แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การที่ครูคิดค้นนวัตกรรมมาแก้ปัญหานักเรียนคิดไม่เป็น ถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญใดที่กำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  มีอิสระในการทำงาน
  ฝึกฝนอบรมตามหลักสูตรครู 5 ปี
  มีจรรบาบรรณวิชาชีพครู
  มีองค์กรวิชาชีพครู
2. คณะกรรมการชุดใดที่มีบทบาทในการบริหารงานบุคคลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลฯ
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยที่สุด
  เป็นปรัชญาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 9
  เน้นทางสายกลาง
  ยึดหลักพอประมาณ มีเหตุผลและภูมิคุ้มกัน
  เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
4. กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน
  พระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
  รัฐธรรมนูญ 2540 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2548
  รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549
  ใช้ประกาศของ คปค. แทนชั่วคราว
5. CAI มีความหมายเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ผลกระทบของคอมพิวเตอร์
6. ผู้ที่ออกกฎระเบียบแนวปฏิบัติในการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครูคือใคร
  กระทรวงศึกษาธิการ
  คุรุสภา
  ก.ค.ศ.
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
7. ข้อใดไม่ใช่ กฎ ก.ค.ศ.
  ว่าด้วยโรค
  ว่าด้วยการออกคำสั่งทางวินัย
  ว่าด้วยความผิดปรากฎชัดแจ้ง
  ว่าด้วยการเลือกผู้แทน ก.ค.ศ.
8. “นักเรียนเห็นคุณค่าของโบราณสถานในท้องถิ่น” เป็นจุดประสงค์ทางการศึกษาขั้นใด
  ความเข้าใจ
  การวิเคราะห์
  การเห็นคุณค่า
  การนำไปใช้
9. ข้อใดไม่ใช ่นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
  การส่งเสริมกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน
  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
  การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  กระจายอำนาจสู่สถานศึกษา
10. ข้อใดไม่เข้าพวก
  การศึกษาตลอดชีวิต
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  การพัฒนาสาระอย่างต่อเนื่อง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713