รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ

รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. แสดงออกซึ่งนิสัยที่ดีในการประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน สามัคคี มีวินัย เป็นจรรยาบรรณด้านใด (FB : ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูสำเร็จ นางสีคุณ)
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อสังคม
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
2. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (FB: รวมแนวข้อสอบ ชุดติวงานราชการ ทุกหน่วยงาน)
  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ผู้แทนครู
3. การจัดหาทุนการศึกษาให้เด็กเป็นการบริการด้านใด
  จัดวางตัวบุคคล
  การให้คำปรึกษา
  การให้บริการสารสนเทศ
  การติดตามและประเมินผล
4. อาเซียน+3 หมายถึงข้อใด
  เกาหลีใต้- จีน- อินเดีย
  จีน- ญี่ปุ่น- นิวซีแลนด์
  เกาหลีเหนือ-จีน-ญี่ปุ่น
  จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้
5. มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแนวคิดผู้ใด (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
  Maslow
  Skinner
  Povlov
  Watson
6. การเปลี่ยนผ่านจากไทยแลนด์ 3.0 ไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการเปลี่ยนผ่านตามข้อใด ?
  จากอุตสาหกรรมหนักไปสู่นวัตกรรม
  จากอุตสาหกรรมหนักไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  จากอุตสาหกรรมเบาไปสู่นวัตกรรม
  จากอุตสาหกรรมเบาไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
7. คนที่ละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องเล็กแต่ไม่ระมัดระวังในเรื่องใหญ่ตรงกับข้อใด
  โลภมากลาภหาย.
  ถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเล็น.
  เสียน้อยเสียยาก เสียมาก เสียง่าย .
  เห็นช้างเท่าหมู
8. ข้อใดมีค่ามากที่สุด
  a x 1
  a + 1
  a / 1
  a ? 1
9. ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ได้ถูกต้องที่สุด
  กระบวนการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนได้ความรู้มากที่สุด
  กระบวนการเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนจัดเองทั้งหมด
  กระบวนการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีสาระการเรียนรู้
  กระบวนการเรียนรู้ต้องดำเนินอย่างเป็นขั้นตอน
10. เอกสารที่แสดงผลการเรียน และรับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามรายวิชาสถานศึกษาต้องบันทึกข้อมูล และออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษา ระดับ ประถมศึกษา (ป.6) จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) คือเอกสารตามข้อใด (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
  ปพ.1
  ปพ.2
  ปพ.3
  ปพ.4
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS