สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
  ภาคเหนือ – มีป่าไม้และสัตว์ป่ามาก
  ภาคกลาง – พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  ภาคตะวันออก – เป็นแหล่งแร่ธาตุต่างๆ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – เป็นหุบเขาสลับที่ราบลุ่ม
2. ข้อใดไม่ใช่สัตวป่าสงวน
  พะยูน
  สมัน
  แรด
  กระทิง
3. เหตุใดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยจึงขาดแคลนน้ำ
  พื้นดินเป็นดินทราย
  ไม่มีเขื่อนหรือบ่อเก็บกักน้ำ
  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
  พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม
4. ข้อใดสำคัญที่สุดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  รัฐบาลต้องมีนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  เอกชนควรทุ่มงบประมาณในการรักษาสิ่งแวดล้อม
  ไม่ใช้สิ่งแวดล้อมเลย
5. ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
  อุโมงค์
  ป่าไม้
  อากาศ
  น้ำ
6. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับจำนวนทรัพยากรป่าไม้ของไทยจากมากไปน้อย
  ภาคตะวันออก , ภาคเหนือ , ภาคตะวันตก
  ภาคเหนือ , ภาคตะวันตก , ภาคตะวันออก
  ภาคตะวันตก , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคตะวันออก
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคเหนือ , ภาคตะวันตก
7. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าคุ้มครอง
  เป็นสัตว์ที่ปกตินิยมใช้และไม่ใช้เป็นอาหาร
  สัตว์ป่าที่ล่าไม่ใช่เพื่อการกีฬาเท่านั้น
  เช่น ค่าง ชะนี ไก่ฟ้า
  มีประมาณ 200 กว่าชนิด
8. ภาคใดที่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรมมากที่สุด
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคใต้
9. ข้อใดเป็นปัญหาทรัพยากรดินที่เกิดจากธรรมชาติ
  การสึกกร่อนพังทลายของดิน
  การเผาป่า
  การปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำซาก
  การปลูกพืชที่ไม่บำรุงดิน
10. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของสัตว์ป่า
  เพื่อระบบนิเวศน์
  เป็นอาหาร
  ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
  ทุกข้อเป็นคุณค่าของสัตว์ป่า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile