แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

,แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Please……………….While I……………….
  doesn’t talk - am talking
  don’t talk - am talking
  don’t talk - talk
  talking - am talking
2. What…………..You………………..For the last three years?
  do - do
  were - doing
  are - do
  have - been doing
3. Peter was very tired after he……………………all day.
  drives
  has been driving
  drove
  will drive
4. Suree is working in this company now. He………here since
  works
  is working
  has been working
  worked
5. Jim and his secretary………………….Still……………the question.
  do - discuss
  will - discuss
  are - discuss
  are - discussing
6. How long ago………………………..Susan?
  you saw
  did you see
  do you see
  are you seeing
7. _________ you always go to school at 7 o’ clock?
  Can
  Do
  Does
  Are
8. Suda : Where were you yesterday afternoon?
I……….you but you weren’t at home.
Nisa : I………at the hospital. My mother was sick.
  called , was
  calls , was
  called , were
  calls , were
9. Next Sunday her mother………………..To see the lions at the zoo.
  takes
  took - felt
  will take
  had
10. "At nine o’clock yesterday, they……………..Football."
  were playing
  play
  played
  will play
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile