แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปัจจัยในข้อใด ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น
  พื้นที่ผิวสัมผัส
  อุณหภูมิ
  ตัวเร่งปฏิกิริยา
  ตัวหน่วงปฏิกิริยา
2. หน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุ ซึ่งยังสามารถแสดงสมบัติของธาตุนั้นๆ เรียกว่า
  อะตอม
  แบบจำลองอะตอม
  สารประกอบ
  โมเลกุล
3. ปัจจัยในข้อใด เมื่อเพิ่มขึ้นจะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น
  พื้นที่ผิวสัมผัส
  อุณหภูมิ
  ตัวเร่งปฏิกิริยา
  ตัวหน่วงปฏิกิริยา
4. ข้อใดเป็นสนิมเหล็ก
  (Fe2O3.H2O)
  (Fe3O2.H2O)
  (S2O3.H2O)
  (SO2O3.H2O)
5. ถ้าอุณหภูมิมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร ดังนั้นถ้าเรานำสาร a ไปอุ่นให้ร้อนขึ้น ผลควรเป็นอย่างไร
  สาร a เปลี่ยนไปเป็นสาร b ได้ช้าลง
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  สาร a เปลี่ยนไปเป็นสาร b ได้เร็วขึ้น
  สาร a อาจจะเปลี่ยนไปเป็นสาร b ได้เร็วขึ้น หรือ ช้าลง ขึ้นอยู่กับชนิดของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
6. ถ้าเติมสาร ค ลงไปในสาร ก แล้วทำให้ได้สาร ข เร็วขึ้น คำกล่าวต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  สาร ค เป็นสารที่ยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาของสาร ก
  สาร ค เป็นสารที่ยับยั้งการเกิดสาร ข
  สาร ค เป็นสารที่ใช้เร่งในการเกิดปฏิกิริยาของสาร ก
  สาร ค ไม่เกี่ยวข้องในการเกิดสาร ข
7. นิวเคลียสของอะตอม ประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานอะไรบ้าง
  อิเล็กตรอน + โปรตอน
  โปรตอน + นิวตรอน + อิเล็กตรอน
  โปรตอน + นิวตรอน
  นิวตรอน + อิเล็กตรอน
8. ปัจจัยในข้อใด ใช้ในการพิจารณาสารตั้งต้นที่เป็นของแข็ง
  พื้นที่ผิวสัมผัส
  อุณหภูมิ
  ตัวเร่งปฏิกิริยา
  ตัวหน่วงปฏิกิริยา
9. อัตราการเกิดปฏิกิริยา คือ
  อัตราซึ่งสารตั้งต้น (reactant) ทำปฏิกิริยาไปต่อหน่วยเวลา (t)
  อัตราซึ่งสารผลิตภัณฑ์ (product) เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาต่อหน่วยเวลา (t)
  อัตราซึ่งสารตั้งต้น (reactant) เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาต่อหน่วยเวลา (t)
  ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
10. ข้อใดแสดงชนิดของประจุไฟฟ้าของอนุภาคไม่ถูกต้อง
  p (+1)
  n (-1)
  e (-1)
  n (0)
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile