ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1

ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. It occasionally____hard in Bangkok.
  rain
  rains
  raining
  doesn´t rain
2. My aunt isn?t old. ____lives nearby.
  It
  He
  She
  Her
3. Do you think ___ is stronger than ___?
  he, I
  him, I
  he, me
  him, me
4. ___ doesn´t sit between Sopha and you.
  He
  We
  You
  They
5. Pongsak____home on Fridays night.
  stay
  stays
  is stay
  did stay
6. Help____ carry ___ . ____ has fainted.
  I, her, she
  I, she, her
  me, her, she
  me, she, she
7. They usually ____ to work on foot.
  go
  goes
  is going
  are going
8. They usually ____ to work on foot.
  go
  goes
  is going
  are going
9. They want to talk with______.
  he
  we
  she
  you
10. They want to talk with______.
  he
  we
  she
  you
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS