แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ถูกต้อง
  เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ ค่าของเงินลดต่ำลง
  เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ เจ้าหนี้ได้เปรียบในการชำระหนี้
  ภาวะเงินเฟ้อเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าสูงขึ้น อันเนื่องจากต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น
  ภาวะเงินเฟ้อเป็นภาวะที่ระดับสินค้าสูงขึ้น อันเนื่องมาจากความต้องการในการบริโภคสินค้าและบริการมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ หลังจากมีการจ้างงานเต็มที่
2. ธนบัตรที่ใช้ในประเทศมีชนิดละ 500 บาท 100 บาท 20 บาท 10 บาท ราคาของกระดาษที่ใช้พิมพ์ธนบัตร แต่ละชนิดมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้บนธนบัตร แต่คนในสังคมก็ยังใช้เป็นเงินเพระเหตุใด
  มีทองคำหนุนหลังเต็มมูลค่าของธนบัตรแต่ละชนิด
  รัฐบาลได้พิมพ์ไว้บนธนบัตรทุกฉบับว่า “ธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย”
  ธนบัตรเหล่านี้จะมีค่าตามที่พิมพ์บนกระดาษตลอดไป
  ธนบัตรเหล่านี้สามารถนำไปชำระหนี้ในอนาคตได้
3. ข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง
  การลดค่าของเงินของประเทศไทย ทำให้ประชาชนสามารถซื้อเงินตราต่างประเทศได้ในราคาที่ถูกลง
  การลดค่าของเงินของประเทศไทยมีผลทำให้เกิดแนวโน้มที่คนไทยจะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น
  การลดค่าของเงินของประเทศไทย ช่วยให้ประชาชนในประเทศซื้อสินค้าจากต่างประเทศได้ในราคาที่ถูกลง
  การลดค่าของเงินของประเทศไทย มีผลให้ภาระหนี้สินของประเทศในต่างประเทศเพิ่มสูงขื้น
4. ความหมายของเงิน ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึงอะไร
  เช็ค
  ทองคำ
  ธนบัตร เหรียญกษาปณ์
  สิ่งที่สังคมยอมรับใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
5. ข้อความใดต่อไปนี้ที่แสดงถึงความหมายของปริมาณเงิน
  ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินที่อยู่ในมือรัฐบาล
  ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินฝากกระแสรายวัน
  ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และบัตรเครดิต
  ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินออมทั้งหมด
6. ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่อะไรในระบบเศรษฐกิจ
  ขายพันธบัตรรัฐบาล
  โอนเงินระหว่างธนาคารกับเอกชน
  ควบคุมปริมาณเงินของประเทศ เพื่อให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
  ดำเนินนโยบายทางด้านการเงิน ควบคุมอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำ
7. ภาษีต่อไปนี้ช่วลลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ของประชาชนในประเทศ
  ภาษีการค้า
  ภาษีมรดก
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีโรงเรือน
8. หน้าที่ที่สำคัญของธนาคารพาณิชย์ คืออะไร
  รับฝากเงินและให้กู้เงิน
  รับชำระเงินค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ และค่าทะเบียนรถยนต์
  ให้เช่าตู้นิรภัย เพื่อเก็บของมีค่าของลูกค้า
  ซื้อ-ขาย เงินตราต่างประเทศ
9. รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 32 บาท เป็น 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 35 บาท หมายความว่าอย่างไร
  เงินบาทมีค่าสูงขึ้น เพราะ 1 ดอลลาร์แลกเป็นเงินไทยได้เพิ่มขึ้น 3 บาท ทำให้ชาวต่างประเทศเห็นว่าสินค้าไทยถูกลง
  เงินบาทมีค่าสูงขึ้น เพราะ 1 ดอลลาร์แลกเป็นเงินไทยเพิ่มขึ้น 3 บาท ทำให้ราคาสินค้าไทยแพงขึ้น
  เงินบาทมีค่าลดลง เพราะ 1 ดอลลาร์แลกเป็นเงินไทยได้เพิ่มขึ้น 3 บาท ทำให้ชาวต่างประเทศเห็นว่าสินค้าไทยถูกลง
  เงินบาทมีค่าลดลง เพราะ 1 ดอลลาร์แลกเป็นเงินไทยได้เพิ่มขึ้น 3 บาท ทำให้ราคาสินค้าไทยแพงขึ้น
10. ผลกระทบของภาวะเงินฝืด คืออะไร
  ค่าของเงินเพิ่มสูงขึ้น
  ราคาสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น
  ลูกหนี้ต้องชำระหนี้เพิ่มขึ้น
  ผู้มีรายได้ประจำเสียเปรียบ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile