ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การละลายของสาร x, y และ z ในตัวทำละลาย A และ B เป็นดังนี้สารปริมาณการละลาย (mg/cm3)ตัวทำละลาย Aตัวทำละลาย Bxyz1.50.125154010นำสารละลายผสมที่มี x, y และ z มาทำการแยกโดยวิธีโทรมาโทกราฟีแบบกระดาษใช้ A และ B ในอัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร เป็นตัวทำละลาย ถ้าการดูดซับของสาร x, y และ z ใกล้เคียงกัน การเปรียบเทียบค่า Rf ของสารทั้งสาม ข้อใดถูกต้อง
  x > y > z
  y > z > x
  z > x > y
  z > y > x
2. การศึกษาปฏิกิริยาการสลายตัวของน้ำโดยใช้ไฟฟ้า ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้   2H2O(I) → 2H2(g) + O2(g)เนื่องจากน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดีจึงจำเป็นต้องเติมสารละลายอิเล็กโทรไลต์ลงไป ถ้ามีอิเล็กโทรไลต์ 4 ชนิด คือ Na2SO4, Na2S2O3, Na2S, NaI ควรเลือกใช้อิเล็กโทรไลต์ตัวใดจึงจะเหมาะสมข้อใดถูก
  Na2SO4 เนื่องจาก SO42- ให้อิเล็กตรอนยากที่สุด
  Na2S2O3 เนื่องจาก S2O32- ถูกออกซิไดซ์ง่ายและให้ไอออนที่ช่วยนำไฟฟ้าได้
  Na2S เนื่องจาก S2- ถูกออกซิไดซ์ง่าย ให้กำมะถันซึ่งสามารถแยกออกได้ง่าย
  NaI เนื่องจาก I- เสียอิเล็กตรอนง่ายจึงช่วยให้อิเล็กโทรลิซิสเกิดง่ายขึ้น
3. ฟรีออน-12 (CCl2F2) เป็นแก๊สที่ใช้เป็นสารทำความเย็นในตู้เย็น ซึ่งเตรียมจากปฏิกิริยาต่อไปนี้   CCl4 + SbF3 → CCl2F2 + SbCl3 (สมการยังไม่ดุล)ถ้า CCl4 154 g ทำปฏิกิริยากับ SbF3 107.4 g จะเกิดฟรีออน-12 กี่กรัม
  73
  109
  121
  218
4. แก๊สผสมประกอบด้วย N2 และ CO2 หนัก 12.8 g บรรจุในภาชนะขนาด 2 dm3 เมื่อผ่านแก๊สผสมนี้ลงในสารละลาย NaOH ปรากฏว่าสารละลาย NaOH มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 4.4 g แก๊สผสมนี้ประกอบด้วย N2 ร้อยละเท่าใดโดยปริมาตร (แนะนำ : NaOH สามารถทำปฏิกิริยากับ CO2 เกิดผลิตภัณฑ์ Na2CO3)
  25
  34
  65
  75
5. แก๊สชนิดหนึ่งหนัก 3.20 g มีปริมาตร 2.00 dm3 ที่อุณหภูมิ 27°C ความดัน 0.5 atm แก๊สนี้มีมวลโมเลกุลเท่าใด
  22.4
  39.4
  78.8
  157.6
6. ณ เวลาต่างๆ เมื่อปล่อยให้ปฏิกิริยาเกิดตามปกติ และเมื่อทำการทดลองใหม่โดยเติมสาร x สาร y สาร z เข้าไป พบว่าหลังการทดลอง ปริมาณของ x, y และ z ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อนำผลการทดลองที่ได้มาเขียนกราฟเปรียบเทียบกันจะได้ดังนี้ผู้ทดลองสรุปผลได้ว่า   ก. เมื่อเติมสาร x สาร y และสาร z เข้าไปแล้ว อุณหภูมิ เมื่อเติม z > เมื่อเติม y > เมื่อเติม x   ข. x, y และ z เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา   ค. ประสิทธิภาพการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของ z > y > xข้อสรุปใดถูก
  ก และ ข เท่านั้น
  ข และ ค เท่านั้น
  ก และ ค เท่านั้น
  ก, ข และ ค
7. ปรากฏการณ์ข้อใดที่คายพลังงาน
  ทาแอลกอฮอล์บริเวณผิวหนังแล้วรู้สึกเย็น
  เทไนโตรเจนเหลวบนพื้นเวทีเพื่อให้เกิดควันขาว
  ใส่เม็ดเกลือบนน้ำแข็งในถังทำไอศกรีมทำให้อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C
  การเกิดหยดน้ำเกาะที่กระจกด้านนอกห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศ
8. เมื่อจุ่มโลหะลงในสารละลายได้ผลตามตารางโลหะสารละลาย(1 M)ผลการทดลองPbCuSO4สีของสารละลายจางลงAlCuSO4สีของสารละลายจางลงAlPb(NO3)2มีโลหะเกาะที่ผิว AlCuAgNO3มีโลหะเกาะที่ผิว Cuการเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์ของไอออนของโลหะจากมากไปน้อย ข้อใดถูก
  Pb2+ > Al3+ > Cu2+ > Ag+
  Cu2+ > Pb2+ > Ag+ > Al3+
  Ag+ > Cu2+ > Pb2+ > Al3+
  Al3+ > Pb2+ > Cu2+ > Ag+
9. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้สารมวลโมเลกุลความเข้มข้นในน้ำจุดเยือกแข็งของสารละลาย,°Cเอทิลแอลกอฮอล์4610% โดยมวลaน้ำตาลทราย3423 g ในน้ำ 25 cm3bเอทิลีนไกลคอล6240% โดยมวลcยูเรีย604 g ในน้ำ 15 cm3dการเรียงลำดับจุดเยือกแข็งของสารละลายในข้อใดถูก
  a > b > c > d
  b > a > d > c
  c > d > a > b
  d > c > d > a
10. ณ อุณหภูมิหนึ่งปฏิกิริยา 2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO2(g) มีค่าคงที่สมดุลเท่ากับ 100 ถ้าความเข้มข้นของช่อง SO2 และ SO3 ที่ภาวะสมดุลนี้มีค่าเท่ากัน ความเข้มข้นของ O2 ที่ภาวะสมดุลมีค่ากี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
  0.001
  0.005
  0.01
  0.02
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document