เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2560 ชุดที่ 3

1. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไร
ก. 21
ข. 22
ค. 23
ง. 24
2. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
ก. มะขาม
ข. มะยม
ค. มะปราง
ง. มะนาว
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2546 เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 90 วัน
ง. 180 วัน
4. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
ก. ฉิ่ง
ข. ซอ
ค. กลอง
ง. ระนาด
5. คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น
ก. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
ข. ลิ้นกับฟัน
ค. ขิงก็ราข่าก็แรง
ง. เกลือจิ้มเกลือ
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ได้ปรับปรุงมาจากระเบียบใด
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2540
ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ง. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
7. สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 4 ปี
ข. 6 ปี
ค. 7 ปี
ง. 9 ปี
8. การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด
ข. เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม
ค. เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ
ง. เก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบัน
9. การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอานาจอนุมัติของใคร
ก. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. หัวหน้าส่วนการคลังหรือผู้อานวยการกองคลัง
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
10. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
ก. โต
ข. จิ๋ว
ค. นิด
ง. เล็ก
11. ใครดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา
ก. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ข. ประธานศาลฎีกา
ค. ประธานวุฒิสภา
ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
12. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
ก. ตี
ข. ตบ
ค. เตะ
ง. ต่อย
13. จุดประสงค์ที่สำคัญในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบไว้ในที่เดียว กัน คือ
ก. ค้นหาเอกสารได้ทันท่วงที
ข. เพื่อความปลอดภัยและเอกสารจะอยู่อย่างเป็นระเบียบ
ค. เพื่อรวบรวมเอกสารไว้ในแหล่งที่มีผู้รับผิดชอบเป็นสัดส่วน
ง. ถูกทุกข้อ
14. ข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง
ก. เลขานุการนายกรัฐมนตรี
ข. เลขานุการคณะรัฐมนตรี
ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. ปลัดกระทรวง
15. หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่หน่วยงานราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก คือ
ก. หนังสือภายใน
ข. หนังสือภายนอก
ค. หนังสือประทับตรา
ง. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน
16. "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ไม่ได้หมายความถึงข้อใด
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา
ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
17. จดหมายราชการ ไม่ควรใช้สำนวนในข้อใด
ก. ภาษานักประพันธ์หรือภาษาพูด
ข. ถูกต้องตามสากลนิยม
ค. เรียบร้อย
ง. สุภาพ
18. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 คือใคร
ก. นายอานันท์ ปันยารชุน
ข. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ค. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ง. พตท. ทักษิณ ชินวัตร
19. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มี
ก. 500 คน
ข. 400 คน
ค. 200 คน
ง. 700 คน
20. คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่คน
ก. 34
ข. 35
ค. 36
ง. 39

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง


แนวข้อสอบ,ท้องถิ่น,บรรจุท้องถิ่น, แนวข้อสอบท้องถิ่น,สอบบรจุ,บรรจุเทศบาล,อบต,อบจ
 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.