งานธุรกิจ ม.3

,งานธุรกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เป็นธุรกิจที่มีผู้จัดตั้งตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปเข้าชื่อกันจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ด้วยความสมัครใจแบ่งเงินทุนออกเป้นหุ้นๆเท่าๆกันซึ่งผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบ จำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบตามมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ หมายถึงข้อใด
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  สหกรณ์
  รัฐวิสาหกิจ
2. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
  กำไร ความมั่นคงทางธุรกิจ
  ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตของธุรกิจ
  ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขัน กับองค์กรธุรกิจอื่นๆได้
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อดีของธุรกิจประเภทกิจการคนเดียวคือข้อใด
  ใช้เงินทุนน้อย
  หาทำเลที่ตั้งได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเมื่อเลิกกิจการ
  กำไรที่ได้เป็นของเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว
  ถูกทุกข้อ
4. ธุรกิจในข้อใดเปรียบได้เหมือนกับเป็นพ่อค้าคนกลางที่นำสินค้า จากผู้ผลิตมาจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภค.
  การพาณิชย์
  การผลิตสินค้า
  การให้บริการ
  ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ
  คน เงิน วัสดุ วัตถุดิบ
  เทคโนโลยี
  การจัดการ การตลาด
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดคือความหมายของธุรกิจ
  การแลกเปลี่ยนสินค้า
  กระบวนการค้าขายที่กลุ่มหรือบุคคลหวังกำไร
  กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มร่วมกันดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิต การซื้อ การขายแลกเปลี่ยนสินค้าบริการโดยมุ่งหวังกำไรค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน
  กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มร่วมกันผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีจุดมุ่งหมายส่งสินค้าหรือบริการไปจำหน่ายต่างประเทศ
7. ข้อใดกล่าวถึงธุรกิจได้ถูกต้อง
  กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
  กิจกรรมสร้างความพอใจให้แก่มนุษย์ทุกคน
  กิจกรรมที่ใช้กำลังคนจำนวนมาก
  กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความนิยม
8. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้
  คน
  เงิน
  การจัดการ
  ภัยธรรมชาติ
9. เป้นธุรกิจมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ จะแบ่งกำไรร่วมกันมีความเสี่ยงในการขาดทุนน้อยกว่ากิจการคนเดียว แต่มีข้อเสียคืออาจเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนและรับผิดชอบ หนี้สินไม่จำกัดจำนวนหมายถึงข้อใด.
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  สหกรณ์
  รัฐวิสาหกิจ
10. ข้อใดคือธุรกิจแบ่งตามรูปแบบของการประกอบการตามกฏหมาย
  กิจการเจ้าของคนเดียว
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
  สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile