แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์

,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ตัวกระทำพื้นฐานของตรรกะ
  AND
  NOT
  XAND
  XNOT
2. ระบบปฏิบัติการเครือข่ายนิยมใช้ปัจจุบันใช้หลักการใด
  หลักประเมินผลแบบ ยูนิกซ์เซิร์ฟเวอร์
  หลักประเมินผลแบบ เจเนอรอเซิร์ฟเวอร์
  หลักประเมินผลแบบโพเทเบอร์เซิร์ฟเวอร์
  หลักประเมินผลแบบไคลเอนเซิร์ฟเวอร์
3. เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีสำคัญ 2 สาขา คือข้อใด
  เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม กับเทคโนโลยีแบบเก่า
  ไมโครคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. จงเรียงลำดับขนาดและสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์จากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่
1. Workstation 2. Mainframe 3. Personal Computer 4. Super Computer
  3 – 2 – 1 – 4
  3 – 1 – 4 - 2
  3 – 1 – 2 – 4
  3 – 2 – 4 - 1
5. หน่วยความจำ ROM เป็นหน่วยความจำแบบใด
  หน่วยความจำแบบปกติ
  หน่วยความจำภายใน
  ลบเลือนได้
  ไม่ลบเลือน
6. Management Information System/MIS หมายถึงอะไร
  หมายถึงยุคแรกของคอมพิวเตอร์
  หมายถึงยุคที่คอมพิวเตอร์เฟื่องฟู
  หมายถึงยุคอุตสาหกรรม
  หมายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
7. ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูลรวบรวมไว้เป็นกลุ่ม
  Batch Processing
  Transaction Processing
  Oriented Processing
  Data Processing
8. ข้อใดคือสัญลักษณ์สูงสุดของระบบเลขฐานสิบหก
  A
  0
  F
  16
9. ข้อใดที่ไม่อยู่ในรูปของข้อมูล
  ตัวอักษร
  รูปภาพ
  กราฟ
  แผนภูมิ
10. สิ่งสำคัญที่สุดของการเผยแพร่ของรายงานสารสนเทศคือ ข้อใด
  ความสะดวกของผู้ใช้
  ความสามารสนองความต้องการผู้ใช้
  ความประหยัด
  ความมีระเบียบ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile