วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 บทที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือประเภทของข้อมูลที่แบ่งตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
  ข้อมูลที่ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ
  ข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลรูปภาพ
  ข้อมูลที่ได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5
2. AA.gif เป็นข้อมูลที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทใด
  ข้อมูลภาพ
  ข้อมูลเสียง
  ข้อมูลอักขระ
  ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว
3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ดีของข้อมูล
  มีความถูกต้อง
  มีความทันสมัย
  มีความสวยงาม
  มีความน่าเชื่อถือ
4. สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
  ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันสมัย
  สั้นได้ใจความ น่าเชื่อถือ และทันสมัย
  ครบถ้วน ทันสมัย และใช้เวลานำเสนอน้อย
  ถูกต้อง สั้นได้ใจความ และใช้เวลานำเสนอน้อย
5. การแบ่งข้อมูลรูปแบบใดที่จะมีนามสกุลของไฟล์แสดงลักษณะของข้อมูล
  การแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล
  การแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์
  การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
  การแบ่งข้อมูลตามการจัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ข้อใดใช้รับข้อมูลในรูปแบบการแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล
  ประสาทสัมผัสของร่างกาย
  ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์
  ผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ซอฟต์แวร์ของระบบอิเล็กทรอนิกส์
7. ข้อใดหมายถึงข้อมูลภาพลักษณ์
  ข้อมูลที่ได้จากการสแกน
  ข้อมูลที่แสดงลักษณะของภาพ
  ข้อมูลที่สามารถนำมาคำนวณได้
  ข้อมูลที่เกิดจากจุดพิกัดทางคอมพิวเตอร์
8. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลเชิงจำนวน
  จำนวนดินสอที่มีทั้งหมด
  หมายเลขทะเบียนรถยนต์
  ความยาวของหลอดกาแฟ
  คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์
9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสารสนเทศ
  ช่วยในการวางแผน
  ช่วยให้เรารับรู้สิ่งต่าง ๆ
  ช่วยพัฒนาและควบคุมงาน
  ช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ
10. ข้อใดคือนามสกุลต่อท้ายชื่อข้อมูลภาพที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  *.bmp
  *.doc
  *.mp3
  *.wav
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS