แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. What does the sign mean?

  Emergency Exit
  Elevator
  Parking Lot
  Way Out
2. Would you like a cup of tea?
  I’d love one.
  Yes, I like tea.
  Sorry, I’m not.
  Never mind.
3. A place that sells alcohol and sometimes serves food too.
  pub
  café
  takeaway
  fast-food restaurant
4. What does the sign mean?

  No Train
  No Trucks
  No Bicycles
  No Motorcycles
5. Harry Potter will show at 1.00 p.m.
  one o’clock at night.
  one o’clock in the morning.
  one o’clock in the afternoon.
  one o’clock on Saturday and Sunday.
6. A: These shoes are the wrong size. B: ……………………………..
  OK. This way please.
  Oh, I’m so sorry.
  Yes, we do.
  May I help you?
7. Which area of the following jobs has Mr. Bergen worked before?

  Warehouse
  Import-export
  Transportantion
  Administrative work.
8. Which is the correct sentence?

  tell her you call.
  call back later.
  come back here.
  go to his house.
9. Which is the correct sentence?

  Can you tell me where the hairdresser’s shop is?
  Where are you going?
  What are you going to do there?
  I think I can’t find my way.
10. If you interested in this company, what do you have to send?

  Money and application
  Resume and recent photo
  Resume, recent photo and telephone number
  Your resume, recent photo, telephone number and your photo motorcycle
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713