แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Today is the sixteenth so the fourteenth was...................
  two days after
  before two days
  the day after tomorrow.
  the day before yesterday.
2. PLEASE QUEUE THIS SIDE
  You might see at the restaurant.
  You might see at the theater.
  You can see at the construction area.
  You can see at the convenience store.
3. A: These shoes are the wrong size. B: ……………………………..
  OK. This way please.
  Oh, I’m so sorry.
  Yes, we do.
  May I help you?
4. Where might you see the sign?

  In the library
  In the Supermarket
  At the police station
  In the amusement park
5. UNDER 18s WILL NOT BE SOLD
  You can see at the convenience store.
  You can see at the construction area.
  You might see at the theater.
  You might see at the restaurant.
6. Which don’t need to record while reading literature review?
  Author’s name
  Zip code
  Month and Year
  Title
7. What does the sign mean?

  You must not be careful about our dogs
  If you enter this gate, you will admire for dogs.
  If you go pass this gate, some dogs might attack you.
  You can keep walking if you are near our dogs.
8. A: What can I do for you? B: I’m looking ……….a suitcase.
  at
  for
  on
  in
9. A: ……………………………….? B: 13 Main Street.
  Repeat after me.
  Circle after a book.
  Read after a book.
  Point after a book.
10. When will Susan have lunch with her mother?

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document