แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

แนวข้อสอบความรู้รอบตัว คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สถานที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการอาเซียน คือที่ใด
  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย
  กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์
  กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มีแก้ไขเพิ่มเติมกี่ฉบับ
  1 ฉบับ
  2 ฉบับ
  4 ฉบับ
  6 ฉบับ
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด
  ฉบับที่ 18
  ฉบับที่ 19
  ฉบับที่ 20
  ฉบับที่ 24
4. รายได้ประชาชาติ วัดจากอะไร
  จำนวนประชากร
  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
  รายได้ของเกษตรกร
  ถูกทุกข้อ
5. ศาลใดมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานราชการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน
  ศาลยุติธรรม
  ศาลอุทธรณ์
  ศาลปกครอง
  ศาลฎีกา
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มีกี่หมวด กี่มาตรา
  16 หมวด 319 มาตรา
  18 หมวด 329 มาตรา
  12 หมวด 319 มาตรา
  15 หมวด 309 มาตรา
7. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี
  15 ปี
  12 ปี
  10 ปี
  8 ปี
8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินให้ยื่นเมื่อเข้ารับตำแหน่งเท่านั้น
  การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินให้ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินให้ยื่นทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  ไม่มีข้อใดผิด
9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 บังคับใช้เมื่อใด
  วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน
  วันที่ 20 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน
  วันที่ 24 มิถุนายน 2550 เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน
  วันที่ 26 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน
10. สีน้ำเงิน ในสัญลักษณ์ของอาเซียน หมายถึงข้อใด
  ความเจริญรุ่งเรือง
  ความกล้าหาญ
  สันติภาพ
  ความก้าวหน้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS