วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 4

วิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่อต้องพรีเซนต์งาน ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ต้องทำอย่างไร
  กดปุ่ม F5
  คลิกที่แถบ View Bar > Slide Show
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
  ไม่มีข้อใดถูก
2. หากต้องการการเพิ่มค่าที่เลือกด้วยเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ต้องใช้สูตรในข้อใด
  =Sum(??..)
  =SumIF(??..)
  =Count(??..)
  =CountIF(??..)
3. ในระบบเอสไอ เวลาหน่วยเป็น
  ถูกทุกข้อ
  นาที
  วินาที
  ชั่วโมง
4. วิทยาศาสตร์สาขาใดที่มุ่งหากฎเกณฑ์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ
  ชีววิทยา
  ฟิสิกส์
  เคมี
  วิทยาศาสตร์กายภาพ
5. สนามแม่เหล็กหมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  ถูกทุกข้อ
  บริเวณที่มีแรงกระทำต่อประจุไฟฟ้าที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณนั้นทำให้แนวการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเบนไปจากแนวเดิม
  จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่เส้นแรงแม่เหล็กตั้งได้ฉากกัน
  บริเวณที่มีแรงกระทำต่อเข็มทิศ ที่วางอยู่ในบริเวณนั้น
6. ปริมาณกายภาพถ้าจัดแบ่งโดยอาศัยทิศทางจะแบ่งได้ปริมาณใดบ้าง
  ปริมาณฐาน, ปริมาณอนุพัทธ์
  ปริมาณเชิงบรรยาย, ปริมาณเชิงคำนวณ
  ปริมาณเชิงคุณภาพ, ปริมาณเชิงปริมาณ
  ปริมาณเวคเตอร์, ปริมาณสเกลาร์
7. ข้อใดเป็นหน่วยฐานทั้งหมด
  กรัม, เมตร, โมล
  เซนติเมตร, กรัม, วินาที
  แอมแปร์, เคลวิน, แคนเดลา
  ลักซ์, ลูเมน, วัตต์
8. แร่ที่สามารถดูดเหล็กได้ เรียกว่า
  แร่แมกนีติก
  แร่แม่เหล็ก
  แร่แมกนีตรอน
  แร่แมกนีไทต์
9. ข้อมูลในวิชาฟิสิกส์แบ่งออกเป็น
  ข้อมูลเชิงบรรยาย และข้อมูลเชิงการทดลอง
  ข้อมูลจากการวัด และข้อมูลจากการคาดคะเน
  ข้อมูลจากการสังเกต และข้อมูลจากการทดลอง
  ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ
10. 105000000.000 มีเลขนัยสำคัญทั้งหมดกี่ตัว
  10
  12
  9
  11
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS