เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยฝึก onet ลำดับและอนุกรม ม.6

1. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ


ก.
ข.
ค.
ง.
2. ถ้าอนุกรมเลขคณิต มีพจน์แรกเป็น -8 และมีผลบวกของ 50 พจน์แรกเป็น 3,275 แล้วผลต่างร่วมมีค่าเท่ากับข้อใด
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6
3. กำหนดให้ x เป็นจำนวนจริง ถ้า 5-7x , 3x+28 , 5x+27 , ... , 2x3-3x+1 เป็นลำดับเลขคณิต แล้วลำดับนี้มีกี่พจน์
ก. 10
ข. 11
ค. 12
ง. 13
4. ซุงกองหนึ่งวางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ โดยชั้นบนจะมีจำนวนน้อยกว่าชั้นล่างที่อยู่ติดกัน 3 ต้นเสมอ ถ้าชั้นบนสุดมี 49 ต้น และชั้นล่างสุดมี 211 ต้น แล้ว พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. ซุงกองนี้มี 56 ชั้น
ข. ชั้นที่ 8 (นับจากบนลงล่าง) มีซุง 70 ต้น
ค. ซุงกองนี้มีทั้งหมด 7,150 ต้น
ข้อใดถูก
ก. ก. , ข. และ ค. ถูกทั้งสามข้อ
ข. ข. ถูก แต่ ก. และ ค. ผิด
ค. ค. ถูก แต่ ก. และ ข. ผิด
ง. ข. และ ค. ถูก แต่ ก. ผิด
5. ลำดับ -24 , -15 , -6 , 3 , 12 , 21 , ... , 1776 มีกี่พจน์
ก. 199
ข. 200
ค. 201
ง. 202
6. เกษตรกรคนหนึ่งซื้อรถกระบะโดยผ่อนชำระเป็นเวลา 4 ปี ทางผู้ขายกำหนดให้ผ่อนชำระเดือนแรก 5,500 บาท และเดือนถัดๆไปให้ผ่อนชำระเพิ่มขึ้นทุกเดือนๆละ 400 บาท จนครบกำหนด ถ้า x คือจำนวนเงินที่เขาต้องชำระในเดือนสุดท้าย และ y คือจำนวนเงินที่เขาชำระไปใน 2 ปีแรก(หน่วย:บาท) แล้วข้อใด ถูกต้อง
ก. x = 24,300 และ y = 242,400
ข. x = 24,400 และ y = 242,400
ค. x = 24,400 และ y = 243,900
ง. x = 24,900 และ y = 243,900
7. ถ้า a1, a2, a3, ... เป็นลำดับเลขตณิต และผลต่างร่วมไม่เป็นศูนย์ แล้วข้อใดผิด
ก. ถ้า cn=5nan ทุกๆ n แล้ว c1, c2, c3, ... เป็นลำดับเลขคณิต
ข. a9+a14=a11+a12
ค.
ง. ถ้า bn=an-5 ทุกๆ n แล้ว b1, b2, b3, ... เป็นลำดับเลขคณิต
8. อนุกรมเรขาคณิตมีผลบวก 10 พจน์แรกเป็น 3069 และมีอัตราส่วนร่วมเป็น 2 แล้วพจน์ที่ 3 ของอนุกรมนี้เท่ากับข้อใด
ก. 6
ข. 8
ค. 12
ง. 24
9. ถ้าพจน์ที่ n ของอนุกรมคือ 3n-10 แล้ว ผลบวก 23 พจน์แรกของอนุกรมนี้ เท่ากับข้อใด
ก. 589
ข. 598
ค. 624
ง. 698
10. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ


ก. 1
ข. -1
ค.
ง.
11. ถ้า a1 = 2 , a2 = 1 และ an+2 = an+1+an เมื่อ n = 1,2,3, ... แล้ว a11 เท่ากับข้อใด
ก. 76
ข. 113
ค. 123
ง. 199
12. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ


ก.
ข.
ค.
ง.
13. ถ้าพจน์ที่ 4 และพจน์ที่ 7 ของลำดับเรขาคณิตเป็น 54 และ 1458 ตามลำดับ แล้ว พจน์แรกเท่ากับข้อใด
ก. 2
ข. 3
ค. 7
ง. 9
14. ถ้าพจน์ที่ 5 และพจน์ที่ 10 ของลำดับเลขคณิตเป็น 14 และ 29 ตามลำดับ แล้วพจน์ที่ 99 เท่ากับข้อใด
ก. 276
ข. 287
ค. 296
ง. 297
15. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ


ก. 511.0
ข. 511.5
ค. 512.0
ง. 512.5

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง


ลำดับ,onet,คณิตศาสตร์,ม.6
 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.