O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/7

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในการทดลองเพื่อสังเกตผลของสิ่งกีดขวางเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่าน เป็นการศึกษาสมบัติตามข้อใดของคลื่น
  การหักเห
  การเลี้ยวเบน
  การสะท้อน
  การแทรกสอด
2. วัสดุที่ใช้ในการบุผนังโรงภาพยนตร์มีผลในการลดปรากฏการณ์ใดของเสียง
  การหักเห
  ดอพเพลอร์
  การสั่นพ้อง
  การสะท้อน
3. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดมีอัตราเร็วในสุญญากาศเท่ากัน
  มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบางชนิดต้องอาศัยตัวกลางในการเดินทาง
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่มีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
  เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางในตัวกลางที่เปลี่ยนไป อัตราเร็วของคลื่นจะเปลี่ยนไป
4. รังสีใดที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคในเครื่องมือทางการแพทย์
  รังสีบีตา
  รังสีแอลฟา
  รังสีแกมมา
  รังสีอินฟราเรด
5. เหตุใดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงเป็นคลื่นตามขวาง
  เพราะสนามแม่เหล็กมีทิศตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า
  เพราะสนามไฟ้ฟ้าและสนามแม่เหล็กมีทิศตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
  เพราะสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมีทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
  เพราะสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมีทิศเดียวกันกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
6. ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุไอโอดีน -128 มีครึ่งชีวิต 25 นาที ถ้ามีไอโอดีน -128 ทั้งหมด 256 กรัม จะใช้เวลาเท่าไรจึงจะเหลือไอโอดีน -128 อยู่ 32 กรัม
  0 ชั่วโมง 50 นาที
  1 ชั่วโมง 15 นาที
  2 ชั่วโมง 30 นาที
  3 ชั่วโมง 20 นาที
7. คลื่นใดในข้อต่อไปนี้ที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด
  คลื่นวิทยุ
  คลื่นอินฟราเรด
  คลื่นไมโครเวฟ
  คลื่นแสงที่ตามองเห็น
8. สมบัติตามข้อใดของคลื่นเสียงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดบีตส์
  การสะท้อน
  การหักเห
  การเลี้ยวเบน
  การแทรกสอด
9. ถ้ารังสีแกมมาพุ่งเขาไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กซึ่งมีทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของรังสี ภายในสนามแม่เหล็กดังกล่าว รังสีแกมมามีแนวทางการเคลื่อนที่เป็นไปตามข้อใด
  เบนไปด้านข้าง
  เคลื่อนที่เป็นวงกลม
  เคลื่อนที่ในแนวทางเดิม
  ย้อนกลับทางเดิม
10. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับรังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมา
  รังสีแอลฟามีประจุ+4
  รังสีแกมมามีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุด
  รังสีแอลฟามีมวลมากที่สุดและอำนาจทะลุทะลวงมากที่สุด
  รังสีบีตามีมวลน้อยที่สุดและมีอำนาจการทะลุทะลวงต่ำที่สุด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile