งานธุรกิจ ม.3

,งานธุรกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปรวมเข้าชื่อด้วยความสมัครใจ ดำเนินงานโดยยึดหลักประชาธิปไตยบริการและช่วยเหลือสมาชิกหมายถึง.
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  สหกรณ์
  รัฐวิสาหกิจ
2. เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นด้วยทุนทั้งหมดของรัฐบาลหรือรัฐบาลมีทุนมากกว่า ร้อยละ 50มีข้อดีช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ และยังควบคุมสินค้าบางตัวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพข้อเสียคือภาคเอกชน หมดโอกาสที่จะลงทุนหมายถึงข้อใด
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  สหกรณ์
  รัฐวิสาหกิจ
3. ข้อใดคือความหมายของธุรกิจ
  การแลกเปลี่ยนสินค้า
  กระบวนการค้าขายที่กลุ่มหรือบุคคลหวังกำไร
  กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มร่วมกันดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิต การซื้อ การขายแลกเปลี่ยนสินค้าบริการโดยมุ่งหวังกำไรค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน
  กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มร่วมกันผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีจุดมุ่งหมายส่งสินค้าหรือบริการไปจำหน่ายต่างประเทศ
4. ธุรกิจในข้อใดเปรียบได้เหมือนกับเป็นพ่อค้าคนกลางที่นำสินค้า จากผู้ผลิตมาจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภค.
  การพาณิชย์
  การผลิตสินค้า
  การให้บริการ
  ถูกทุกข้อ
5. ธุรกิจประเภทบริษัทจำกัดมีข้อดีคือมีความมั่นคงทางการเงินสูง ข้อเสียหมายถึงข้อใด.
  ขั้นตอนในการจัดตั้งยุ่งยากมาก
  มีข้อจำกัดในด้านกฏหมาย
  สิ้นเเปลืองค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
  ถูกทุกข้อ
6. ธุรกิจแบ่งตามกิจกรรมดำเนินงานของธุรกิจได้ 3 ประเภทคือข้อใด
  การผลิตสินค้า
  การพาณิชย์
  การให้บริการ
  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดจัดกลุ่มประเภทของธุรกิจได้ถูกต้อง
  รับจ้างย้ายบ้านธนาคาร
  สถานเสริมความงาม ร้านสะดวกซื้อ
  โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง ร้านขายยา
  รับเหมาก่อสร้างปลูกมันสำปะหลังขาย
8. แฟรนไชส์ หมายถึงข้อใด
  ร้านขายของชำทั่วไป
  ร้านสรรพสินค้าขนาดใหญ่
  เป็นธุรกิจแบบสัมปทานซึ่งเจ้าของธุรกิจแต่ละคนดำเนินงานเสมือนหน่วยหนึ่ง ของบริษัทลูกโซ่ขนาดใหญ่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆซึ่งระบุไว้ ในสัญญาเป็นมาตรฐานเดียวกันรูปแบบร้านและภาชนะอุปกรณ์
  เป็นธุรกิจแบบขายตรงโดยบุคคลหรือกลุ่มจะมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ดำเนินงานในรูปแบบของการช่วยเหลือแม่ทีมจะช่วยเหลือลูกทีม และมีคลังกักเก็บสินค้าเพื่อให้ลูกทีมเบิกสินค้าในการนำไปจำหน่ายแก่สมาชิก
9. ข้อใดคือความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อชีวิต สังคมและประเทศชาติ
  สร้างงานสร้างอาชีพ
  เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
  การตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและสร้างเสริมรายได้ให้กับภาครัฐ
  ถูกทุกข้อ เพราะถ้ามีธุรกิจแล้วจะเกิดการจ้างงานเกิดรายได้ เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพราะเศรษฐกิจขยายตัวนอกจากนี้ธุรกิจ ยังก่อให้เกิดการซื้อขายการหมุนเวียนของสินค้าและบริการรัฐบาล สามารถจัดเก็บภาษีและนำมาใช้พัฒนาประเทศ
10. ถ้านักเรียนมีคู่แข่งทางธุรกิจจะทำอย่างไรเพื่อให้สินค้าและบริการ ของตนเองเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่า.
  ปรับปรุงสินค้าและบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งทั้งในด้านคุณภาพและราคา
  โจมตีคู่แข่งโดยใช้สื่อโฆษณาเปรียบเทียบสินค้าและบริการ
  ตั้งร้านค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งและอยู่ในบริเวณเดียวกัน
  แจกของที่ระลึกให้แก่ผู้บริโภคมากกว่าคู่แข่ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile