แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. How does Mr. Bergen want to work in Thailand?

  He wants a part time job.
  He wants a long-term job.
  He wants to work for 15 years.
  He is not sure how long that could be.
2. A: ……………………………….? B: 13 Main Street.
  Repeat after me.
  Circle after a book.
  Read after a book.
  Point after a book.
3. PETS ARE NOT ALLOWED HERE
  You can see at the convenience store.
  You might see at the restaurant.
  You can see at the construction area.
  You might see at the theater.
4. Which is not the email program on the website?
  Gmail
  Pantip
  Hotmail
  Outlook
5. How many flights are landing?

  one
  two
  three
  four
6. Which is the correct sentence?

  tell her you call.
  call back later.
  come back here.
  go to his house.
7. What does the sign mean?

  One or two
  Two way out
  Two turn way
  Two way street
8. The internet is like having a gun in the house. What does it mean?
  The internet isn’t dangerous.
  He wants to buy a gun on the internet.
  The internet is as good as a gun.
  The internet and a gun can be used by self-control.
9. What time does the flight FD 3021 arrive in Bangkok on 29 October?

  09.20
  10.05
  12.15
  15.10
10. A : …………………………………….
  2
  What are you ?
  Where do you live?
  Why do you live there?
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713