งานธุรกิจ ม.3

,งานธุรกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ
  คน เงิน วัสดุ วัตถุดิบ
  เทคโนโลยี
  การจัดการ การตลาด
  ถูกทุกข้อ
2. ถ้านักเรียนมีคู่แข่งทางธุรกิจจะทำอย่างไรเพื่อให้สินค้าและบริการ ของตนเองเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่า.
  ปรับปรุงสินค้าและบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งทั้งในด้านคุณภาพและราคา
  โจมตีคู่แข่งโดยใช้สื่อโฆษณาเปรียบเทียบสินค้าและบริการ
  ตั้งร้านค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งและอยู่ในบริเวณเดียวกัน
  แจกของที่ระลึกให้แก่ผู้บริโภคมากกว่าคู่แข่ง
3. ข้อดีของธุรกิจประเภทกิจการคนเดียวคือข้อใด
  ใช้เงินทุนน้อย
  หาทำเลที่ตั้งได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเมื่อเลิกกิจการ
  กำไรที่ได้เป็นของเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดจัดกลุ่มประเภทของธุรกิจได้ถูกต้อง
  รับจ้างย้ายบ้านธนาคาร
  สถานเสริมความงาม ร้านสะดวกซื้อ
  โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง ร้านขายยา
  รับเหมาก่อสร้างปลูกมันสำปะหลังขาย
5. ข้อใดคือความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคน
  เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆให้ทุกคนได้ใช้สอย
  มีเงินทุนให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
  ได้สิทธิ์ละเว้นการเสียภาษี
  ช่วยลดปัญหาการว่างงาน
6. ข้อใดคือธุรกิจแบ่งตามรูปแบบของการประกอบการตามกฏหมาย
  กิจการเจ้าของคนเดียว
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
  สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ
  ถูกทุกข้อ
7. วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจคือต้องการกำไรส่วนองค์กรทางภาครัฐ มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญที่สุดในข้อใด
  กำไร
  ให้บริการกับประชาชน
  ต้องการความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า
  ถูกทุกข้อ
8. ธุรกิจประเภทการให้บริการเน้นอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในด้าน การดำเนินชีวิตประจำวันได้แก่ข้อใด
  การขนส่งมวลชน
  การสื่อสาร ร้านเสริมสวย
  ร้านซักรีด สถานเสริมความงาม สถานบันเทิง
  ถูกทุกข้อ
9. เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นด้วยทุนทั้งหมดของรัฐบาลหรือรัฐบาลมีทุนมากกว่า ร้อยละ 50มีข้อดีช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ และยังควบคุมสินค้าบางตัวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพข้อเสียคือภาคเอกชน หมดโอกาสที่จะลงทุนหมายถึงข้อใด
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  สหกรณ์
  รัฐวิสาหกิจ
10. เป้นธุรกิจมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ จะแบ่งกำไรร่วมกันมีความเสี่ยงในการขาดทุนน้อยกว่ากิจการคนเดียว แต่มีข้อเสียคืออาจเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนและรับผิดชอบ หนี้สินไม่จำกัดจำนวนหมายถึงข้อใด.
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  สหกรณ์
  รัฐวิสาหกิจ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile