พระบรมราโชวาท
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. พระบรมราโชวาทนี้นำไปใช้ได้ในโอกาสใด
  ขณะที่ศึกษาเล่าเรียน
  ขณะที่เดินทางไปต่างประเทศ
  ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ
  ใช้ได้ทุกโอกาสพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์
2. ปัญหาที่เกิดในวงราชการไทยปัจจุบันเป็นเพราะ ข้าราชการไทยไม่ปฏิบัติตามพระราชดำริในข้อใด
  การประหยัดใช้จ่ายเงินให้คุ้มค่า
  การวางตนไม่อวดตัวเองว่ามีอำนาจ
  การตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน
  การใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์
3. ข้อความในพระบรมราโชวาททรงสั่งให้เรียนภาษาและหนังสือในสามภาษา“สามภาษา” หมายถึงภาษาใด
  อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย
  อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน
  อังกฤษ รัสเซีย เยอรมัน
  อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี
4. เรื่องพระบรมราโชวาทมีจุดมุ่งหมายในการแต่งอย่างไร
  เพื่อสอนลูก
  เพื่อเป็นข้อบังคับให้ลูกปฏิบัติ
  เพื่อเป็นแนวคิดสำหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่างประเทศ
  เพื่อแสดงพระปรีชาญาณแห่งพระมหากษัตริย์ไทย
5. ข้อใดคือพระราชประสงค์ในการให้พระเจ้าลูกยาเธอ เสด็จไปศึกษาต่อต่างประเทศ
  ให้มีงานทำในตำแหน่งสูง
  ให้ช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจ
  ให้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาประเทศ
  ให้ช่วยกันสร้างสังคมใหม่ที่มีอารยธรรมตามแบบยุโรป
6. “จงรู้สึกตัวเป็นนิจเถิด” ถ้าใช้เป็นภาษาปัจจุบัน ควรใช้ว่า อย่างไร
  จงจำไว้เถิดว่า
  พึงระลึกไว้เสมอว่า
  ให้รู้จักเตรียมพร้อม
  ให้มีความตื่นตัวอยู่เสมอ
7. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8        “ขอบอกให้รู้เสียแต่ต้นมือว่า ถ้าผู้ใดไปเป็นหนี้มา     จะไม่ยอมใช้หนี้ให้เลย  หรือถ้าเป็นการจำเป็นจะต้องใช้      จะไม่ใช้เปล่าโดยไม่มีโทษแก่ตัวเลย พึงรู้ไว้เถิดว่าต้อง     ใช้หนี้เมื่อใดก็จะต้องรับโทษเมื่อนั้นพร้อมกัน”                ข้อความนี้สอนในเรื่องใด
  การใช้จ่ายทรัพย์
  การรักษาชื่อเสียง
  การลงโทษผู้ทำความผิด
  วิธีการปฏิบัติตนตามคำพ่อสอน
8. พระคลังข้างที่ มีความหมายตรงกับข้อใด
  สำนักงานพระคลังมหาสมบัติ
  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  สำนักงบประมาณและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
  สำนักบริหารจัดการเงินภาษีและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
9. เบี้ยหวัด หมายความว่าอย่างไร
  เงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนพระองค์
  เงินที่จัดสรรเพื่อการศึกษาของพระโอรส
  เงินค่าใช้จ่ายประจำปีสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์
  เงินพระราชทานประจำปีสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพาร
10. ถ้าพิจารณาจากเรื่องพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระดำริอย่างไรต่อ   พระเจ้าลูกยาเธอทั้ง 4 พระองค์
  ให้เป็นผู้ที่รู้ค่าของเงิน
  ให้เป็นผู้ที่มีความรู้สูง
  ให้เป็นที่ยอมรับและยกย่องของประชาชน
  ให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนไทยทุกหมู่เหล่า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713