แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

,แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Our school…………….At 00 a.m. and………………at.0 p.m.
  began - ends
  begins - ends
  begin - end
  will begin - will end
2. "I will ask her for the book now, for she………….Plenty of time to read it since I lent it to her."
  has had
  has
  had had
  was having
3. Weena……..Her mother she………………..So hard before.
  tell - never work
  told - had never worked
  is telling - never worked
  told - never had worked
4. Her younger sister………………for along time when I saw her.
  is crying
  will cry
  has been crying
  has cried
5. My friend………………..When I came home.
  play
  have sung
  was doing their homework
  are sleeping
6. the wind………………..Strongly in this season.
  is blowing
  blew
  blows
  has blown
7. Drink the medicine.Then you………………better later.
  felt
  has visited
  will feel
  feel
8. Please……………….While I……………….
  doesn’t talk - am talking
  don’t talk - am talking
  don’t talk - talk
  talking - am talking
9. What………………….So seriously these for last three hours?
  do you dicuss
  have you been dicussing
  did you discuss
  had you discussed
10. "As I……………,it rained."
  was singing
  sang
  sung
  has sung
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile