แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. แบบเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ควบคุมและบังคับเพื่อรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
  ปพ.1
  ปพ.2
  ปพ.3
  ปพ.8
2. การใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่คล่อง
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  สื่อการเรียนรู้
  การประเมินผลการเรียนรู้
  แผนการเรียนรู้
3. พฤติกรรมของครูที่กำหนดให้เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
  แตกแยกความสามัคคี
  ทุจริตต่อหน้าที่
  คัดลอกผลงานเพื่อขอวิทยฐานะ
  ละเมิดทางเพศนักเรียน
4. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเมื่อได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ครูพี่เลี้ยง
  หัวหน้าสายชั้น
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. หากพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาแล้ว น่าจะนึกถึงเรื่องใดน้อยที่สุด
  หนังสือ แบบเรียน
  เกมการศึกษา
  การศึกษาผ่านดาวเทียม
  อินเตอร์เน็ต
6. กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจุดเน้นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระใดที่เน้น เรื่องการพูดตอบโต้การเขียนและการอ่านเก็บใจความ
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาต่างประเทศ
  ศิลปะ
7. ชั้นใดไม่ต้องมีการประเมินผลระดับชาติ
  ชั้น ป.3
  ชั้น ป.4
  ชั้น ป.6
  ชั้น ม.3
8. ฐานข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  AOC
  EIS
  OBEC
  STUDENT
9. สถานศึกษาต้องดำเนินการทุกปี จัดทำรายงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณชน
  การประกันภายใน
  การประเมินภายใน
  การประกันภายนอก
  การประเมินภายนอก
10. โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน
  ส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น
  ส่วนกลาง ภูมิภาค เขตพื้นที่
  ส่วนกลาง เขตพื้นที่ สถานศึกษาอุดมศึกษา
  ส่วนกลาง เขตพื้นที่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document