ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

,ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประเทศไทยนําเข้าสินค้าใดมากที่สุดในจํานวนสินค้า 4 ชนิดน้ี
  ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช
  คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
  รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
  เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
2. ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อประเทศไทยในข้อใด
  สัตว์ป่าถูกทำลาย
  ฝนแล้งรุนแรง
  เหตุการณ์สึนามิ
  การย้ายถิ่นของประชากร
3. ข้อใดเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้หลายประเทศเข้ารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
  ปริมาณการค้าระหว่างประเทศของโลกเพิ่มขึ้นในอัตราสูง
  ประเทศที่เคยเป็นประเทศสังคมนิยมหันมาทําการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น
  การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น
  องค์การการค้าโลกมีนโยบายให้การสนับสนุน
4. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือระบบใด และเปลี่ยนมาจากระบบใด ตามลําดับ
  ระบบลอยตัวเสรี ระบบที่ผูกค่ากับกลุ่มเงินสกุลอื่น
  ระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ ระบบที่ผูกค่ากับกลุ่มเงินสกุลอื่น
  ระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ ระบบที่มีความยืดหยุ่นจํากัด
  ระบบลอยตัวเสรี ระบบที่มีความยืดหยุ่นจํากัด
5. ข้อใดแสดงว่าดุลการชําระเงินเกินดุล
  ดุลบัญชีทุนสํารองระหว่างประเทศมีค่าสุทธิเป็นบวก
  ดุลบัญชีเดินสะพัดมีค่าต่ํากว่าดุลบัญชีทุน
  ดุลบัญชีเดินสะพัดรวมดุลบัญชีทุนเคลื่อนย้ายได้ผลสุทธิเป็นบวก
  ดุลบัญชีเดินสะพัดลบดุลบัญชีทุนเคลื่อนย้ายมีค่าสูงกว่าดุลบัญชีทุนสํารองระหว่างประเทศ
6. ตัวการสำคัญที่สร้างปัญหาวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคือข้อใด
  มนุษย์
  นักการเมือง
  ภัยธรรมชาติ
  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
7. ความร่วมมือของประชาชนในข้อใดน่าจะมีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากที่สุด
  ปลูกป่าเพิ่มขึ้น
  กำจัดขยะด้วยตนเอง
  ลดการบริโภคให้น้อยลง
  ทำความสะอาดชุมชนของตนเอง
8. ข้อใด มิใช่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
  ดิน
  น้ำ
  แร่ธาตุ
  มนุษย์
9. ข้อใดเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้หลายประเทศใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
  สินค้าเข้ามีมูลค่าสูงกว่าสินค้าออกมาก
  ตลาดสินค้าออกขยายตัวในอัตราต่ำ
  ผู้ผลิตต่างประเทศค้าขายเอาเปรียบผู้ผลิตในประเทศ
  รัฐบาลต้องการเพิ่มรายได้จากการเก็บภาษีสินค้าเข้า
10. ปัญหาดินในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาในข้อใดมากที่สุด
  การปลูกพืชไม่ถูกวิธี
  การตกค้างในดินของสารปราบศัตรูพืชและการใช้ปุ๋ยเคมี
  ดินเปรี้ยวเพราะมีกรดกำมะถันมาก
  การพังทลายของดินเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile