<<new>>แนวข้อสอบสำนักงาน กสทช. ทุกตำแหน่ง
     ตั้งหัวข้อใหม่  

<>แนวข้อสอบสำนักงาน กสทช. ทุกตำแหน่ง

   NANZING
 Posted : 2016-09-21 12:51:32 อ่าน 123 ครั้ง

  ศิษย์น้อยฝึกวิชา
 

 Sex :
 Post : 215
 สมาชิกลำดับที่ : 510
คลิ๊กที่ภาพ

แนวข้อสอบ ด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช.
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช.

- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

- การบริหารทรัพยากรบุคคล

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

- การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

- แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม (อาเซียน)

- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กสทช.
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช.

- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

- การออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่ง

- การออกแบบระบบสารสนเทศ

- ข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์ พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

- ข้อสอบการพัฒนาระบบงาน Web Application

- ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์

- ถาม-ตอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ

- นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)

- แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม

- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

- ประวัติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ ด้านบัญชี สำนักงาน กสทช.

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช.

- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

- ข้อสอบการเงินและบัญชี เฉลยละเอียด

-แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง

-แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น

-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง

-สรุปบัญชีเบื้องต้น+แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1

-สรุปมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

-การบริหารการเงินการคลัง

-เเนวข้อสอบตรวจสอบการเงิน เเละบัญชี

-การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน

- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบ ด้านการเงิน สำนักงาน กสทช.
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช.

- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

- สรุปหลักการบัญชี

- แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร

- แนวข้อสอบสินเชื่อ

- แนวข้อสอบการตลาด

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวการบริหารเบื้องต้น

- แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ และสรุป พร้อมเฉลย

- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบ ด้านเศรษฐศาสตร์ สำนักงาน กสทช.
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช.

- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

- ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

- ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค

- พฤติกรรมและการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและการบริโภค

- อุปสงค์และอุปทาน กลไกตลาดและความล้มเหลวของระบบตลาด

- การพัฒนาประเทศ นโยบายเศรษฐกิจ

- การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจ

- ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง

- แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค

- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ ด้านกฎหมาย สำนักงาน กสทช.
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช.

- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

-แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง

- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
สำนักงาน กสทช.
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช.

- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

- ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า ( Electrical motor )

- อิเล็กทรอนิกส์กำลัง Power Electronics

- แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้ากำลัง

- ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า new

- แนวข้อสอบมาตรฐานเบื้องต้นในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า new

- แนวข้อสอบวิศวไฟฟ้า การสื่อสาร

- แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น new

- แนวข้อสอบวงจรไฟฟ้าnew

- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช.
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช.

- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

- ความสามารถทางด้านเหตุผล

- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ

- ความสามารถด้านภาษาไทย

- ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน

- ถาม - ตอบ แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ

- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน

- มาตรฐานการควบคุมภายใน

- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://nbtc-th.blogspot.com/

https://www.facebook.com/brainmedie/รีวิวลูกค้าสอบติด 100%คลิ๊ก

http://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html#โหลดแนวข้อสอบ ด้านกฎหมาย สำนักงาน กสทช.

#โหลดแนวข้อสอบ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม

#โหลดแนวข้อสอบ ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช.

#โหลดแนวข้อสอบ ด้านเศรษฐศาสตร์ สำนักงาน กสทช.

#โหลดแนวข้อสอบ ด้านการเงิน สำนักงาน กสทช.

#โหลดแนวข้อสอบ ด้านบัญชี สำนักงาน กสทช.

#โหลดแนวข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กสทช.

#โหลดแนวข้อสอบ ด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช.สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 380, 689 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 095-782-7667

Line id : @brain_media

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k

e-mail : todsaporn620@gmail.com


 
 
  IP : (1.47.73.178)
ชื่อสมาชิก NANZING Mail to NANZING
แสดงความคิดเห็น
  แสดงความเห็นของท่านที่นี่
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
แสดงความเห็น
พิมพ์ "เก้าหกหก"
เป็นเลขอารบิก

   
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]Developed By
ATCOMINK Shop
 © Copyright 2014 www.thaitestonline.com All Right Reserved.