แนวสอบ O-NET ดนตรี ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การฟังเพลงพื้นบ้านในท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไร
  ช่วยอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน
  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  เป็นที่รักใคร่ของผู้คนภายในท้องถิ่น
  ทำให้บุคลคลอื่นทราบว่าเราเกิดมาจากท้องถิ่นใด
2. เครื่องดนตรีชนิดใดได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย
  สังข์ บัณเฑาะว์
  กลองแขก ปี่ชวา
  ปี่มอญ แตรวิลันดา
  ซออู้ ซอสามสาย
3. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่เข้าพวก
  กลองตุ้ม โหวด ไหซอง
  หมากกั๊บแก๊บ ตรัวเอก ปี่เจรียง
  ผ่างฮาด กลองยาว กลองตึ้ง
  กลองกันตรึม ซอบั้ง แคน
4. ดนตรีพื้นบ้านหมายถึงข้อใด
  ดนตรีที่เกิดจากคนในเมือง
  ดนตรีที่เกิดในสมัยสุโขทัย
  ดนตรีที่เกิดจากคนในท้องถิ่น
  ดนตรีที่เลียนเสียงธรรมชาติ
5. เพราะเหตุใดในปัจจุบันสุภาพสตรีที่มีครรภ์จึงนิยมฟังเพลง
  ลดความวิตกกังวล
  บรรเทาอาการปวดหลัง
  ผ่อนคลายความตึงเครียด
  จรรโลงจิตใจให้เกิดความสงบ
6. ข้อใดไม่จัดเป็นรูปแบบของคำผญา
  มีสัมผัส หรือใช้คำคล้องจอง
  มีเสียงสูง-ต่ำ และจังหวะในการออกเสียง
  มีการบรรยายเรื่องราวต่างๆ ด้วยทำนองอันไพเราะ
  มีการสัมผัสเสียงสูง-ต่ำ และจังหวะในการออกเสียงประสมกัน
7. การกระทำของบุคคลในข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของดนตรีไทยมากที่สุด
  ดาว ชอบฟังเพลงไทยเดิมจากวิทยุ
  จัน หัดขับร้องเพลงไทยเดิมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
  เดือน เล่นดนตรีไทยที่ตนเองสนใจและขยันฝึกซ้อมทุกวัน
  แรม เปิดร้านจำหน่ายเพลงไทยเดิมและเครื่องดนตรีไทยทุกชนิด
8. เพราะเหตุใดจึงกำหนดให้ทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาดนตรีไทย
  เพราะต้องการให้นักเรียนรู้จักเครื่องดนตรีไทย
  เพราะต้องการให้นักเรียนใช้เวลาว่างปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน์
  เพราะต้องการให้รู้จักวิธีทำเครื่องดนตรี เนื่องจากทุกโรงเรียนต้องใช้
  เพราะต้องการให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
9. ถ้านักเรียนจัดงานพิธีมงคลสมรสในหอประชุม นักเรียนควรเลือกวงดนตรีไทยประเภทใดมาบรรเลง
  วงปี่พาทย์นางหงส์
  วงมโหรีเครื่องคู่
  วงเครื่องสายไทย
  วงมหาดุริยางค์
10. ถ้านักเรียนต้องการพิจารณาความไพเราะของบทเพลงไทยสากลนักเรียนควรใช้เกณฑ์ในข้อใด
  เป็นจังหวะที่เชื่องช้าแบบเพลงไทยเดิม
  บทเพลงมีความหมายดี ลึกซึ้ง กินใจ
  มีการนำเอาเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีสากล
  คัดเลือกศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญในการร้องเพลงและมีชื่อเสียงโด่งดังมาร้องเพลง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile