ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ปฏิกิริยา Ba(NO3)2(aq) + Na2SO4(aq) → BaSO4(s) + NaNO3(aq) (สมการยังไม่ดุล) นักเรียนคนหนึ่งเตรียมสารละลาย 2 ชนิดดังนี้   1. ละลาย BA(NO3)2 104.4 g ในน้ำจนได้สารละลาย 1 dm3   2. ละลาย Na2SO4 14.2 g ในน้ำจนได้สารละลาย 1 dm3ถ้าต้องการได้สารละลาย NaNO3 เข้มข้น 0.16 mol dm-3 ปริมาตร 500 cm3 จะต้องใช้สารละลาย BA(NO3)2 และสารละลาย Na2SO4 อย่างละกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ
  100, 400
  200, 300
  300, 200
  400, 100
2. แก๊สผสมประกอบด้วย N2 และ CO2 หนัก 12.8 g บรรจุในภาชนะขนาด 2 dm3 เมื่อผ่านแก๊สผสมนี้ลงในสารละลาย NaOH ปรากฏว่าสารละลาย NaOH มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 4.4 g แก๊สผสมนี้ประกอบด้วย N2 ร้อยละเท่าใดโดยปริมาตร (แนะนำ : NaOH สามารถทำปฏิกิริยากับ CO2 เกิดผลิตภัณฑ์ Na2CO3)
  25
  34
  65
  75
3. สารละลายในข้อใดมี pH สูงที่สุด
  BOH 0.02 mol dm-3, Kb ของ BOH = 5 × 10-7
  NH3 0.1 mol dm-3 250 cm3 ผสมกับ HCl 0.1 mol dm-3 5 cm3, Kb ของ NH3 = 2 × 10-5
  Na2SO4 2 g ในน้ำ 100 cm3, Kb ของ SO24 = 9.8 × 10-13
  NaCN 10-3 mol dm-3, Kb ของ CN- = 2.5 × 10-5
4. NH3(g) + O2(g) ⇌ NO2(g) + H2O(g) + พลังงาน (สมการยังไม่ดุล) ถ้านำแก๊ส NH3 และแก๊ส O2 มาทำปฏิกิริยากันแล้วปล่อยให้ระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล ข้อใดถูก
  เมื่อเพิ่มความดันจะไม่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบ
  ถ้านำภาชนะที่ทำปฏิกิริยานี้ไปแช่ในน้ำแข็ง ระบบจะปรับตัวทำให้ปริมาณ NH3 และ O2 เพิ่มขึ้น
  การเพิ่มจำนวนโมเลกุลของ NH3 ระบบจะปรับตัวทำให้มีจำนวนโมเลกุลของ NO2 และ H2O มากขึ้น
  เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ จะไม่ทำให้ค่าคงที่สมดุลของระบบเปลี่ยนแปลง
5. กำหนดให้E0, VA2+(aq) + 2e- → A(s)B+(aq) + e- → B(s)C3+(aq) + 3e- → C(s)D2+(aq) + 2e- → D(s)-2.70-1.70+1.50+1.75พิจารณาแผนภาพเซลล์ต่อไปนี้   เซลล์ที่ 1 A(s) / A2+(aq) // B+(aq) / B(s)    เซลล์ที่ 2 C(s) / C3+(aq) // B+(aq) / B(s)    เซลล์ที่ 3 D(s) / D2+(aq) // C3+(aq) / C(s)    เซลล์ที่ 4 A(s) / A2+(aq) // D2+(aq) / D(s) เซลล์ใดจะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากแอโนดไปยังแคโทด
  เซลล์ที่ 1 และเซลล์ที่ 2
  เซลล์ที่ 2 และเซลล์ที่ 3
  เซลล์ที่ 3 และเซลล์ที่ 4
  เซลล์ที่ 1 และเซลล์ที่ 4
6. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้สารมวลโมเลกุลความเข้มข้นในน้ำจุดเยือกแข็งของสารละลาย,°Cเอทิลแอลกอฮอล์4610% โดยมวลaน้ำตาลทราย3423 g ในน้ำ 25 cm3bเอทิลีนไกลคอล6240% โดยมวลcยูเรีย604 g ในน้ำ 15 cm3dการเรียงลำดับจุดเยือกแข็งของสารละลายในข้อใดถูก
  a > b > c > d
  b > a > d > c
  c > d > a > b
  d > c > d > a
7. การละลายของสาร x, y และ z ในตัวทำละลาย A และ B เป็นดังนี้สารปริมาณการละลาย (mg/cm3)ตัวทำละลาย Aตัวทำละลาย Bxyz1.50.125154010นำสารละลายผสมที่มี x, y และ z มาทำการแยกโดยวิธีโทรมาโทกราฟีแบบกระดาษใช้ A และ B ในอัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร เป็นตัวทำละลาย ถ้าการดูดซับของสาร x, y และ z ใกล้เคียงกัน การเปรียบเทียบค่า Rf ของสารทั้งสาม ข้อใดถูกต้อง
  x > y > z
  y > z > x
  z > x > y
  z > y > x
8. การศึกษาปฏิกิริยาการสลายตัวของน้ำโดยใช้ไฟฟ้า ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้   2H2O(I) → 2H2(g) + O2(g)เนื่องจากน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดีจึงจำเป็นต้องเติมสารละลายอิเล็กโทรไลต์ลงไป ถ้ามีอิเล็กโทรไลต์ 4 ชนิด คือ Na2SO4, Na2S2O3, Na2S, NaI ควรเลือกใช้อิเล็กโทรไลต์ตัวใดจึงจะเหมาะสมข้อใดถูก
  Na2SO4 เนื่องจาก SO42- ให้อิเล็กตรอนยากที่สุด
  Na2S2O3 เนื่องจาก S2O32- ถูกออกซิไดซ์ง่ายและให้ไอออนที่ช่วยนำไฟฟ้าได้
  Na2S เนื่องจาก S2- ถูกออกซิไดซ์ง่าย ให้กำมะถันซึ่งสามารถแยกออกได้ง่าย
  NaI เนื่องจาก I- เสียอิเล็กตรอนง่ายจึงช่วยให้อิเล็กโทรลิซิสเกิดง่ายขึ้น
9. พิจารณาสมดุลของปฏิกิริยา A(aq) + B(aq) ⇌ C(aq) นำ A 1 mol และ B 2.5 mol ละลายในน้ำแล้วทำให้ปริมาตรของสารละลายเป็น 0.5 dm3 เมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่ภาวะสมดุล พบว่าความเข้มข้นของ A เท่ากับ 1 mol dm-3 ถ้าทดลองใหม่โดยเริ่มจากการละลาย C 0.5 โมล ในน้ำแล้วทำให้ปริมาตรสารละลายเป็น 0.25 dm3 เมื่อระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล C มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
  0.54
  0.59
  1.41
  1.46
10. ภาชนะ A, B, C และ D ทำด้วยแก้วทนความดัน X, Y และ Z เป็นลิ้นปิด-เปิดระหว่างภาชนะ ในภาชนะ A และ B บรรจุแก๊ส N2 และ O2 ตามลำดับ ส่วนภาชนะ C และ D เป็นสุญญากาศข้อความใดถูกต้อง
  จำนวนโมเลกุลของแก๊ส N2 ในภาชนะ A เท่ากับจำนวนโมเลกุลของแก๊ส O2 ในภาชนะ B
  เมื่อเปิดลิ้น X ปล่อยให้แก๊ส O2 และ N2 ผสมกันที่อุณหภูมิ 27°C ความดัน 1 atm ที่ภาวะสมดุล จำนวนโมเลกุลของแก๊สในสองภาชนะจะเท่ากัน
  เมื่อเปิดลิ้น Z ที่อุณหภูมิ 27°C ความดันของแก๊สในภาชนะ C จะเพิ่มขึ้น ส่วนในภาชนะ B จะลดลง
  เปิดลิ้น Y และ Z ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ ที่ภาวะสมดุลความหนาแน่นของแก๊สในภาชนะ D จะมากกว่า C
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713