แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Situation : Vit wants to introduce his friend to his mother. What should he say?
  Samarn , I’d like you to meet my mother.
  How do you do?
  I’m very please to introduce my mother to you.
  How are you?
2. Where can you buy the Kimball?

  Cinema
  Phamacy
  School
  Temple
3. PLEASE QUEUE THIS SIDE
  You might see at the restaurant.
  You might see at the theater.
  You can see at the construction area.
  You can see at the convenience store.
4. To enter this area you ….. safety equipment.
  shouldn’t wear
  must protect
  must wear
  should protect
5. When does the flight FD3031 leave from Bangkok?

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Everyday
6. Are you looking forward to your holiday?
  It is my holiday.
  Not to worry
  We’re going to China
  Yes, I’m really excited about it.
7. How many flights are from America?

  none
  one
  two
  three
8. A: ……………………………….? B: 13 Main Street.
  Repeat after me.
  Circle after a book.
  Read after a book.
  Point after a book.
9. What time does the flight FD 3021 arrive in Bangkok on 29 October?

  09.20
  10.05
  12.15
  15.10
10. What is the name of the company?

  SUZUKI
  THAI SUZUKI MOTOR CO.,LTD
  PERSONNEL MANAGER COMPANY
  THAI – JAPAN JOINT VENTURE COMPANY
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile