แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. 7/11 store is under the type of___________.
  food shop
  super market
  floating market
  convenience store
2. What does the sign mean?

  Emergency Exit
  Elevator
  Parking Lot
  Way Out
3. Situation : You go to a restaurant with your American friend. What would you say if you want to recommend him the special dish of that restaurant?
  What would you like for starters , sir?
  Could we have a menu , please?
  Well , we have the special dish.
  Would you like to try spicy soup with prawn?
4. This restaurant have many fine dishes , Today specially is vegetarian. Have you anything special in mind you’d like to eat?
  Yes , May I have Tom Yam Kung
  Yes , I think fruit salad would be nice.
  Yes , I am on a diet.
  One moment please. I’ll check the order.
5. A policeman is directing traffic at the location marked X. You can go along Green Street to White Street and turn right. Next, go straight on one block, cross Brown Street and the library is the first building on the right corner. The library is the building number ……… .

  15
  18
  19
  22
6. Which part should you thank to advisers?
  Reference
  Abstract
  Introduction
  Acknowledgements
7. The manager ……….a copier in the meeting room.
  doesn’t like
  don’t like
  doesn’t likes
  don’t likes
8. You must wear………… to protect your hands from chemicals.
  safety gloves
  a respirator
  a safety helmet
  safety goggles
9. Where is he from?
  I am from Ranong.
  She is from Bangkok.
  He is from Khon Kaen.
  We are from Suratthani.
10. A: These shoes are the wrong size. B: ……………………………..
  OK. This way please.
  Oh, I’m so sorry.
  Yes, we do.
  May I help you?
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713