แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

,แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. columbus…………..American in.
  discover
  discovered
  was discovering
  had discovered
2. A:How many pages……………………….So far? B: Five.
  do you study
  have you study
  did you study
  will you study
3. The early bird………………the worm.
  catch
  catches
  caught
  is catching
4. He………….A few dollars since then.
  was gaining
  is gaining
  has gained
  had gained
5. TaTa doesn’t love bird, but she_________ dog.
  love
  loving
  to love
  loves
6. Suda : What are you going to do tomorrow?
Wira : I am going to………….television.
  watches
  watched
  watch
  watching
7. At this moment we…………….English home work.
  are doing
  have done
  do
  did
8. columbus…………..American in.
  discover
  discovered
  was discovering
  had discovered
9. "By the time I get there,the work…………………..."
  will all have been done
  will all have been being done
  will all have done
  would all have being done
10. Look at our city now ! It…………….So much in recent months that I can hardly recognize It now.
  is changing
  has changed
  change
  changed
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile