แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุ ซึ่งยังสามารถแสดงสมบัติของธาตุนั้นๆ เรียกว่า
  อะตอม
  แบบจำลองอะตอม
  สารประกอบ
  โมเลกุล
2. ข้อใดแสดงชนิดของประจุไฟฟ้าของอนุภาคไม่ถูกต้อง
  p (+1)
  n (-1)
  e (-1)
  n (0)
3. อัตราการเกิดปฏิกิริยา คือ
  อัตราซึ่งสารตั้งต้น (reactant) ทำปฏิกิริยาไปต่อหน่วยเวลา (t)
  อัตราซึ่งสารผลิตภัณฑ์ (product) เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาต่อหน่วยเวลา (t)
  อัตราซึ่งสารตั้งต้น (reactant) เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาต่อหน่วยเวลา (t)
  ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
4. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสนิมเหล็ก
  แก๊สไนโตรเจน
  แก๊สออกซิเจน
  น้ำหรือความชื้น
  ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก
5. น้ำ ประกอบด้วยธาตุ
  ไฮโดรเจน + คาร์บอน
  ไฮโดรเจน + ออกซิเจน
  คาร์บอน + ออกซิเจน
  ไฮโดรเจน + ไนโตรเจน
6. ปัจจัยที่ไม่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
  อุณหภูมิ
  ธรรมชาติของสารตั้งต้น
  ความเข้มข้น
  ผิดทุกข้อ
7. ถ้าอุณหภูมิมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร ดังนั้นถ้าเรานำสาร a ไปอุ่นให้ร้อนขึ้น ผลควรเป็นอย่างไร
  สาร a เปลี่ยนไปเป็นสาร b ได้ช้าลง
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  สาร a เปลี่ยนไปเป็นสาร b ได้เร็วขึ้น
  สาร a อาจจะเปลี่ยนไปเป็นสาร b ได้เร็วขึ้น หรือ ช้าลง ขึ้นอยู่กับชนิดของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
8. ข้อใดเป็นสนิมเหล็ก
  (Fe2O3.H2O)
  (Fe3O2.H2O)
  (S2O3.H2O)
  (SO2O3.H2O)
9. ปัจจัยในข้อใด ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาช้าลง
  พื้นที่ผิวสัมผัส
  อุณหภูมิ
  ตัวเร่งปฏิกิริยา
  ตัวหน่วงปฏิกิริยา
10. ข้อใดเป็นอนุภาคมูลฐานของอะตอม
  โปรตอน
  นิวตรอน
  อิเล็กตรอน
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile