ภาษาอังกฤษ บอกจำนวน ปริมาณ

ภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. How ___________ books are there on the shelf?
  much
  were
  do
  many
2. I have got ___________ money.
  a little
  1 and 3
  few
  a few
3. There _______a lot of _________ on the road.
  is / car
  is / cars
  cars
  are / cars
4. There are _______________ in the boat.
  many girl
  much girl
  much girls
  many girls
5. He has ____________ in his pocket.
  any moneys
  any money
  some money
  some moneys
6. A: When did you see nick?B: ____________ days ago.
  little
  a few
  a little
  a lot of
7. Do you know ____________ good hotels in Phuket?
  some
  any
  few
  1 and 2
8. A: How _________ milk is there in the bottle?B: There is __________ milk in the bottle.
  much / a lot of
  many / a lot of
  many / a few
  much / a few
9. She puts __________ cream in her coffee.
  a few
  a little
  little
  any
10. There ___________ a lot of ____________ on the table.
  is / fruits
  are / fruits
  are / fruit
  - / fruit
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS