ประวัติศาสดา ป.4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์
  พระเยซูคริสต์ เป็นชาวยิว
  ชาวคริสต์เชื่อว่ามารดาของพระเยซูตั้งครรภ์โดยอานุภาพของพระเจ้า
  พระเยซูคริสต์รับศีลล้างบาปเมื่ออายุ 33 ปี
  ศาสนาที่ชาวยิวนับถือคือศาสนายูดาย
2. เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเพราะสาเหตุใด
  ผิวหวังในความรัก
  แสวงหาหนทางพ้นทุกข์
  ต้องการเป็นเจ้าลัทธิ
  ต้องการศึกษาวิชาความรู้เพิ่มเติม
3. พระเยซูคริสต์ประกาศคำสอนของศาสนาคริสต์ ซึ่งคล้ายคลึงกับคำสอนของศาสนาใดในอดีต
  ศาสนาพุทธ
  ศาสนาอิสลาม
  ศาสนายูดาย
  ศาสนาซิกข์
4. ศาสดาของศาสนาคริสต์คือบุคคลใด
  พระนบีมุฮัมมัด
  พระเยซู
  เจ้าชายสิทธิธัตถะ
  โมเสส
5. พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาให้กับชาวโลกอยู่กี่ปี
  45 ปี
  60 ปี
  80 ปี
  75 ปี
6. หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมหมัด เริ่มประกาศศาสนา ผู้ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามคือบุคคลตามข้อใด
  ชาวอามีนะฮ์
  นางคอดีญะ
  ลาบูฎอลิบ
  โยฮัน
7. นามของ “พระราหุล” มีความหมายตามข้อใด
  เชือก
  บ่วง, ห่วง
  กระดาษ
  กาว
8. การเริ่มต้นนับศักราชอิสลาม (ฮิจเราะห์ศักราช) เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ตามข้อใด
  การกำเนิดของพระนบีมุฮัมมัด
  พระนบีมุฮัมมัดแต่งงานกับนางคอดีญะ
  พระนบีมุฮัมมัดเริ่มประกาศศาสนา
  พระนบีมุฮัมมัดอพยพมาอยู่เมืองมาดีนา
9. การเริ่มต้นนับฮิจเราะห์ศักราช มีขึ้นหลังจากพระนมีมูฮัมหมัดประกาศศาสนานานเท่าใด
  5 ปี
  10 ปี
  13 ปี
  20 ปี
10. พระนบีมูฮัมมัดได้รับประทานโองการของพระเจ้า ณ ที่ใด
  ถ้ำบนภูเขาฮิรอฮฺ
  เมืองมะดีนะ
  แคว้นกาสิลี
  แคว้นสักกะ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile