ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้สารมวลโมเลกุลความเข้มข้นในน้ำจุดเยือกแข็งของสารละลาย,°Cเอทิลแอลกอฮอล์4610% โดยมวลaน้ำตาลทราย3423 g ในน้ำ 25 cm3bเอทิลีนไกลคอล6240% โดยมวลcยูเรีย604 g ในน้ำ 15 cm3dการเรียงลำดับจุดเยือกแข็งของสารละลายในข้อใดถูก
  a > b > c > d
  b > a > d > c
  c > d > a > b
  d > c > d > a
2. พิจารณาสมดุลของปฏิกิริยา A(aq) + B(aq) ⇌ C(aq) นำ A 1 mol และ B 2.5 mol ละลายในน้ำแล้วทำให้ปริมาตรของสารละลายเป็น 0.5 dm3 เมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่ภาวะสมดุล พบว่าความเข้มข้นของ A เท่ากับ 1 mol dm-3 ถ้าทดลองใหม่โดยเริ่มจากการละลาย C 0.5 โมล ในน้ำแล้วทำให้ปริมาตรสารละลายเป็น 0.25 dm3 เมื่อระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล C มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
  0.54
  0.59
  1.41
  1.46
3. กำหนดให้ไอโซโทปมวลอะตอมปริมาณไอโซโทป(ร้อยละ)1x1992x2110y102011y1180ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสาร x14y1
  สารนี้ 50 โมเลกุลมีมวลเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 x 10-20 g
  สารนี้ 0.3 mol หนัก 35 g
  มวลโมเลกุลของสารนี้เท่ากับ 125
  สารนี้มีธาตุ y อยู่ร้อยละ 90 โดยมวล
4. เมื่อจุ่มโลหะลงในสารละลายได้ผลตามตารางโลหะสารละลาย(1 M)ผลการทดลองPbCuSO4สีของสารละลายจางลงAlCuSO4สีของสารละลายจางลงAlPb(NO3)2มีโลหะเกาะที่ผิว AlCuAgNO3มีโลหะเกาะที่ผิว Cuการเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์ของไอออนของโลหะจากมากไปน้อย ข้อใดถูก
  Pb2+ > Al3+ > Cu2+ > Ag+
  Cu2+ > Pb2+ > Ag+ > Al3+
  Ag+ > Cu2+ > Pb2+ > Al3+
  Al3+ > Pb2+ > Cu2+ > Ag+
5. แก๊สชนิดหนึ่งหนัก 3.20 g มีปริมาตร 2.00 dm3 ที่อุณหภูมิ 27°C ความดัน 0.5 atm แก๊สนี้มีมวลโมเลกุลเท่าใด
  22.4
  39.4
  78.8
  157.6
6. การศึกษาปฏิกิริยาการสลายตัวของน้ำโดยใช้ไฟฟ้า ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้   2H2O(I) → 2H2(g) + O2(g)เนื่องจากน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดีจึงจำเป็นต้องเติมสารละลายอิเล็กโทรไลต์ลงไป ถ้ามีอิเล็กโทรไลต์ 4 ชนิด คือ Na2SO4, Na2S2O3, Na2S, NaI ควรเลือกใช้อิเล็กโทรไลต์ตัวใดจึงจะเหมาะสมข้อใดถูก
  Na2SO4 เนื่องจาก SO42- ให้อิเล็กตรอนยากที่สุด
  Na2S2O3 เนื่องจาก S2O32- ถูกออกซิไดซ์ง่ายและให้ไอออนที่ช่วยนำไฟฟ้าได้
  Na2S เนื่องจาก S2- ถูกออกซิไดซ์ง่าย ให้กำมะถันซึ่งสามารถแยกออกได้ง่าย
  NaI เนื่องจาก I- เสียอิเล็กตรอนง่ายจึงช่วยให้อิเล็กโทรลิซิสเกิดง่ายขึ้น
7. ปฏิกิริยา Ba(NO3)2(aq) + Na2SO4(aq) → BaSO4(s) + NaNO3(aq) (สมการยังไม่ดุล) นักเรียนคนหนึ่งเตรียมสารละลาย 2 ชนิดดังนี้   1. ละลาย BA(NO3)2 104.4 g ในน้ำจนได้สารละลาย 1 dm3   2. ละลาย Na2SO4 14.2 g ในน้ำจนได้สารละลาย 1 dm3ถ้าต้องการได้สารละลาย NaNO3 เข้มข้น 0.16 mol dm-3 ปริมาตร 500 cm3 จะต้องใช้สารละลาย BA(NO3)2 และสารละลาย Na2SO4 อย่างละกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ
  100, 400
  200, 300
  300, 200
  400, 100
8. การละลายของสาร x, y และ z ในตัวทำละลาย A และ B เป็นดังนี้สารปริมาณการละลาย (mg/cm3)ตัวทำละลาย Aตัวทำละลาย Bxyz1.50.125154010นำสารละลายผสมที่มี x, y และ z มาทำการแยกโดยวิธีโทรมาโทกราฟีแบบกระดาษใช้ A และ B ในอัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร เป็นตัวทำละลาย ถ้าการดูดซับของสาร x, y และ z ใกล้เคียงกัน การเปรียบเทียบค่า Rf ของสารทั้งสาม ข้อใดถูกต้อง
  x > y > z
  y > z > x
  z > x > y
  z > y > x
9. สารละลายในข้อใดมี pH สูงที่สุด
  BOH 0.02 mol dm-3, Kb ของ BOH = 5 × 10-7
  NH3 0.1 mol dm-3 250 cm3 ผสมกับ HCl 0.1 mol dm-3 5 cm3, Kb ของ NH3 = 2 × 10-5
  Na2SO4 2 g ในน้ำ 100 cm3, Kb ของ SO24 = 9.8 × 10-13
  NaCN 10-3 mol dm-3, Kb ของ CN- = 2.5 × 10-5
10. ณ อุณหภูมิหนึ่ง A สลายตัวให้ B ร้อยละ 90 โดยน้ำหนัก ใช้เวลา 40 นาที เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 10°C อัตราการสลายตัวจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ถ้าต้องการให้ A สลายตัวไปร้อยละ 90 โดยน้ำหนักในเวลาเพียง 10 นาที จะต้องเพิ่มอุณหภูมิขึ้นกี่องศาเซลเซียส
  10
  20
  30
  40
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document