แบบทดสอบเรื่องคำราชาศัพท์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเสด็จที่มหาวิทยาลัยนี้เืพ่อทรงบรรยายวิชาวัฒนธรรมฝรั่งเศส
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมเสาวลีฯ ได้ประทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาด้วย
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพรกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมาคมนี้อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
  เขาน้อมเกล้าฯ ถวายรถยนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยม
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานพระวโณกาสให้คณธฑูตจากประเทศจีนเข้าเฝ้าฯ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับนั่งบนพระที่นั่ง
3. คณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย........ถวาย........แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ผ้าเช็ดหน้า
  น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ผ้าซับพระพักตร์
  ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ผ้าเช็ดหน้า
  ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ผ้าซับพระพักตร์
4. การใช้ พระ พระราช พระบรม พระบรมราช ในข้อใดไม่ถูกต้อง
  พระบรมราชโทรเลข
  พระราชหัตถเลขา
  พระบรมอัฐิ
  พระเก้าอี้
5. สมเด็จพระธีรญาณมุนี......อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช คำที่ถูกต้องในช่องว่างคือ
  อาพาธ
  ประชวร
  ทรงอาพาธ
  ทรงพระประชวร
6. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ไปยังเข้าค้อ
  สมเด็จพระสังฆราชทรงทุเลาอาการประชวร
  คณะกรรมการแพทย์ได้ช่วยการหายใจและตรวจโลหิตสมเด็จพระสังฆราช
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรงานของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
7. ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำราชาศัพท์ปนอยู่ดว้ย
  สนับเพลา โอรส เครื่องเต้น
  ชายา เจ้าจอม เจ้านาย
  พระกร พระอู่ ลูกหลวง
  พระหัตถ์ พระมัชฌิมา พระกนิษฐา
8. ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะแก่บุคคล
  ราษฎรมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ราษฎรถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรตามหมายกำหนดการ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทรงพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรตามหมายกำหนดการ
10. สมเด็จพระสังฆราชประชวร ทรงสิ้นพระชนม์ สำนักพระราชวังได้ประกาศหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพ คำที่ใช้ผิดคือข้อใด
  ประชวร
  พระศพ
  ทรงสิ้นพระชนม์
  หมายกำหนดการ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document