้นไป

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.