แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์

,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือข้อใด
  www.ict.go.th
  www.cict.go.th
  www.mict.go.th
  www.ictm.go.th
2. Hub และ Repeater อยู่ใน OSI Model ชั้นใด
  Network Layer
  Transport Layer
  Data Link Layer
  Physical Layer
3. จงเรียงลำดับขนาดและสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์จากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่
1. Workstation 2. Mainframe 3. Personal Computer 4. Super Computer
  3 – 2 – 1 – 4
  3 – 1 – 4 - 2
  3 – 1 – 2 – 4
  3 – 2 – 4 - 1
4. ข้อใดไม่ใช่ตัวกระทำพื้นฐานของตรรกะ
  AND
  NOT
  XAND
  XNOT
5. คอมพิวเตอร์เครือข่ายระยะไกลเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า
  LAN
  Line
  Network
  WAN
6. Download แปลว่าอะไร
  คุณต้องการใช้ซอฟแวร์
  การย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต
  ไฟล์ตัวอักษรธรรมดา
  รหัสผ่าน
7. Videoconference คืออะไร
  การแปลงภาพและเสียง
  การประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
  การเข้ารหัสสัญญาณวีดีโอ
  การควบคุมสัญญาณภาพทางอินเตอร์เน็ต
8. การบริการด้านการรับ-ส่งข่าวสารได้แก่บริการชื่อว่า
  E-mail IRC และ Use Net
  Telnet
  Wet Server
  Web Page
9. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
  การถอนเงินจากเครื่อง atm
  การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต
  การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร
  ถูกทุกข้อ
10. แฟ้มบุคลากร หมายถึงอะไร
  แฟ้มที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ทุกคน
  แฟ้มที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่คนเดียว
  แฟ้มที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทั่วประเทศ
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile