แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อความ ขาว : นายคิดดีแล้วหรือที่จะเป็นครู ใครๆก็รู้ว่าเป็นอาชีพที่ไม่ร่ำรวย เขียว: ……………………………………. ถ้าท่านเป็นเขียวที่ต้องการเป็นครู ท่านจะต้องอย่างไร
  ถ้าทุกคนคิดอย่านาย แล้วจะมีใครสอนนักเรียน
  ก็เป็นจริงอย่างมี่นายพูด แต่วิชาชีพหางานง่าย
  งานของครู ได้เงินน้อยก็จริง แต่ชีวิตไม่เครียดมาก
  ปัจจุบันเงินเดือนครูไม่น้อยแล้ว สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
2. การซื้อของใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หมายถึงข้อใด
  ความนิยมทางความจริง
  ค่านิยมทางวัตถุ
  ค่านิยมทางสังคม
  ค่านิยมทางพื้นฐาน
3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่หอพักนักศึกษาบางแห่งออกกฎระเบียบและมีมาตรการการดูแลนักศึกษา อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องกำหนดเวลาเข้า-ออก หอพักชายและหอพักหญิง
  ทำให้ขาดอิสระ เพราะนักศึกษาน่าจะดูแลตัวเองได้
  ให้รับทราบและหาทางแก้ปัญหาพฤติกรรม
  เป็นการป้องกันไม่ให้นักศึกษาชายหญิงไปจับคู่อยู่ด้วยกัน
  เป็นการป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะความปลอดภัย
4. จากกรณีเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ชอบรวมกลุ่มกับเพื่อนๆขี่รถแข่งบนท้องถนนยามค่ำคืน และถูกฆ่าตายเพราะไม่ยอมเข้าร่วมแก็งกับกลุ่มอื่น ข้อใดที่สะท้อนถึงเหตุการณ์นี้ได้ดีที่สุด
  กำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และขาดความเข้มงวด
  แนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้องมีการแก้ไข
  สภาพสังคมทำให้ผู้ปกครองมีภาระมากเกินไป
  เด็กที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา สมควรได้รับโทษ
5. หลักธรรมที่สร้างมนุษยสัมพันธ์คือ
  พรหมวิหาร 4
  อิทธบาท 4
  สังคหวัตถุ 4
  คุณธรรม 4
6. ครูปราณี จูงแขนคนแก่ข้ามถนนแสดงว่ามีคุณธรรมตามข้อใด
  เมตตา
  กรุณา
  มุทิตา
  อุเบกขา
7. ค่านิยม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด
  วัฒนธรรม
  ประเพณี
  ความคิด
  การยอมรับ
8. ค่านิยมในชนบท หมายถึงข้อใด
  เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร
  ชอบจัดพิธีชอบแข่งขัน
  เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง
  รักเทิดทูนสถาบันชาติ
9. เมื่อต้นปีการศึกษานี้ กิจกรรมรับน้องของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีความรุนแรงจนเป็นข่าวใน หน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับบางรายก็บาดเจ็บสาหัส บางรายก็พิการ หรือเสียชีวิต ท่านมีความเห็นตรงกับข้อใดมากที่สุด
  เป็นเรื่องธรรมดาของคนหมู่มากย่อมเกิดปัญหาบ้าง
  การไปให้ถึงอุดมการณ์ จำเป็นต้องมีความสูญเสียบ้าง
  เป็นการติดยึดในกิจกรรมที่ขาดการวิเคราะห์เป้าหมาย
  เป็นการละเมิดสิทธิบุคคล
10. ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ข้อใด
  พรหมวิหาร 4
  ปัจจัย 4
  อิทธิบาท 4
  อริยสัจ 4
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document