แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

,แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Suda : What are you going to do tomorrow?
Wira : I am going to………….television.
  watches
  watched
  watch
  watching
2. When my father …………in Bangkok. He ………..in a bank.
  lives , works
  lives , worked
  lived , works
  lived , worked
3. Ann ……….German very well.
  speak
  speaks
  spoke
  will speak
4. My mother ……a new house last month.
  buy
  buys
  bought
  is buying
5. I hope that you………………..Now.
  understand
  will understand
  are understanding
  understood
6. I bought a ticket to London yesterday. I ………………at 7 o’clock tomorrow.
  fly
  flies
  will fly
  is flying
7. Somsak………..buy a new car last year.
  don’t
  doesn’t
  didn’t
  isn’t
8. Tom doesn’t like playing football, but he ________ playing basketball.
  to like
  like
  likes
  liking
9. She…………as hower when the telephone rang.
  has taken
  takes
  was taking
  had taken
10. I bought a ticket to London yesterday. I ………………at 7 o’clock tomorrow.
  fly
  flies
  will fly
  is flying
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile