ประวัติศาสตร์ ป.5 ชุดที่3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ในสมัยอยุธยาตอนต้น เมืองลพบุรีมีฐานะเป็นเมืองประเภทใด
  เมืองหน้าด่าน
  หัวเมืองชั้นนอก
  หัวเมืองชั้นใน
  เมืองประเทศราช
2. พระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ คือข้อใด
  การปฏิรูปการปกครอง
  การทำศึกสงครามกับพม่า
  การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
  การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
3. กษัตริย์องค์ใดมีบทบาทสำคัญในการรวมสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา
  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
4. ชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยา คือชาติใด
  อังกฤษ
  ฝรั่งเศส
  โปรตุเกส
  ฮอลันดา
5. ข้อใดเป็นรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยอยุธยาตอนกลาง
  เวียง วัง คลัง นา
  เมืองลูกหลวง หัวเมืองชั้นใน เมืองพระยามหานคร เมืองประเทศราช
  เมืองหน้าด่าน หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก
  หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก เมืองประเทศราช
6. ผลดีจากสงครามยุทธหัตถี คือข้อใด
  กรุงหงสาวดียอมอ่อนน้อมต่ออยุทธยา
  ชาติตะวันตกเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี
  การค้าขายกับต่างชาติเจริญรุ่งเรือง
  พม่าไม่กล้าส่งกองทัพมารุกรานไทย
7. ข้อใดไม่ใช่สินค้าต้องห้ามในสมัยอยุธยา
  กฤษณา
  เสื้อผ้า
  งาช้าง
  ไม้สัก
8. จากข้อ 13. มีผลทำให้เกิดเหตุการณ์ใด
  เจ้าเมืองพิษณุโลกยอมอ่อนน้อมต่อกรุงหงสาวดี
  อยุธยาสร้างสัมพันธไมตรีกับล้านช้าง
  การประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง
  การกระทำสงครามยุทธหัตถี
9. ข้อใดเป็นรายได้ที่เรียกเก็บเป็นค่าผ่านด่านของสินค้า
  จังกอบ
  อากร
  ส่วย
  ฤชา
10. พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในข้อใด
  สงครามช้างเผือก
  สงครามยุทธหัตถี
  สงครามเสียกรุงครั้งที่ 1
  สงครามเสียกรุงครั้งที่ 2
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document