องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้าต้องการพิมพ์เอกสาร จะ้้ต้องใช้โปรแกรมใดในการทำงาน?
  Microsoft Outlook
  Microsoft Powerpoint
  Microsoft Word
  Microsoft Excel
2. ปัจจุบัน Microsoft Windows ได้พัฒนามาเป็นรุ่นใดที่ใหม่ล่าุสุด(พ.ศ.2556)?
  Window 8
  Window 7
  Window 2007
  Window XP
3. อุปกรณ์ใดใช้ในการชี้ตำแหน่งและสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน?
  แป้นพิมพ์(Keyboard)
  ซีพียู(CPU)
  ลำโพง(Speaker)
  เมาส์(Mouse)
4. ซอฟต์แวร์(Soft ware)หมายถึงอะไร?
  อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ สามารถจับต้อง สัมผัสและมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม
  ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามต้องการ
  ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
  ข้อมูลที่นำมาป้อนลงในคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล
5. ข้อในไม่ใช่ซอฟต์แวร์ใน Microsoft Office?
  Microsoft Word
  Microsoft Excel
  Microsoft Powerpoint
  Microsoft Firewall
6. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล(Output Unit)?
  จอภาพ(Monitor)
  เครื่องพิมพ์(Printer)
  ลำโพง(Speaker)
  ฮาร์ดดิสก์(Hard disk)
7. ข้อใดไม่ใช่ฮาร์ดแวร์(Hard ware)?
  แป้นพิมพ์(Keyboard)
  จอภาพ(Monitor)
  Microsoft Windows
  เมาส์(Mouse)
8. หน่วยความจำ(Memory Unit) แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง?
  2 ประเภท ได้แก่ RAM กับ ROM
  2 ประเภท ได้แก่ RAM กับ RAN
  3 ประเภท ได้แก่ RAM ,ROM ,READ
  3 ประเภท ได้แก่ RAM ,ROM ,RAN
9. ซอฟต์แวร์(Software) แบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆ?
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
10. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์?
  Hard ware
  Soft ware
  People ware
  Free ware
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile