วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 4

วิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปริมาณในข้อใดเป็นปริมาณชนิดเดียวกันทั้งข้อ
  อุณหภูมิหพลวัต, มวล, แรง
  พื้นที่, ระยะทาง, ปริมาตร
  กระแสไฟฟ้า, ปริมาณสาร, ความยาว
  พลังงาน, ความหนาแน่น, เวลา
2. เมื่อนำเสนองาน มักมีปัญหาฟ้อนต์เพี้ยน ทำให้ขาดอรรถรสในการอ่าน ควรแก้ปัญหาอย่างไร
  File > Option > Save > Preserve fidelity when sharing this document > Embed fonts in the file ให้เลือก > OK
  File > Option > Save > Preserve fidelity when sharing this document > Save Auto Recover information every ให้เลือก > OK
  File > Option > Save > Save Document > Save to computer by default ให้เลือก > OK
  File > Option > Save > Preserve fidelity when sharing this document > The sever draft location on this computer ให้เลือก > OK
3. แร่ที่สามารถดูดเหล็กได้ เรียกว่า
  แร่แมกนีติก
  แร่แม่เหล็ก
  แร่แมกนีตรอน
  แร่แมกนีไทต์
4. ปริมาณกายภาพถ้าจัดแบ่งโดยอาศัยทิศทางจะแบ่งได้ปริมาณใดบ้าง
  ปริมาณฐาน, ปริมาณอนุพัทธ์
  ปริมาณเชิงบรรยาย, ปริมาณเชิงคำนวณ
  ปริมาณเชิงคุณภาพ, ปริมาณเชิงปริมาณ
  ปริมาณเวคเตอร์, ปริมาณสเกลาร์
5. ข้อใดเป็นหน่วยฐานทั้งหมด
  กรัม, เมตร, โมล
  เซนติเมตร, กรัม, วินาที
  แอมแปร์, เคลวิน, แคนเดลา
  ลักซ์, ลูเมน, วัตต์
6. ข้อมูลที่ได้จากการบรรยายสภาพของสิ่งที่สังเกตได้ตามที่เห็นเรียกว่า
  ข้อมูลเชิงกายภาพ
  ข้อมูลเชิงบรรยาย
  ข้อมูลเชิงคุณภาพ
  ข้อมูลเชิงสังเกต
7. วิทยาศาสตร์สาขาใดที่มุ่งหากฎเกณฑ์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ
  ชีววิทยา
  ฟิสิกส์
  เคมี
  วิทยาศาสตร์กายภาพ
8. ปริมาณในข้อใดเป็นปริมาณสเกลาร์ทั้งหมด
  สนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้า, สนามโน้มถ่วง
  ความเร่ง, ความหนาแน่น, ความดัน
  ระยะทาง, เวลา, อัตราเร็ว
  ความเร็ว, เวลา, การกระจัด
9. ข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยการใช้เครื่องมือวัดเรียกว่า
  ข้อมูลเชิงกายภาพ
  ข้อมูลเชิงตัวเลข
  ข้อมูลเชิงการวัด
  ข้อมูลเชิงปริมาณ
10. ข้อใด คือวิธีที่ทำให้เลือกสีตามที่ครูกำหนดให้รวดเร็วและได้สีถูกต้องที่สุด
  Shape Fill > More Shape Fill colors
  Shape Fill > Eyedropper
  Shape Fill > Standard colors
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS