เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยหน้าที่พลเมือง ม.2 หน่วยที่ 1 ความเป็นไทย

1. ใครมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมมากที่สุด


ก. ตั้ม
ข. เก๋ และโก้
ค. โก้ และหวาน
ง. ตั้ม โก้ และหวาน
2. บุคคลใดมีพฤติกรรมที่แนะนำผู้อื่นให้มีความเสียสละ


ก. ฟ้าและฝน
ข. สาวและฟ้า
ค. ฝนและสวย
ง. สวยและสาว
3. การอยู่ร่วมกันในค่ายเยาวชนอย่างสงบสุข ทุกคนจะต้อง มีคุณธรรมใด
ก. ความสามัคคี
ข. การตรงต่อเวลา
ค. การทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
ง. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
4. การกระทำใดจัดว่าเป็นการเสียสละต่อสังคม


ก. การปลูกต้นไม้
ข. การช่วยซื้อเสื้อผ้า
ค. การส่งเสริมรายได้
ง. การเป็นสมาชิกชมรม
5. สมาชิกในค่ายเยาวชนมีกิจกรรมที่เน้นความเป็นไทย ในเรื่องใด
ก. งานรื่นเริงแบบไทยในวันปิดค่ายเยาวชน
ข. การอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีกลมเกลียว
ค. แบบอย่างของเยาวชนยุคใหม่ที่ใส่ใจวัฒนธรรม
ง. อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
6. ดาวและเดือนชวนกันไปสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า เพื่อไปช่วยติววิชาภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ตามสัญญา ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลานาน ดาวและเดือนก็เต็มใจ การกระทำของฝนและฟ้าสอดคล้องกับข้อใด
ก. ความจริงใจ
ข. การเอื้อเฟื้อ
ค. ความอดทน
ง. ความซื่อสัตย์
7. ใครจะต้องเตรียมตัวในการฝึกมารยาทไทยให้ถูกต้องมากที่สุด


ก. โก้ และสมาชิกในกลุ่มของตั้ม
ข. ตั้ม และสมาชิกในกลุ่มของโก้
ค. เก๋ และสมาชิกในกลุ่มของหวาน
ง. หวาน และสมาชิกในกลุ่มของโก้
8. หวานจะมีส่วนร่วมแนะนำให้ผู้อื่นอนุรักษ์ความเป็นไทย ในด้านใด


ก. แฟชั่นโชว์
ข. การสื่อสาร
ค. การแต่งกาย
ง. ความอ่อนน้อม
9. งานครั้งนี้ ใครมีบทบาทสำคัญในการแนะนำผู้อื่นเกี่ยวกับมารยาทในการพูดมากที่สุด


ก. เก๋
ข. โก้
ค. ตั้ม
ง. หวาน
10. ใครมีการกระทำที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทย


ก. ฟ้าและฝน
ข. สาวและฝน
ค. ฝนและสวย
ง. สวยและสาว

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง


แบบทดสอบ,หน้าที่พลเมือง,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, ม.2, วิชาหน้าที่,สังคมศึกษา
 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.