แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์เป็นระบบเชื่อมฐานข้อมูลกับพื้นที่
  MIS
  GIS
  DOC
  ON WEB
2. เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยที่สุด
  เป็นปรัชญาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 9
  เน้นทางสายกลาง
  ยึดหลักพอประมาณ มีเหตุผลและภูมิคุ้มกัน
  เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
3. ข้อใดเป็นรูปทรงเรขาคณิต
4. ข้อใดคือคุณลักษณะที่ดีของครูในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดี
  มีความรักความสามาคี
  การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  การประสาน ประนีประนอม
  ถูกทุกข้อ
5. โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน
  ส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น
  ส่วนกลาง ภูมิภาค เขตพื้นที่
  ส่วนกลาง เขตพื้นที่ สถานศึกษาอุดมศึกษา
  ส่วนกลาง เขตพื้นที่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ความรู้สึก ความเชื่อ สิ่งที่ปรารถนาของครูและได้ปฏิบัติต่อๆกันมา
  คุณธรรมของครู
  จริยธรรมของครู
  ค่านิยมของครู
  จรรยาบรรณของครู
7. ประกอบไปด้วย 18 มาตรฐานและ 84 ตัวชี้วัด ข้อความนี้ตรงกับข้อใด
  มาตรฐานการศึกษาชาติ
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
  มาตรฐานการประเมินภายนอก
8. กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีจำนวนมากที่สุด
  เด็กก่อนประถมศึกษา
  เด็กภาคบังคับ
  เด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย
  เด็กพิการ ด้อยโอกาส
9. ปัญญาอธิบายว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรง
  พุทธิพิสัย
  จิตพิสัย
  ทักษะพิสัย
  ทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย
10. กระบวนการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพจะได้ผลดีถ้าหากเรื่องใดมีประสิทธิภาพ
  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
  การจัดการเรียนรู้ของครู
  การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
  การบริหารบูรณาการ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document