ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. This house is much nicer than the one next to it. ,I’ll bet the rent is______as that one.
  More
  three times as much
  much less
  like
2. My bitch, ______often bites the judges at important dog shows.
  whose temper is very uncertain
  who temper is very uncertain
  temper is very uncertain
  which temper is very uncertain
3. Harrison has a good pitching record.Yes, but Mark has_______. Record on the whole team.
  the best
  the better
  the most good
  an even better
4. The more you talk about the matter, _______
  the situation seen worse
  the worse the situation seems.
  the worse seems the situation
  the situation seems the worse
5. Greg should have lift the party an hour ago.- ,Yes, I keep telling him to go, _______. He stays anyway.
  Because
  but
  instead
  despite
6. By the end of this month she expects to_______six chapters.
  be written
  have written
  have wrote
  have been written.
7. The jury is still out. The members_______the case.
  must still be discussing
  must discuss
  could still discuss
  may be discussed
8. By next October that couple _______.together for 25 years.
  have performed
  will be performing
  will have been performing
  will perform
9. Have those three students______won scholarship to study in Oxford?
  Whom you talked about them
  you talked about
  you talked about them
  about them you talked
10. Lagos s the only city in Nigeria______there is a twenty-four storey building.
  Which
  in which
  in where
  who
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document