แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.2

แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. She lives with _______.

  her dog
  her cat
  her family
  her father
2. The names of her dog and cat are ______.

  Lucky, Akiko
  Glass, Akiko
  Akiko, Lucky
  Lucky, Glass
3. Mintra: ________________________?
  4
  What does your father like?
  What is your father doing?
  What does your father do?
4. Is she fat and tall?

  No, she isn´t.
  Yes, she is.
  Yes, she does.
  No, she doesn´t.
5. Akiko is _______ years old.

  seventeen
  ten
  nine
  fourteen
6. Where is she from?

  She is from America.
  She is from England.
  She is from Japan.
  She is from Thai.
7. Your socks are white but _______ are green.
  I
  my
  me
  mine
8. A: That is _____ umbrella. B: Which? The red one? A: No. The blue one is _____.
  you, your
  my, mine
  his, our
  they, their
9. The red sneakers are ______.
  her
  you
  mine
  our
10. That isn´t her cell phone. It´s ______.
  hers
  you
  his
  me
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS