งานธุรกิจ ม.3

,งานธุรกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจคือต้องการกำไรส่วนองค์กรทางภาครัฐ มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญที่สุดในข้อใด
  กำไร
  ให้บริการกับประชาชน
  ต้องการความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า
  ถูกทุกข้อ
2. เป้นธุรกิจมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ จะแบ่งกำไรร่วมกันมีความเสี่ยงในการขาดทุนน้อยกว่ากิจการคนเดียว แต่มีข้อเสียคืออาจเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนและรับผิดชอบ หนี้สินไม่จำกัดจำนวนหมายถึงข้อใด.
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  สหกรณ์
  รัฐวิสาหกิจ
3. ธุรกิจในข้อใดเปรียบได้เหมือนกับเป็นพ่อค้าคนกลางที่นำสินค้า จากผู้ผลิตมาจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภค.
  การพาณิชย์
  การผลิตสินค้า
  การให้บริการ
  ถูกทุกข้อ
4. ธุรกิจประเภทบริษัทจำกัดมีข้อดีคือมีความมั่นคงทางการเงินสูง ข้อเสียหมายถึงข้อใด.
  ขั้นตอนในการจัดตั้งยุ่งยากมาก
  มีข้อจำกัดในด้านกฏหมาย
  สิ้นเเปลืองค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
  ถูกทุกข้อ
5. ถ้านักเรียนมีคู่แข่งทางธุรกิจจะทำอย่างไรเพื่อให้สินค้าและบริการ ของตนเองเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่า.
  ปรับปรุงสินค้าและบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งทั้งในด้านคุณภาพและราคา
  โจมตีคู่แข่งโดยใช้สื่อโฆษณาเปรียบเทียบสินค้าและบริการ
  ตั้งร้านค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งและอยู่ในบริเวณเดียวกัน
  แจกของที่ระลึกให้แก่ผู้บริโภคมากกว่าคู่แข่ง
6. เพราะเหตุใดธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการจัดทำโฆษณา
  เพราะเป็นการกระจายสินค้าหรือบริการไปให้แก่ผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด
  เพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภครู้จักและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
  เพราะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคเมื่อมาซื้อสินค้าหรือบริการ
  เพราะช่วยลดงบปริมาณในการว่าจ้างพนักงานมาทำงาน
7. ข้อใดคือความหมายของธุรกิจ
  การแลกเปลี่ยนสินค้า
  กระบวนการค้าขายที่กลุ่มหรือบุคคลหวังกำไร
  กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มร่วมกันดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิต การซื้อ การขายแลกเปลี่ยนสินค้าบริการโดยมุ่งหวังกำไรค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน
  กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มร่วมกันผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีจุดมุ่งหมายส่งสินค้าหรือบริการไปจำหน่ายต่างประเทศ
8. ข้อใดกล่าวถึงธุรกิจได้ถูกต้อง
  กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
  กิจกรรมสร้างความพอใจให้แก่มนุษย์ทุกคน
  กิจกรรมที่ใช้กำลังคนจำนวนมาก
  กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความนิยม
9. เป็นธุรกิจที่มีผู้จัดตั้งตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปเข้าชื่อกันจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ด้วยความสมัครใจแบ่งเงินทุนออกเป้นหุ้นๆเท่าๆกันซึ่งผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบ จำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบตามมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ หมายถึงข้อใด
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  สหกรณ์
  รัฐวิสาหกิจ
10. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
  กำไร ความมั่นคงทางธุรกิจ
  ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตของธุรกิจ
  ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขัน กับองค์กรธุรกิจอื่นๆได้
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile