แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์

,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. โฮมเพจของสถาบันราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก ตรงกับข้อใด
  www.rip.or.th
  www.rips.ac.th
  www.rip.ac.th
  www.rip.com
2. ความหมายของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
  พิมพ์เอกสารธรรมดาและรูปภาพได้
  เล่นเกมต่าง ๆ ได้หลายชนิด
  ใช้ Internet ได้
  ดูหนังฟังเพลงได้
3. การรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องรนั้นหนึ่งคนหรือหลายคน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ คือระบบใด
  DSS
  EIS
  ES
  MIS
4. ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์แทนปริมาณ หรือการกระทำต่างๆ เป็นความหมายของอะไร
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  การจัดเก็บ
  ประมวลผล
5. ส่วนขยายของโปรแกรม PowerPoint คือข้อใด
  .pdf
  .psd
  ,p5a
  .ppt
6. โปรแกรมใดที่ไม่สามารรถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้
  Visual Basic
  Swish Max
  Adobe Image Ready
  Macromedia Flash
7. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
  ตัวส่ง
  ช่องทางการส่ง
  ตัวรับ
  ช่องทางการรับ
8. เทคโนโลยีที่ใช้ในการสารสนเทศที่มากที่สุดคือ อะไร
  เทคโนโลยีการผลิต
  เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
  เทคโนโลยีการเกษตร
  เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม
9. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
  Oracle
  Access
  Namo
  SQL Server
10. TCP/IP ย่อมาจากอะไร
  Transmission Control Protocol/Internet
  Tionransmiss Coltro Rrotocol/Internet
  Transfer Control Protocol/Internet
  Technical Control Protocol/Internet
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile