งานธุรกิจ ม.3

,งานธุรกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคน
  เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆให้ทุกคนได้ใช้สอย
  มีเงินทุนให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
  ได้สิทธิ์ละเว้นการเสียภาษี
  ช่วยลดปัญหาการว่างงาน
2. ข้อใดกล่าวถึงธุรกิจได้ถูกต้อง
  กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
  กิจกรรมสร้างความพอใจให้แก่มนุษย์ทุกคน
  กิจกรรมที่ใช้กำลังคนจำนวนมาก
  กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความนิยม
3. ข้อใดจัดกลุ่มประเภทของธุรกิจได้ถูกต้อง
  รับจ้างย้ายบ้านธนาคาร
  สถานเสริมความงาม ร้านสะดวกซื้อ
  โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง ร้านขายยา
  รับเหมาก่อสร้างปลูกมันสำปะหลังขาย
4. การพาณิชย์ หมายถึงข้อใดบ้าง
  ห้างสรรพสินค้า
  ร้านค้าสะดวกซื้อ
  ร้านขายของชำ
  ถูกทุกข้อ
5. ธุรกิจแบ่งตามกิจกรรมดำเนินงานของธุรกิจได้ 3 ประเภทคือข้อใด
  การผลิตสินค้า
  การพาณิชย์
  การให้บริการ
  ถูกทุกข้อ
6. เป็นธุรกิจที่มีผู้จัดตั้งตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปเข้าชื่อกันจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ด้วยความสมัครใจแบ่งเงินทุนออกเป้นหุ้นๆเท่าๆกันซึ่งผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบ จำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบตามมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ หมายถึงข้อใด
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  สหกรณ์
  รัฐวิสาหกิจ
7. ธุรกิจประเภทการให้บริการเน้นอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในด้าน การดำเนินชีวิตประจำวันได้แก่ข้อใด
  การขนส่งมวลชน
  การสื่อสาร ร้านเสริมสวย
  ร้านซักรีด สถานเสริมความงาม สถานบันเทิง
  ถูกทุกข้อ
8. เป้นธุรกิจมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ จะแบ่งกำไรร่วมกันมีความเสี่ยงในการขาดทุนน้อยกว่ากิจการคนเดียว แต่มีข้อเสียคืออาจเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนและรับผิดชอบ หนี้สินไม่จำกัดจำนวนหมายถึงข้อใด.
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  สหกรณ์
  รัฐวิสาหกิจ
9. เพราะเหตุใดธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการจัดทำโฆษณา
  เพราะเป็นการกระจายสินค้าหรือบริการไปให้แก่ผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด
  เพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภครู้จักและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
  เพราะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคเมื่อมาซื้อสินค้าหรือบริการ
  เพราะช่วยลดงบปริมาณในการว่าจ้างพนักงานมาทำงาน
10. ธุรกิจประเภทบริษัทจำกัดมีข้อดีคือมีความมั่นคงทางการเงินสูง ข้อเสียหมายถึงข้อใด.
  ขั้นตอนในการจัดตั้งยุ่งยากมาก
  มีข้อจำกัดในด้านกฏหมาย
  สิ้นเเปลืองค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile