แบบทดสอบเรื่องคำราชาศัพท์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรตามหมายกำหนดการ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทรงพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรตามหมายกำหนดการ
2. คำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วจะไม่ใช้ ทรง นำหน้า ยกเว้นคำกริยาราชศัพท์ในข้อใด
  รับสั่ง
  ผนวช
  สรง
  โปรด
3. ข้อใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเสด็จที่มหาวิทยาลัยนี้เืพ่อทรงบรรยายวิชาวัฒนธรรมฝรั่งเศส
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมเสาวลีฯ ได้ประทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาด้วย
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพรกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมาคมนี้อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4. สมเด็จพระธีรญาณมุนี......อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช คำที่ถูกต้องในช่องว่างคือ
  อาพาธ
  ประชวร
  ทรงอาพาธ
  ทรงพระประชวร
5. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ไปยังเข้าค้อ
  สมเด็จพระสังฆราชทรงทุเลาอาการประชวร
  คณะกรรมการแพทย์ได้ช่วยการหายใจและตรวจโลหิตสมเด็จพระสังฆราช
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรงานของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
6. สมเด็จพระสังฆราชประชวร ทรงสิ้นพระชนม์ สำนักพระราชวังได้ประกาศหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพ คำที่ใช้ผิดคือข้อใด
  ประชวร
  พระศพ
  ทรงสิ้นพระชนม์
  หมายกำหนดการ
7. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชยมายุครบ 60 พรรษา
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการวัตถุโบราณก่อนประวัติศาสตร์
  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานพระอนุญาตให้จัดตั้งกองทุน
8. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
  เขาน้อมเกล้าฯ ถวายรถยนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยม
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานพระวโณกาสให้คณธฑูตจากประเทศจีนเข้าเฝ้าฯ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับนั่งบนพระที่นั่ง
9. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า เดิน
  เสด็จพระราชดำเนิน
  ทรงพระราชดำเนิน
  ทรงพระดำเนิน
  ทรงเดิน
10. ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะแก่บุคคล
  ราษฎรมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ราษฎรถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713