แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสนิมเหล็ก
  แก๊สไนโตรเจน
  แก๊สออกซิเจน
  น้ำหรือความชื้น
  ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก
2. ข้อใดถูก
  นิวตรอนมีชนิดของประจุเป็น 0
  โปรตอนมีชนิดของประจุเป็น -1
  อิเล็กตรอนมีชนิดของประจุเป็น +1
  นิวตรอนมีชนิดของประจุเป็น -1
3. นิวเคลียสของอะตอม ประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานอะไรบ้าง
  อิเล็กตรอน + โปรตอน
  โปรตอน + นิวตรอน + อิเล็กตรอน
  โปรตอน + นิวตรอน
  นิวตรอน + อิเล็กตรอน
4. ข้อใดเป็นสนิมเหล็ก
  (Fe2O3.H2O)
  (Fe3O2.H2O)
  (S2O3.H2O)
  (SO2O3.H2O)
5. ปัจจัยที่ไม่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
  อุณหภูมิ
  ธรรมชาติของสารตั้งต้น
  ความเข้มข้น
  ผิดทุกข้อ
6. ปัจจัยในข้อใด ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาช้าลง
  พื้นที่ผิวสัมผัส
  อุณหภูมิ
  ตัวเร่งปฏิกิริยา
  ตัวหน่วงปฏิกิริยา
7. ข้อใดแสดงชนิดของประจุไฟฟ้าของอนุภาคไม่ถูกต้อง
  p (+1)
  n (-1)
  e (-1)
  n (0)
8. ข้อใดผิด
  แก๊ส NO สามารถเกิดปฏิกิริยากับ O2 หรือ O3 ไปเป็นแก๊ส NO2
  แก๊ส NO2 รวมกับละอองน้ำในอากาศหรือน้ำฝนไปเป็นแก๊ส NO2
  การเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก๊ส NO
  แก๊ส NO2 รวมกับละอองน้ำในอากาศหรือน้ำฝนไปเป็นกรดไนตริก HNO3
9. ข้อใดกำหนดสัญลักษณ์ของอนุภาคต่อไปนี้ถูกต้องอิเล็กตรอน� โปรตอน� นิวตรอน
  e� p� n
  p� n� e
  n� e� p
  e� n� p
10. ข้อใดเป็นอนุภาคมูลฐานของอะตอม
  โปรตอน
  นิวตรอน
  อิเล็กตรอน
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile