แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้า สพท.ขก.มี IP Address:202.143.147.250 แสดงว่า สพท.ขก.มี IP Address อยู่ใน Class ใด
  Class A
  Class ฺB
  Class C
  Class D
2. สิ่งสำคัญที่สุดของการเผยแพร่ของรายงานสารสนเทศคือ ข้อใด
  ความสะดวกของผู้ใช้
  ความสามารสนองความต้องการผู้ใช้
  ความประหยัด
  ความมีระเบียบ
3. โปรแกรมระบบ (System Software) ทำหน้าที่อะไร
  ติดต่อประสานงานกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
  นำเสนอผลมาทางอุปกรณ์แสดงผล
  จัดหาและเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับงาน
  ควบคุมการแปรอักษรต่าง ๆ
4. สิ่งที่เป็นหัวใจของ Internet คือข้อใด
  เครือข่ายระยะใกล้
  เครือข่ายย่อยของแต่ละองค์กร
  เครือข่ายเชื่อมโยง
  ถูกทั้งถูก ก และ ข
5. Download แปลว่าอะไร
  คุณต้องการใช้ซอฟแวร์
  การย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต
  ไฟล์ตัวอักษรธรรมดา
  รหัสผ่าน
6. ข้อใด กล่าวถึงระบบเครือข่ายได้ถูกต้อง
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ
  การส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์
  การต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องเข้า กัน
7. ข้อใดกล่าวถึง Application Software
  ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป
  เขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เราต้องการ
  เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้ทำไว้เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่าง ๆ
  การจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่
8. ข้อใดหมายถึงหน่วยความจำสำรองในระบบ คอมพิวเตอร์
  CPU
  CAI
  ROM
  RAM
9. คอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด
  Laptop
  Notebook
  Sub-Notebook
  Palmtop
10. ข้อใดคือโปรแกรมบีบอัดไฟล์
  WinZip
  Winpro
  WinRar
  ข้อ ก. และ ค. ถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile