O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,O-NET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สถานภาพทางสังคมใดที่ได้มาจากความสามารถ
  พี่
  อายุ
  ลูกจ้าง
  เชื้อชาติ
2. ข้อใดเป็นการควบคุมทางสังคม
  การติฉินนินทา
  การลงโทษทางกฎหมาย
  การให้ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำความดี
  ถูกทุกข้อ
3. การทำผิดบรรทัดฐานทางสังคมในข้อใดที่ส่งผลเสียต่อตัวผู้กระทำมากที่สุด
  จารีต
  กฎหมาย
  วิถีชาวบ้าน
  กฎศีลธรรม
4. ข้อใดเป็นลักษณะที่ทำให้เกิดบทบาทขัดกัน
  ลูกต้องการให้พ่อประกอบอาชีพอิสระ
  พ่อว่างงานลูกประกอบอาชีพรับจ้าง
  พ่อมีตำแหน่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของลูก
  ลูกมีตำแหน่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของลูก
5. ข้อใดเป็นการควบคุมทางสังคมโดยการจูงใจ
  ชมเชย
  ติฉินนินทา
  ประชาทัณฑ์
  ลงโทษตามกฎหมาย
6. ใครละเมิดจารีต
  อ้อยทุบตีพ่อแม่
  เก่งใช้กรรไกรปอกผลไม้
  ฟางไม่ใส่รองเท้าเวลาอยู่นอกบ้าน
  หน่อยไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับรถจักรยานยนต์
7. วิชัยมีบุตร2 คนซึ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตัวเขาเองสอนหนังสืออยู่ จากข้อความนี้วิชัยมีสถานภาพทางสังคมอย่างไร
  ครู
  พ่อ
  นักเรียน
  พ่อและครู
8. ข้อใดเป็นการขัดเกลาขั้นทุติยภูมิ
  พ่อสอนลูกพูด
  ครูสอนหนังสือศิษย์
  แม่เล่านิทานให้ลูกฟัง
  พี่สอนน้องให้อาบน้ำด้วยตนเอง
9. วิถีประชา จารีต และกฎหมายต่าง ๆเป็นองค์ประกอบของอะไร
  กลุ่มสังคม
  องค์กรทางสังคม
  บรรทัดฐานทางสังคม
  พฤติกรรมของคนในสังคม
10. สถานภาพทางสังคมคืออะไร
  การทำตามสิทธิและหน้าที่ที่ได้รับจากสังคม
  ตำแหน่งของบุคคลที่ได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
  กลุ่มบุคคลที่มาอยู่รวมกันโดยสมาชิกมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน
  กระบวนการทางสังคมที่มีจุดประสงค์ให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile