แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์

,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด
  Laptop
  Notebook
  Sub-Notebook
  Palmtop
2. โปรแกรมประยุกต์ใดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่องานด้าน การสอนและการนำเสนอ
  Authoring Tools
  Spread Sheet
  Data Base
  Word processor
3. ระบบเลขฐานใดที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์
  เลขฐานสิบ
  เลขฐานสอง
  เลขฐานแปด
  เลขฐานสิบหก
4. ข้อใดเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการดำเนินการสารสนเทศคือ ข้อใด
  การสรุป
  การจัดเก็บ
  การเรียกใช้
  การเผยแพร่
5. ข้อใด หมายถึงฐานข้อมูลองค์กร
  Numeric Database
  Office Automation
  Corporate Database
  Text Database
6. Printer เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันกับข้อใด
  Mouse
  Keyboard
  Monitor
  Hard disk
7. โปรแกรมระบบใดที่มีความจำเป็นมากที่สุด ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมี
  โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง
  ยูทิลิตี้โปรแกรม
  โปรแกรมควบคุมระบบการทำงาน
8. OSI Modal ของระบบเครือข่าย มีกี่ชั้น
  5 ชั้น
  6 ชั้น
  7 ชั้น
  8 ชั้น
9. หน่วยความจุ 1 KB มีจำนวนกี่ตัวอักษร
  1 ตัวอักษร
  1,000 ตัวอักษร
  1,024 ตัวอักษร
  1,042 ตัวอักษร
10. โปรแกรมใดที่ไม่สามารรถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้
  Visual Basic
  Swish Max
  Adobe Image Ready
  Macromedia Flash
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile