แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

,แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Next Sunday her mother………………..To see the lions at the zoo.
  takes
  took - felt
  will take
  had
2. At this moment we…………….English home work.
  are doing
  have done
  do
  did
3. John……………….For two hours when He l encalled her up.
  had been working
  is working
  has work
  worked
4. "A:………………your work yet? B:No,not yet."
  Have you finished
  did you see
  Do you finish
  Had you finished
5. Her children…………….Television for one hour now.
  have been watching
  2is watching
  are watching
  watch
6. Her sister came while she…………….
  swims
  has swum
  was swimming
  swam
7. Our school…………….At 00 a.m. and………………at.0 p.m.
  began - ends
  begins - ends
  begin - end
  will begin - will end
8. Somsak………..buy a new car last year.
  don’t
  doesn’t
  didn’t
  isn’t
9. The care less servant………………..Glasses.
  has always broken
  always breaks
  is always breaking
  always broke
10. Anna and Liza ________ milk every morning.
  to drink
  drink
  drinks
  drinking
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile