แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/3

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สุขศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดจัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการตัดสินใจ
  การประเมินผลการตัดสินใจ
  การประเมินข้อดี ข้อเสีย แต่ละทางเลือก
  การกำหนดทางเลือกเพื่อการตัดสินใจที่ดี
  การตัดสินใจเลือก และระบุเหตุผลของการเลือก
2. คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ตรงกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจข้อใด
  ค่านิยม
  ความรู้
  บุคลิกภาพ
  เป้าหมายหรือจุดประสงค์
3. ข้อใดถือเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง
  หลังมีเพศสัมพันธ์ผู้ชายต้องรับผิดชอบ
  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานถือเป็นเรื่องปกติ
  การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
  การมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวก็สามารถตั้งครรภ์ได้
4. การป้องกันไม่ให้คนรักล่วงเกินได้ จัดเป็นวิธีการป้องกันตนเองแบบใด
  การปิดกั้นตนเอง
  การปิดกั้นโอกาส
  การปิดกั้นอารมณ์
  การปิดกั้นการต่อรอง
5. การหลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุ้นทางเพศจัดเป็นพฤติกรรมข้อใด
  การต่อรองตนเอง
  การรู้จักปฏิเสธตนเอง
  การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์
  การปิดโอกาสต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
6. การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์แล้วไปทำแท้ง ถือว่าผิดศีลธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด
  ผิด เพราะเป็นการฆ่าชีวิตคน
  ผิด เพราะใช้วิธีที่รุนแรง
  ไม่ผิด เพราะทารกเกิดมาจะมีปัญหา
  ไม่ผิด เพราะเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
7. การป้องกันโรคไข้หวัดนก ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์หรือซากสัตว์กลุ่มใด
  นก เป็ด ไก่
  นก หนู เป็ด
  ไก่ แมว นก
  ไก่ เป็ด แมลง
8. ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์คืออะไร
  การถูกทอดทิ้ง
  การทำแท้ง
  การฆ่าตัวตาย
  การเกิดคดีความ
9. “ความไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ” เป็นคำกล่าวที่มีวัตถุประสงค์ใด
  คนที่ไม่มีโรค เป็นคนโชคดี
  คนที่ไม่มีโรค จะสามารถทำงานได้เงินมาก
  คนที่ไม่มีโรค จะมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ
  คนที่ไม่มีโรค ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล เปรียบเสมือนได้เงินทอง
10. ข้อใดจัดว่าเป็นพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
  กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
  การถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
  รักษาร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย
  ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่สะอาดไม่ปนเปื้อนเชื้อโรค
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile