1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. What does the sign mean?

  WHEELCAR
  CHAIR SERVICES
  WHEEL SERVICES
  WHEELCHAIR ACCESS
2. What does the sign mean?

  Turn on
  Turn in
  Turn right
  Turn left
3. A: What’s your occupation? B: …………………………….
  Well, good luck.
  I’m Kathy Carton.
  I’m from Mexico.
  I’m a plumber right now.
4. How ............ is it from your home to your school? It is 5 Km.
  much
  far
  long
  many
5. What does the sign mean?

  One or two
  Two way out
  Two turn way
  Two way street
6. Which is the correct sentence?

  May I take your order now?
  Do you want anything to eat?
  Anything I can do for you?
  Do you like steak?
7. What does the sign mean?

  Emergency Exit
  Elevator
  Parking Lot
  Way Out
8. 7/11 store is under the type of___________.
  food shop
  super market
  floating market
  convenience store
9. Which is true according to the ad?

  Pay is more on Thursday and Friday.
  The child is less than seven years old.
  The babysitter must work six days a week.
  The person must first call Mr. Parker.
10. Which is the correct sentence?

  I’m sorry I missed your call this morning
  Please tell him I called
  You have the wrong number.
  Can you repeat it again, please?
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile