ประวัติศาสตร์ ป.5 ชุดที่3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดที่เป็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยา
  กษัตริย์ทรงมีฐานะเป็นเจ้าชีวิต
  กษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรม
  กษัตริย์ประทับอยู่ในพระราชวังที่ถือเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์
  กษัตริย์ทรงมีอำนาจสูงสุดในการปกครองอาณาจักร
2. ข้อใดเป็นรายได้ที่เรียกเก็บเป็นค่าผ่านด่านของสินค้า
  จังกอบ
  อากร
  ส่วย
  ฤชา
3. ข้อใดไม่ใช่สินค้าต้องห้ามในสมัยอยุธยา
  กฤษณา
  เสื้อผ้า
  งาช้าง
  ไม้สัก
4. สภาพสังคมในสมัยอยุธยามีลักษณะเป็นแบบใด
  มีฐานะเป็นตัวกำหนด
  มีพระพุทธศาสนาเป็นตัวกำหนด
  มีระบบวรรณะเป็นตัวกำหนด
  มีระบบศักดินาเป็นตัวกำหนด
5. ในสมัยอยุธยาตอนต้น เมืองลพบุรีมีฐานะเป็นเมืองประเภทใด
  เมืองหน้าด่าน
  หัวเมืองชั้นนอก
  หัวเมืองชั้นใน
  เมืองประเทศราช
6. พระนเรศวรมีศักดิ์เป็นอะไรกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
  พระราชโอรส
  พระราชนัดดา
  พระชามาดา
  พระอนุชา
7. บุคคลใดที่ถูกนำตัวไปเป็นตัวประกันที่กรุงหงสาวดีในครั้งสงครามช้างเผือก
  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  สมเด็จพระมหินทราธิราช
  สมเด็จพระมหาธรรมราชา
8. กษัตริย์พม่าองค์ใดคือ “ผู้ชนะสิบทิศ”
  ตะเบ็งชเวตี้
  บุเรงนอง
  นันทบุเรง
  มังระ
9. พระวิสุทธสุนทร (ปาน) ได้รับการชื่นชมจากฝรั่งเศส เพราะเหตุใด
  ชื่อเสียงของประเทศไทย
  ความสามารถทางการทูตของท่าน
  การฝากฝังของสมเด็จพระนารายณ์
  บรรณาการที่ถวายพระเจ้าหลุยส์ที่ 14
10. เศรษฐกิจหลักที่สำคัญของอาณาจักรอยุธยาขึ้นอยู่กับอาชีพใด
  อุตสาหกรรม
  เกษตรกรรม
  หัตถกรรม
  พาณิชยกรรม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document