ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

,ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกิดจากการทำลายป่าไม้
  ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง
  อากาศหนาวจัดเช่น ภาคเหนือ
  อุณหภูมิสูงตอนกลางคืนที่ กาญจนบุรี
  เกิดอุทกภัยที่อำเภอพิปูน นครศรีธรรมราช
2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
  สวนผลไม้
  ทะเลทราย
  อากาศ
  ฝุ่นละออง
3. ปัญหาการขาดแคลนน้ำเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
  น้ำเสียจากบ้านเรือน
  ราคาน้ำบริสุทธิ์สูงขึ้น
  ขาดคุณภาพน้ำตามที่ต้องการ
  โลกทวีความแห้งแล้งขึ้นทุกวัน
4. ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อประเทศไทยในข้อใด
  สัตว์ป่าถูกทำลาย
  ฝนแล้งรุนแรง
  เหตุการณ์สึนามิ
  การย้ายถิ่นของประชากร
5. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือระบบใด และเปลี่ยนมาจากระบบใด ตามลําดับ
  ระบบลอยตัวเสรี ระบบที่ผูกค่ากับกลุ่มเงินสกุลอื่น
  ระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ ระบบที่ผูกค่ากับกลุ่มเงินสกุลอื่น
  ระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ ระบบที่มีความยืดหยุ่นจํากัด
  ระบบลอยตัวเสรี ระบบที่มีความยืดหยุ่นจํากัด
6. ข้อใดไม่ใช่ ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้
  เป็นแหล่งปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต
  เป็นแหล่งพืชสมุนไพรยารักษาโรค
  เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและสันทนาการ
  เป็นตัวกำหนดลักษณะระบบการศึกษา
7. ความร่วมมือของประชาชนในข้อใดน่าจะมีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากที่สุด
  ปลูกป่าเพิ่มขึ้น
  กำจัดขยะด้วยตนเอง
  ลดการบริโภคให้น้อยลง
  ทำความสะอาดชุมชนของตนเอง
8. ข้อใดแสดงว่าดุลการชําระเงินเกินดุล
  ดุลบัญชีทุนสํารองระหว่างประเทศมีค่าสุทธิเป็นบวก
  ดุลบัญชีเดินสะพัดมีค่าต่ํากว่าดุลบัญชีทุน
  ดุลบัญชีเดินสะพัดรวมดุลบัญชีทุนเคลื่อนย้ายได้ผลสุทธิเป็นบวก
  ดุลบัญชีเดินสะพัดลบดุลบัญชีทุนเคลื่อนย้ายมีค่าสูงกว่าดุลบัญชีทุนสํารองระหว่างประเทศ
9. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม
  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
  ทําใหเ้กิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
  ลดการทุจรติคอร์รัปชั่นในการบริหารจัดการ
  สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทํางานเพื่อผลประโยชน์ของชาติ
10. ข้อใดเป็นการกระทำที่ทำให้ป่าไม้ในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ว
  การสร้างเขื่อน
  การหาของป่า
  การสร้างบ้านเรือน
  การลักลอบตัดไม้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile