แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นแหล่งความรู้เฉพาะตัว (Tacit Knowledge)
  ปราชญ์ชาวบ้าน
  สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
  อินเตอร์เน็ต
  ห้องสมุด
2. การสร้างเครือข่าย “บ-ว-ร” เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องใด
  ขยายโอกาสการศึกษา
  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
  การมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
  การกระจายอำนาจ
3. CAI มีความหมายเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ผลกระทบของคอมพิวเตอร์
4. ส่วนราชการที่ครูผู้ช่วยสังกัด
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
  กระทรวงศึกษาธิการ
5. ความรู้สึก ความเชื่อ สิ่งที่ปรารถนาของครูและได้ปฏิบัติต่อๆกันมา
  คุณธรรมของครู
  จริยธรรมของครู
  ค่านิยมของครู
  จรรยาบรรณของครู
6. ข้อใดไม่ใช ่ประเพณีท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ลอยกระทงสาย
  ไหลเรือไฟ
  บุญบั้งไฟ
  แห่ปราสาทผึ้ง
7. พฤติกรรมของครูที่กำหนดให้เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
  แตกแยกความสามัคคี
  ทุจริตต่อหน้าที่
  คัดลอกผลงานเพื่อขอวิทยฐานะ
  ละเมิดทางเพศนักเรียน
8. นักเรียนสามารถพูดจาได้คล่องขึ้น
  จิตวิทยาการศึกษา
  จิตวิทยาการเรียนรู้
  จิตวิทยาพัฒนาการ
  จิตวิทยาแนะแนว
9. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจัดอยู่ในข้อใด
  หลักการจัดการศึกษา
  ระบบการศึกษา
  แนวทางจัดการเรียนรู้
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. นโยบายด้านการศึกษาถูกกำหนดไว้ในนโยบายด้านใดของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
  นโยบายปฏิรูปการเมืองการปกครอง
  นโยบายสังคม
  นโยบายเศรษฐกิจ
  นโยบายความมั่นคงของรัฐ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document