แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/3

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สุขศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ตรงกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจข้อใด
  ค่านิยม
  ความรู้
  บุคลิกภาพ
  เป้าหมายหรือจุดประสงค์
2. การป้องกันโรคไข้หวัดนก ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์หรือซากสัตว์กลุ่มใด
  นก เป็ด ไก่
  นก หนู เป็ด
  ไก่ แมว นก
  ไก่ เป็ด แมลง
3. ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์คืออะไร
  การถูกทอดทิ้ง
  การทำแท้ง
  การฆ่าตัวตาย
  การเกิดคดีความ
4. ข้อใดถือเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง
  หลังมีเพศสัมพันธ์ผู้ชายต้องรับผิดชอบ
  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานถือเป็นเรื่องปกติ
  การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
  การมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวก็สามารถตั้งครรภ์ได้
5. “ความไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ” เป็นคำกล่าวที่มีวัตถุประสงค์ใด
  คนที่ไม่มีโรค เป็นคนโชคดี
  คนที่ไม่มีโรค จะสามารถทำงานได้เงินมาก
  คนที่ไม่มีโรค จะมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ
  คนที่ไม่มีโรค ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล เปรียบเสมือนได้เงินทอง
6. ข้อใดจัดว่าเป็นพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
  กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
  การถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
  รักษาร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย
  ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่สะอาดไม่ปนเปื้อนเชื้อโรค
7. การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์แล้วไปทำแท้ง ถือว่าผิดศีลธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด
  ผิด เพราะเป็นการฆ่าชีวิตคน
  ผิด เพราะใช้วิธีที่รุนแรง
  ไม่ผิด เพราะทารกเกิดมาจะมีปัญหา
  ไม่ผิด เพราะเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
8. การหลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุ้นทางเพศจัดเป็นพฤติกรรมข้อใด
  การต่อรองตนเอง
  การรู้จักปฏิเสธตนเอง
  การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์
  การปิดโอกาสต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
9. การป้องกันไม่ให้คนรักล่วงเกินได้ จัดเป็นวิธีการป้องกันตนเองแบบใด
  การปิดกั้นตนเอง
  การปิดกั้นโอกาส
  การปิดกั้นอารมณ์
  การปิดกั้นการต่อรอง
10. ข้อใดจัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการตัดสินใจ
  การประเมินผลการตัดสินใจ
  การประเมินข้อดี ข้อเสีย แต่ละทางเลือก
  การกำหนดทางเลือกเพื่อการตัดสินใจที่ดี
  การตัดสินใจเลือก และระบุเหตุผลของการเลือก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile